Politics and Public Administration: Challenges and Synergies. Contributions to the 16th NISPOAcee Conference in Bratislava, 2008 Cover Image

Politika dhe Administrimi Publik: Sfida dhe Sinergji. Kumtesa të zgjedhura nga Konferenca e 16-të vjetore e NISPAcee Bratislavë 2008
Politics and Public Administration: Challenges and Synergies. Contributions to the 16th NISPOAcee Conference in Bratislava, 2008

Contributor(s): Katarina Staronova (Editor), László Vass (Editor)
Subject(s): Governance, Public Administration, ICT Information and Communications Technologies
Published by: ASET Albanian Socio - Economic Think - Tank
Keywords: Public administration; Decentralization process; Transition process; E-Government; Cultural Iatrogenesis;
Summary/Abstract: This book is important for at least three reasons. First, it gives a general overview of the transition countries - some are part of the EU, others not yet. Although the initial position, economic capacity and political direction are quite different, they have geographical and historical unity. The closing chapter summarizes and demonstrates the convergent and diverging evolution of countries that have made significant efforts for their transformation. One second reason is that as many sites are being analyzed using a standard format, the more interesting it becomes. This can lead to further knowledge about transferring methods, techniques and models. One third reason is that this book raises many questions. How can we make irreversible reforms? Of what is made a successful or failed reform? Why do some of the solutions do not fit? How does culture affect? What change does the leadership do? These are scientific problems with practical consequences. Can CEE (Central and Eastern European) countries learn from Portugal and Spain?

  • Print-ISBN-13: 978-9928-05-011-3
  • Page Count: 253
  • Publication Year: 2009
  • Language: Albanian
Menaxhimi i Politikave të Zhvillimit në Republikën Çeke: CzechInvest si një shembull i Kompetencave të Administratës Publike

Menaxhimi i Politikave të Zhvillimit në Republikën Çeke: CzechInvest si një shembull i Kompetencave të Administratës Publike
(Development Policy Management in the Czech Republic: CzechInvest as an Example of Public Administration Powers)

Aktorët e Politikës dhe Politikëbërja në Hungarinë Bashkëkohore

Aktorët e Politikës dhe Politikëbërja në Hungarinë Bashkëkohore
(Political Stakeholders and Policy Making in Contemporary Hungary)

Implikimet për politikën e 4 Vendeve të Vishegradit në Politikat Hapsinore të Mundshme që dalin nga ndryshimet Demografike, janë si një 'Sistem' i ndryshueshëm

Implikimet për politikën e 4 Vendeve të Vishegradit në Politikat Hapsinore të Mundshme që dalin nga ndryshimet Demografike, janë si një 'Sistem' i ndryshueshëm
(The implications for the 4 Visegrad countries' policy on potential spatial policies arising from demographic changes, are as a changeable 'System')

Strategjia E-qeverisje e Turqisë: A ka ndonjë shans për një Transformim të Modelit të Shtetit Tradicional?

Strategjia E-qeverisje e Turqisë: A ka ndonjë shans për një Transformim të Modelit të Shtetit Tradicional?
(Turkey's E-Government Strategy: Is there ay Chance for a Transformation of the Traditional State Model?)

Dështimi i politikave në Hungari – në kërkim të mekanizmit të ri të dështimit

Dështimi i politikave në Hungari – në kërkim të mekanizmit të ri të dështimit
(Failure to pursue Policies in Hungary - In search of a new Failure Mechanism)

Reagimi politik dhe qeveritar ndaj diversitetit etnik dhe gjuhësor: Rastet e Rumanisë dhe Ukrainës

Reagimi politik dhe qeveritar ndaj diversitetit etnik dhe gjuhësor: Rastet e Rumanisë dhe Ukrainës
(Political and Government Response to Ethnic and Language Diversity: The Cases of Romania and Ukraine)

Vlerësim kombëtar për përsosmëri në Administratën Publike Sllovene - Projekti Pilot 2007

Vlerësim kombëtar për përsosmëri në Administratën Publike Sllovene - Projekti Pilot 2007
(National Award for Excellence in the Slovenian Public Administration - Pilot Project 2007)

Procesi i decentralizimit në Rumani

Procesi i decentralizimit në Rumani
(The Decentralization Process in Romania)

Duke Kërkuar për Profesionalizëm: Dhënia e Asistencës Teknike për Pushtetin Lokal në Vendet e Evropës Qendrore e Lindore Gjatë Procesit të Tranzicionit

Duke Kërkuar për Profesionalizëm: Dhënia e Asistencës Teknike për Pushtetin Lokal në Vendet e Evropës Qendrore e Lindore Gjatë Procesit të Tranzicionit
(Looking for Professionalism: Providing Technical Assistance to Local Government in Central and Eastern European Countries During the Transition Process)

Informatika e Besuara në Manaxhimin Publik

Informatika e Besuara në Manaxhimin Publik
(Trusted IT-Applications in Public Management)

Gatishmëria e e-qeverisjes për ruajtjen afatgjatë të informacionit: Progresi i Sllovenisë

Gatishmëria e e-qeverisjes për ruajtjen afatgjatë të informacionit: Progresi i Sllovenisë
(E-Government Readiness for Long-term Information Storage: Slovenia's Progress)

Zhvillimi i burimeve njerëzore në sektorin e financave publike, në Evropën Qendrore dhe Lindore

Zhvillimi i burimeve njerëzore në sektorin e financave publike, në Evropën Qendrore dhe Lindore
(Development of human resources in the public finance sector in Central and Eastern Europe)

Përvoja e Trajnimit të Nëpunësve civilë në Serbi

Përvoja e Trajnimit të Nëpunësve civilë në Serbi
(Civil Servants Training Experience in Serbia)

Edukimi i Administratës Publike Moderne në Kushtet Postmoderne: Reziku i Iatrogenesis Kulturore

Edukimi i Administratës Publike Moderne në Kushtet Postmoderne: Reziku i Iatrogenesis Kulturore
(Education in Modern Public Administration under Postmodern Conditions: The Risk of Cultural Iatrogenesis)