ACCOUNTING, AUDIT AND FINANCE IN THE CHANGING WORLD Cover Image

СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ
ACCOUNTING, AUDIT AND FINANCE IN THE CHANGING WORLD

Contributor(s): Fanya Filipova (Editor), Nadya Kostova (Editor), Slavi Genov (Editor), Kalyu Donev (Editor), Svetlozar Stefanov (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Financial Markets, Accounting - Business Administration
Published by: Икономически университет - Варна
Summary/Abstract: Conference proceedings book from Scientific and Practical Conference, dedicated to the 95th anniversaryof the establishment of the Accounting Departmentat University of Economics – Varna, Bulgaria

  • Print-ISBN-13: 978-954-21-1001-9
  • Page Count: 550
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Bulgarian
95 ГОДИНИ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ“: ИМЕНА И ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

95 ГОДИНИ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ“: ИМЕНА И ТРАДИЦИИ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
(95 Years Of Accounting Department: Names And Traditions, Present And Future)

РАКУРСИ В ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И ИНОВАТИВНОСТТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ

РАКУРСИ В ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И ИНОВАТИВНОСТТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ
(A View Of The Traditionalism And Innovation Of Teaching And Training In Accounting, Auditing And Finance)

ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ИКОНОМИСТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕТО ПО СЧЕТОВОДСТВО ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ИКОНОМИСТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
(Accountancy Education At University – Factor For A Successful Professional Career As A Chartered Accountant)

ОТНОВО ЗА ВРЪЗКАТА: „СЧЕТОВОДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ – НУЖДИТЕ НА ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ“

ОТНОВО ЗА ВРЪЗКАТА: „СЧЕТОВОДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ – НУЖДИТЕ НА ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ“
(Once Again About The Relationship: „Accounting Education – Professional Qualification – The Needs Of Practice In Bulgaria“)

ACCOUNTING EDUCATORS AND PRACTITIONERS ON ALERT – THE TIME FOR BIGGER AND CONSTANT CHANGES HAS COME!

ACCOUNTING EDUCATORS AND PRACTITIONERS ON ALERT – THE TIME FOR BIGGER AND CONSTANT CHANGES HAS COME!
(Accounting Educators And Practitioners On Alert – The Time For Bigger And Constant Changes Has Come!)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ
(Methods To Assess Students’ Knowledge And Skills)

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА - РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА - РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ
(Conceptual Framework – Development And Problems)

БЪЛГАРСКОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПРОМЕНИТЕ

БЪЛГАРСКОТО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПРОМЕНИТЕ
(The Bulgarian Accounting Legislation In Time Of Changes)

ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ

ПРЕДИЗИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ
(To Be An Accountant In A Modern World)

МЯСТО И РОЛЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАНДАРТИ В РАЗВИТИЕТО НА „ФИНАНСОВОТО СЧЕТОВОДСТВО“

МЯСТО И РОЛЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАНДАРТИ В РАЗВИТИЕТО НА „ФИНАНСОВОТО СЧЕТОВОДСТВО“
(Placement And Role Of The Accounting Standards In Developing Of “Financial Accounting”)

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 16 ЛИЗИНГ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 16 ЛИЗИНГ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
(International Financial Reporting Standard 16 Leases – Problems And Challenges)

СПЕЦИФИКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РИСКА СЪГЛАСНО НОВИЯ МСФО 17

СПЕЦИФИКИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РИСКА СЪГЛАСНО НОВИЯ МСФО 17
(Specifications For Accounting Risk Under The New Ifrs 17)

ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МСС 41 ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МСС 41 ЗЕМЕДЕЛИЕ
(PROBLEMS IN THE FORMATION OF THE FINANCIAL RESULT OF AGRICULTURAL ACTIVIRY IN ACCORDANCE WITH THE REGUIREMENTS OF IAS 41 AGRICULTURE)

ДИНАМИКА НА КРЕДИТИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДИНАМИКА НА КРЕДИТИРАНЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(Dynamics Of The Lending Of The Agricultural Sector By The Commercial Banks After The Accession Of Bulgaria To The European Union)

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОДХОДА НА ОЧАКВАНИТЕ КРЕДИТНИ ЗАГУБИ И ПРАВИЛАТА ЗА КАПИТАЛОВО РЕГУЛИРАНЕ НА БАНКИТЕ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОДХОДА НА ОЧАКВАНИТЕ КРЕДИТНИ ЗАГУБИ И ПРАВИЛАТА ЗА КАПИТАЛОВО РЕГУЛИРАНЕ НА БАНКИТЕ
(Comparative Analysis Of The Relationship Between The Expected Credit Loss Model And The Capital Regulation In Banks)

КРИПТОВАЛУТИТЕ - ПАРИ ИЛИ ...

