Myths and Stereotypes in the Collective
Representations Cover Image

W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo
Myths and Stereotypes in the Collective Representations

Contributor(s): Andrzej Dubicki (Editor), Magdalena Rekść (Editor), Andrzej Sepkowski (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Philosophy, Social Sciences, Economy, Political Philosophy, Social Philosophy, Sociology, Political history, Social history, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: political myths;stereotypes;collective memory;collective identity;collective representations;utopias
Summary/Abstract: This work is a collection of articles written by representatives of various social sciences whose filed of interest lies within such categories as: collective representations, collective memory, collective identity, myths and stereotypes. Politics should be seen as the common denominator for this broad spectrum of issues raised in this publication as it lies in the centre of the attention of each and every author who contributed to this work. The variety of interests and research orientations corresponds with today’s postulates of sharing interdisciplinary reflections on complex and complicated issues – the issues discussed in this monograph should be considered as such. The first texts in this work are strictly theoretical and deal with: an attempt to categorize the collective representations; an analyses of the the anthroposphere of our days and the return of the “enlightened” man, but not in the understanding of Immanuel Kant; the approximation of the contents and forms of utopia – the utopia of thought and the utopia of deed, which seem to begin to reappear in the political thought of some circles. The majority of texts found in this work refers to the case study, analyses the myths, stereotypes, collective memory and the collective identity of different societies: Polish, Russian, Ukrainian, Czech, Chinese, North Korean and that of former Yugoslavia. The originality of this work is strengthened by the studies devoted to the rare research ideas such as the importance of myths in sport’s diplomacy. It seems that such a broad spectrum of themes focused on the topic issues creates an opportunity for a deeper understanding of the collective spaces.

  • E-ISBN-13: 978-83-8088-951-4
  • Print-ISBN-13: 978-83-8088-950-7
  • Page Count: 368
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish
Wyobrażenia zbiorowe – próba kategoryzacji pojęcia

Wyobrażenia zbiorowe – próba kategoryzacji pojęcia
(Collective Representations: an Attempt to Categorize the Concept)

Dlaczego Zachód wymiera? Oświeceniowe źródła trendów antypopulacyjnych. Wzorce konsumpcji, samorealizacji i zbawienia w doczesności

Dlaczego Zachód wymiera? Oświeceniowe źródła trendów antypopulacyjnych. Wzorce konsumpcji, samorealizacji i zbawienia w doczesności
(Why is the West Dying? The Age of Reason Sources of the Antipopulation Trends. Patterns of Consumption, Self-realization and Salvation in Worldliness.)

Korzenie utopii

Korzenie utopii
(The Roots of Utopia)

„Gościńce trwałe i wieczne” zamiast „olbrzymich głazów samotnych”: neorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości

„Gościńce trwałe i wieczne” zamiast „olbrzymich głazów samotnych”: neorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości
(“Long-lasting and Eternal Roads” Instead of “Huge Lonely Boulders”: Neo-realism in the Political Thought of Law and Justice Party.)

Podmiotowość istoty ludzkiej w procesie rozwoju i transformacji – refleksja historiozoficzna

Podmiotowość istoty ludzkiej w procesie rozwoju i transformacji – refleksja historiozoficzna
(The Subjectivity of the Human Being in the Process of Development and Transformation – a Historiosophical Reflection.)

Polsko-czeska pamięć historyczna a przełomowe momenty wspólnych dziejów

Polsko-czeska pamięć historyczna a przełomowe momenty wspólnych dziejów
(Polish–Czech Historical Memory and the Groundbreaking Moments of Common History)

Rys historiograficzny dekady gierkowskiej. Przyczynek do problematyki polskiego piśmiennictwa historycznego na temat lat 70. XX wieku w Polsce

Rys historiograficzny dekady gierkowskiej. Przyczynek do problematyki polskiego piśmiennictwa historycznego na temat lat 70. XX wieku w Polsce
(A Historiographical Sketch of the Gierek's Decade. A Contribution to the Issues of Polish Historical Literature about the 1970s in Poland)

Przemianowywanie ulic w Polsce 1989–2016. Charakterystyka zagadnienia

Przemianowywanie ulic w Polsce 1989–2016. Charakterystyka zagadnienia
(Renaming the Streets in Poland between 1989 and 2016. Problem Characteristics)

Iluzje fiskalne

Iluzje fiskalne
(Fiscal Illusions)

Istota jej odmienna zgoła… O Tiutczewowskiej formule-micie rosyjskości i Rosji

Istota jej odmienna zgoła… O Tiutczewowskiej formule-micie rosyjskości i Rosji
(It's Essence is Completely Different... About Tyutchev's Formula-Myth about Russianness and Russia)

„Idea rosyjska” w ideologii Putina

„Idea rosyjska” w ideologii Putina
(“The Russian Idea” in Putins Ideology)

Rosyjscy dziennikarze: radykalizacja przestrzeni wirtualnej

Rosyjscy dziennikarze: radykalizacja przestrzeni wirtualnej
(Russian Journalists: Radicalization of Virtual Space)

Pokój z Iwanem. Rosja jako siła opatrznościowa w propagandzie Państw Centralnych doby Wielkiej Wojny

Pokój z Iwanem. Rosja jako siła opatrznościowa w propagandzie Państw Centralnych doby Wielkiej Wojny
(Russia as a Providential Force in the Propaganda of the Central States during the Great War)

Leksikon YU mitologije – fenomeny jugosłowiańskiej kultury popularnej i ich „życie po życiu”

Leksikon YU mitologije – fenomeny jugosłowiańskiej kultury popularnej i ich „życie po życiu”
(Leksikon YU mitologije – The Phenomena of Yugoslavian Popular Culture and their “Second Life”)

Badania nad stereotypem Chińczyka, czyli jak Polacy postrzegają przedstawicieli Państwa Środka

Badania nad stereotypem Chińczyka, czyli jak Polacy postrzegają przedstawicieli Państwa Środka
(Research on the Stereotype of a Chinese or How Chinese are Seen by Poles)

Ideologie dżucze jako element silnie oddziałujący na społeczeństwo w Korei Północnej

Ideologie dżucze jako element silnie oddziałujący na społeczeństwo w Korei Północnej
(Juche Ideology as an Element Strongly Affecting the Society in North Korea)

Relacje polsko-ukraińskie jako czynnik warunkujący tożsamość lwowian

Relacje polsko-ukraińskie jako czynnik warunkujący tożsamość lwowian
(Polish-Ukrainian Relations as a Factor Conditioning the Identity of Lviv)

Mit dyplomacji pingpongowej w świetle przyszłych prób wykorzystania sportu w celu kreacji zbliżenia międzynarodowego

Mit dyplomacji pingpongowej w świetle przyszłych prób wykorzystania sportu w celu kreacji zbliżenia międzynarodowego
(The Myth of the Ping-Pong Diplomacy in the Light of Future Attempts to Use Sport to Create International Convergence)

Żydowska Koncepcja Przymierza w ujęciu Maxa Webera

Żydowska Koncepcja Przymierza w ujęciu Maxa Webera
(The Jewish Concept of the Covenant According to Max Weber)