Culturology Cover Image

Культурологія
Culturology

Author(s): Polina Evaldivna Gerchanivska
Contributor(s): S. S. Samojlova (Editor)
Subject(s): History, Anthropology, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Customs / Folklore, Sociology, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Sociology of Culture, Globalization
Published by: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Keywords: social sciences; Culturology; subject; science; scientific branch; 20th century; cultural knowledge; culture; civilization; models of culture; regions; Europe; 21 century; globalization; religion; art;
Summary/Abstract: Культурологія є галуззю наукового знання, що вивчає об’єктивні закономірності культурного процесу, фактори ви- никнення, формування і функціонування світової та націона- льних культур. Нею синтезовані уявлення про культуру, розви- нені в рамках філософії, мистецтвознавства, релігієзнавства, соціології, психології, антропології та інших наук. Виокремлення культурології в самостійну наукову галузь розпочалось у другій половині XX ст. і було зумовлено необхід- ністю теоретичного осягнення великого емпіричного матеріалу про різноманітні культури, життя народів, їхні звичаї та віру- вання, що був накопичений попередніми поколіннями дослід- ників. Ускладнення й інтенсифікація соціокультурного життя призвели до зламу традиційних уявлень про культуру, усвідо- млення тісного взаємозв’язку всіх проявів людського буття як елементів складної системи, якою є культура. Культурологія ще перебуває у стані становлення, підтвер- дженням цього є різноманітність культурологічних пошуків — концепцій, напрямків, шкіл із власними світоглядними і мето- дологічними підходами, але вже сьогодні окреслився певний комплекс центральних проблем культурології як науки та як навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Культурологія» є обов’язковою у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації з типо- вими навчальними програмами Міністерства освіти і науки України 2 . Основними завданнями курсу «Культурологія» є: z розкриття загальнолюдського змісту і суспільного при- значення культурології; z надання студентам науково обґрунтованих, систематизо- ваних знань про закономірності розвитку культурної сфе- ри життя суспільства; z формування у студентів цілісної системи духовних цінно- стей, що сприятиме поглибленню гуманістичного по- тенціалу особистості; z визначення ролі та місця особистості в культурному ото- ченні; z розкриття змісту та форм діяльності сучасних культур- них інституцій; z визначення місця України в сучасній світовій спільноті. Навчальний матеріал із дисципліни «Культурологія» ґрун- тується на знаннях, набутих студентами в процесі попередньо- го вивчення курсів історії, філософії, релігієзнавства та інших предметів циклу загальнонаукових і гуманітарних дисциплін. Студенти повинні не лише отримати глибокі знання про куль- туру, але й стати більш компетентними в загальних питаннях соціально-культурної свідомості, активно оперувати найваж- ливішими методами наукового аналізу культурних процесів та явищ. Засвоєння культурологічних знань сприятиме формуванню навичок та вмінь студентів: 1) користуватися набутими культурологічними знаннями для аналізу культурних явищ і процесів; 2) поєднувати теоретичні і практичні аспекти культури, використовувати їх у професійній діяльності; 3) інтегрувати особисту діяльність у культурне оточення. Матеріал посібника структуровано за двома теоретичними рівнями: онтологія і феноменологія культури*. Проблеми, які розглядаються в «Онтології культури», пов’язані з концепцією буття культури, що містить сутність культури, її головні принципи і закономірності. Розділ кон- цептуально структуровано таким чином, щоб проблемний ма- теріал був викладений через аналіз класичних і сучасних куль- турологічних досліджень. Із позицій різних наукових підходів розглянуто основні культурологічні поняття, викладено проб- леми типології та розвитку культури. У розділі «Феноменологія культури» проаналізовано різні форми існування культури: політична, художня, інфор- маційна культура, наука, релігія, культура управління та ін. Означений розділ, що має прикладний характер, спрямований на усвідомлення особистістю як суб’єктом культурної твор- чості власної причетності до загальнолюдської діяльності. Аналізуючи людську діяльність у минулому і сучасному, куль- турологія намагається прогнозувати соціокультурні зміни. Викладеними в розділі методологічними підходами можна скористатися для вивчення інших культурних феноменів — відповідно до спеціальності студента (право, техніка, біологія, медицина та ін.).

  • Print-ISBN-10: 966-388-059-7
  • Page Count: 323
  • Publication Year: 2006
  • Language: Ukrainian