КРИПТОВАЛУТИТЕ - ПАРИ ИЛИ ...
(CRYPTOCURRENCIES- MONEY OR)

БИТКОЙН КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

БИТКОЙН КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
(BITCOIN AS ITEM OF ACCOUNTING)

АДАПТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДИГИТАЛИЗИРАЩИЯ СЕ БИЗНЕС

АДАПТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА УПРАВЛЕНСКОТО СЧЕТОВОДСТВО КЪМ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДИГИТАЛИЗИРАЩИЯ СЕ БИЗНЕС
(Adaptation Of Management Accounting Instruments To The Needs Of Digitizing Business)

ПРИЛОЖИМИ НАУЧНИ МЕТОДИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

ПРИЛОЖИМИ НАУЧНИ МЕТОДИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
(APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH METHODS IN THE AREA OF ACCOUNTING)

АКТУАЛНИ ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ

АКТУАЛНИ ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ
(ACTUAL FINANCIAL AND ACCOUNTING ASPECTS IN MANAGING THE ACTIVITIES OF INSURERS)

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КРЕАТИВНОТО СЧЕТОВОДСТВО – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КРЕАТИВНОТО СЧЕТОВОДСТВО – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
(ESSENCE AND FEATURES OF CREATIVE ACCOUNTING: A LITERARY REVIEW)

ФИНАНСОВО И НЕФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ – СИМБИОЗА ИЛИ АНТАГОНИЗЪМ?

ФИНАНСОВО И НЕФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ – СИМБИОЗА ИЛИ АНТАГОНИЗЪМ?
(FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REPORTING - SYMBIOSIS OR ANTAGONISM?)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СТАНДАРТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА СТАНДАРТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
(IMPLEMENTING THE STANDARD FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF STATE-OWNED HOSPITALS – ACCOUNTING CHALLENGES)

НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ В ОТЧЕТНОСТТА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ В ОТЧЕТНОСТТА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
(NEW ASPECTS RELATED TO THE ASSETS AND LIABILITIES MEASUREMENT IN THЕ PUBLIC SECTOR ACCOUNTING)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
(THE CHALLENGES OF THE PENSION SYSTEM IN BULGARIA)

РЕПУТАЦИЯТА В КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

РЕПУТАЦИЯТА В КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
(GOODWILL IN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – PAST AND PRESENT)

CIMA И ДИНАМИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЛАСТ

CIMA И ДИНАМИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЛАСТ
(CIMA AND THE DYNAMIC CHANGES IN THE PROFESSIONAL AREA)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ФИСКАЛНИЯ КОНТРОЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ФИСКАЛНИЯ КОНТРОЛ
(ORGANIZATION AND DOCUMENTATION OF FISCAL CONTROL)

ВЛИЯНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ РИСК ВЪРХУ ОДИТОРСКИЯ ПОДХОД И ИЗВАДКАТА

ВЛИЯНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ РИСК ВЪРХУ ОДИТОРСКИЯ ПОДХОД И ИЗВАДКАТА
(IMPACT OF CONTROL RISK ON AUDIT APPROACH AND SAMPLE)

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
(PROCEDURES FOR THE CONTROL OF MONEY LAUNDERING)

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КОНТРОЛА ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА КОНТРОЛА ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
(FOR SOME PECULIARITIES OF THE CONTROL IN CASE OF REIMBURSEMENT FOR EXPENSES FOR CROSS-BORDER HEALTHCARE)

МАРКЕТИНГОВ ОДИТ

МАРКЕТИНГОВ ОДИТ
(MARKETING AUDIT)

ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ, НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ПУБЛИЧНИЯТ СЕКТОР

ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ, НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ПУБЛИЧНИЯТ СЕКТОР
(UDIT COMMITTEES, THE NEW CHALLENGE IN THE PUBLIC SECTOR)

ЕТИЧНИ КОНФЛИКТИ В РАБОТАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

ЕТИЧНИ КОНФЛИКТИ В РАБОТАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
(ETHICAL CONFLICTS IN THE ACCOUNTING PROFESSION)

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
(ISSUES, RELATED TO DOCUMENTING AND RESULTS REPORTING FROM INTERNAL AUDIT IN THE PUBLIC SECTOR)

СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ
(THE SYSTEM FOR FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL IN STATE OWNED UNIVERSITIES - CHALLENGES AND PERSPECTIVES)

ПРЕВАНТИВНОСТТА – ЕФЕКТИВЕН ПРИНЦИП ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ ПРИ ОДИТА

ПРЕВАНТИВНОСТТА – ЕФЕКТИВЕН ПРИНЦИП ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ ПРИ ОДИТА
(PREVENTIVENESS – AN EFFECTIVE PRINCIPLE FOR IDENTIFYING THE RISK OF FRAUD IN AUDIT)

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА COSO-ERM ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ РИСКОВЕ

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА COSO-ERM ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ РИСКОВЕ
(APPLYING COSO-ERM MODEL TO MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE RELATED RISKS)

ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
(METHODS OF ANALYZING AND EVALUATING OF THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISES IN EXTRACTIVE INDUSTRY)