National Conference "The Law of the Right or the Superiority of the Law", 20 November 2015 Cover Image

Национална конференция "Законът на правото или правото на закона", 20 ноември 2015 г.
National Conference "The Law of the Right or the Superiority of the Law", 20 November 2015

Contributor(s): Raina Nikolova (Editor), Deyana Marcheva (Translator)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, History of Law, Constitutional Law, Philosophy of Law
Published by: Нов български университет
Keywords: Law; Legislation; Legislation of Bulgaria; Jurisprudence; Constitutional law; Legal Principles; Functions of Law; Law State; History of Law; Legal Framework
Summary/Abstract: The Proceedings of the National Conference "The Law of the Right or the Superiority of the Law", 20 November 2015 focuses on the prerequisite of superiority of Law, and legal equality. It discusses the status-quo of politically independent legal system, and the necessity to fix it constitutionally.

  • E-ISBN-13: 978-954-535-951-4
  • Page Count: 314
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bulgarian
Списък на използваните съкращения

Списък на използваните съкращения
(Index of Abbreviations)

In Memoriam

In Memoriam
(In Memoriam)

Петата поправка на Конституцията

Петата поправка на Конституцията
(The Fifth Amendment of the Constitution)

Ценностите в правото и правото като ценност

Ценностите в правото и правото като ценност
(Values in Law and Law as a Value)

Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство

Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство
(Lex et ius. Roman Law Tradition and Contemporary Legislation)

Влиянието на пряката жалба върху функциите на Конституционния съд

Влиянието на пряката жалба върху функциите на Конституционния съд
(The Influence of Direct Appeal over the Functions of the Constitutional Court)

Ролята на “Soft Law” за правното регулиране на международните търговски и граждански отношения

Ролята на “Soft Law” за правното регулиране на международните търговски и граждански отношения
(The Role of “Soft Law” for the Legal Regulation of International Commercial and Civil Relations)

Падеж, изискуемост и изпълняемост

Падеж, изискуемост и изпълняемост
(Due Date, Chargeability, Executability)

Производство по колективни спорове

Производство по колективни спорове
(Collective Claims Proceedings)

Форми на централизацията и децентрализацията

Форми на централизацията и децентрализацията
(Forms of Centralization and Decentralization)

Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза

Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза
(Judicial Supervision over the Acts of the Bodies of Medical Expertise)

Правото на самоотбрана съгласно Устава на ООН

Правото на самоотбрана съгласно Устава на ООН
(The Right of Self-Defence under the UN Charter)

Значение на психичното здраве на извършители с личностови разстройства при индивидуализация на най-тежките наказания

Значение на психичното здраве на извършители с личностови разстройства при индивидуализация на най-тежките наказания
(Significance of the Mental Health of Criminals with Personal Disorders for the Individualization of the Highest Criminal Punishments)

Отношенията между медийния регулатор и българския парламент

Отношенията между медийния регулатор и българския парламент
(The Relations between the Media Regulator and the National Assembly)

Правото на собственост като гаранция за реализиране на основните човешки права

Правото на собственост като гаранция за реализиране на основните човешки права
(The Right to Property as a Guarantee for the Realization of Basic Human Rights)

Безусловното осъждане на „условното осъждане”

Безусловното осъждане на „условното осъждане”
(Nonconditional Sentencing of the„ConditionalSentencing“)

Особености на регулирането на одита

Особености на регулирането на одита
(Characteristics of Audit Regulation)

Защо законите ни задължават? Сравнение между теориите за правната нормативност у Цеко Торбов и Ханс Келзен

Защо законите ни задължават? Сравнение между теориите за правната нормативност у Цеко Торбов и Ханс Келзен
(Why Do Laws Obligate Us? Comparison Between the Theories of Legal Normativity by Tseko Torbov and Hans Kelsen)

Формиране на правото на собственост в България (1879 – 1912)

Формиране на правото на собственост в България (1879 – 1912)
(Formation of the Right to Property in Bulgaria (1879-1912))

Ограничаването на родителските права като нетипичен резултат на някои специални съдебни производства

Ограничаването на родителските права като нетипичен резултат на някои специални съдебни производства
(The Restriction of Parental Rights - an Atypical Result in Some Specific Procedures)

Субективно право

Субективно право
(Subjective Right)

Легитимност и легалност на законите

Легитимност и легалност на законите
(Legitimacy and Legality of Laws)

Законност?

Законност?
(Lawfulness?)

Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз

Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз
(The Principle of Rule of Law in the Legal Order of the European Union)

Помирението и посредничеството - новост или връщане към обичайните способи за решаване на спорове

Помирението и посредничеството - новост или връщане към обичайните способи за решаване на спорове
(Reconciliation and Mediation – Novelty or Return to the Customary Ways of Disputes Resolution)

Граници на прокурорския надзор върху администрацията в правовата държава

Граници на прокурорския надзор върху администрацията в правовата държава
(Rule of Law Limitations of Prosecutor’s Supervision over Administration)

Същност и система на конституционната аксиология

Същност и система на конституционната аксиология
(Nature and System of Constitutional Axiology)

Социална справедливост и върховенство на правото

Социална справедливост и върховенство на правото
(Social Justice and Rule of Law)

Помирително правосъдие в България – ограничения на средата

Помирително правосъдие в България – ограничения на средата
(Restorative Justice in Bulgaria - Limitations of the Environment)

Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие

Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие
(Domestic Violence as an Operative Event and Its Proof in the Proceedings under the Protection from Domestic Violence Act)

Пътят към обособяване на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик, като първичен придобивен способ

Пътят към обособяване на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик, като първичен придобивен способ
(The Method of Defining the Good Faith Acquisition of Movables as a Separate Original Means of Acquiring Ownership)