Mud and Blood Cover Image

Glib i krv
Mud and Blood

Author(s): Bogdan Bogdanović
Subject(s): History, Political history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Transformation Period (1990 - 2010), Wars in Jugoslavia
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Bogdan Bogdanović; Serbia; politics; end of the 20th century; destruction of Yugoslavia; anti-war attitude; war;
Summary/Abstract: U godinama razaranja Jugoslavije ni od koga iz Srbije kao od Bogdana Bogdanovića nije toliko traženo da govori o drami koja se odigravala, i da svedoči u ime one Srbije "koja odbija fatalizme, i rata i mržnje, i bezizlaza" (M. Galić, 1992)1. I Bogdan Bogdanović je odgovarao na pozive koji su mu stizali sa najrazličnijih strana... Upitan nekoć da objasni svoje delo u vreme uskih specijalizacija: crtač i arhitekta, teoretičar arhitekture grada, pisac i filozof, graditelj metaforičnih grañevina i alegorijskih ambijenata – Bogdan Bogdanović je odgovorio: "Pisao sam da bih umeo da gradim, gradio sam da bih umeo da pišem". U pokušaju da se odredi mesto Bogdana Bogdanovića u istoriji srpske arhitekture, samo, dakle, u jednom od oblika njegovog polimorfnog stvaralaštva, rečeno je ono, što karakteriše čitavo to stvaralaštvo: "To je više uticaj ličnosti nego uticaj objekata, više primer kako treba misliti nego kako terba graditi" (Z. Manević, 1986).

  • Page Count: 212
  • Publication Year: 2001
  • Language: Serbian