The usefulness of financial statement information Cover Image

Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych
The usefulness of financial statement information

Author(s): Joanna Błażyńska
Subject(s): Theory of Communication, Accounting - Business Administration, ICT Information and Communications Technologies, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: informacja;informacja finansowa;sprawozdania finansowe;sprawozdawczość finansowa;
Summary/Abstract: Przedmiotem badań autorki monografii nie było sprawozdanie finansowe jako takie, ale informacje finansowe w nim zawarte. Według Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, które określają zasady sporządzania sprawozdań finansowych, wartość poznawcza informacji finansowej wyznaczana jest przez jej użyteczność, która została jednoznacznie zdefiniowana przez wskazanie cech fundamentalnych oraz wzbogacających. Problem badawczy sformułowano zatem następująco: skoro sprawozdania finansowe są zbiorem informacji finansowych, to jakie, jak przetworzone i prezentowane informacje zostaną przez adresatów tych informacji uznane za użyteczne? Można wskazać następujące elementy oryginalności monografii: – wykazanie wielowariantowości i odmienności pojęć „użyteczność” i „jakość” w nauce; – przeprowadzenie analizy relacji między pojęciami dane – informacja – komunikat – wiedza oraz dokonanie przeglądu tych pojęć na gruncie teorii systemów, cybernetyki, teorii informacji, ekonomiki informacji, infologii i podejścia praktycznego; – zaproponowanie autorskiej definicji pojęć „użyteczna informacja” oraz „informacja finansowa”; – zaprezentowanie różnicy między standardami bazującymi na zasadach i regułach; – określenie zakresu pojęciowego sprawozdawczości finansowej, sprawozdań finansowych i raportów finansowych; – wskazanie ewolucyjnych zmian w sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem procesów gospodarczych, kulturalnych i politycznych; – przeprowadzenie rozbioru logicznego cech jakościowych użyteczności informacji; – zidentyfikowanie istotnych obszarów w normatywnym i pozytywnym procesie podejmowania decyzji przez użytkowników informacji finansowych; – określenie kierunków zmian w zakresie użyteczności informacji finansowych; – zidentyfikowanie czynników wpływających na użyteczność informacji finansowych dla odbiorcy informacji; – wskazanie kierunków zmian współczesnej sprawozdawczości finansowej i raportowania informacji o sytuacji jednostek gospodarczych; – wykorzystanie podejścia infologicznego do badań nad użytecznością informacji finansowych.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-833-4
  • Page Count: 283
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish