Selected problems of the modern world in sociological reflection Cover Image

Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej
Selected problems of the modern world in sociological reflection

Contributor(s): Elżbieta Firlit (Editor), Jolanta Gładys-Jakóbik (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: sociology;advertisig; mass media; organization analysis; city;identity – individual and collective;activity;
Summary/Abstract: Refleksja nad rzeczywistością społeczną, nad problemami społecznego świata, jest immanentną częścią socjologii od zarania jej istnienia, a zarazem jej powinnością wypływającą z aplikacyjnych funkcji wiedzy socjologicznej. W socjologicznej refleksji nad współczesnością, dokumentowanej licznymi publikacjami dotyczącymi wszystkich poziomów społecznego świata i jego zróżnicowanych wymiarów, wspólnym mianownikiem wydaje się być tempo zmian cywilizacyjnych, kulturowych i mentalnych, niespotykane we wcześniejszych epokach. (...) W nurt refleksji socjologicznej nad problemami współczesnego świata wpisuje się niniejsza monografia, która jest zapisem fragmentu prac badawczych realizowanych w Zespole Zakładu Socjologii SGH. Zawarte w niej teksty mają na celu przybliżenie Czytelnikowi złożoności zjawisk i dylematów, przed jakimi stanęły współczesne, fundalmentalnie zróżnicowane społeczeństwa, w tym także społeczeństwo polskie.

  • Page Count: 237
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish
Przemiany rzeczywistości społecznej w analizach socjologów

Przemiany rzeczywistości społecznej w analizach socjologów
(Transformations of social reality in the analysis of sociologists)

Wspólnota i tradycja w ewolucji społecznej

Wspólnota i tradycja w ewolucji społecznej
(Community and tradition in social evolution)

Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie

Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie
(Problems with identity in the postmodern world)

Wzory kultury a rozwój gospodarczy

Wzory kultury a rozwój gospodarczy
(Patterns of culture and economic development)

Współczesne organizacje – nowe wyzwania i kierunki badań

Współczesne organizacje – nowe wyzwania i kierunki badań
(Contemporary organizations - new challenges and research directions)

Przestrzeń miejska i jej przemiany w koncepcjach socjologicznych

Przestrzeń miejska i jej przemiany w koncepcjach socjologicznych
(Urban space and its changes in sociological concepts)

Miasto jako przestrzeń konfliktów

Miasto jako przestrzeń konfliktów
(City as a space of conflicts)

Reklama. Pomiędzy informacją a manipulacją

Reklama. Pomiędzy informacją a manipulacją
(Advertising. Between information and manipulation)

Wpływ mass mediów na życie społeczne

Wpływ mass mediów na życie społeczne
(The impact of mass media on social life)

Wpływ przemian cywilizacyjnych na poziom zaufania publicznego w Polsce

Wpływ przemian cywilizacyjnych na poziom zaufania publicznego w Polsce
(Influence of civilization changes on the level of public trust in Poland)