Renewable energy sources in Germany. Current state of development, interest groups and challenges Cover Image

Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania
Renewable energy sources in Germany. Current state of development, interest groups and challenges

Author(s): Rafał Bajczuk
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Environmental and Energy policy
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Renewable energy sources; Germany; Energy transition;
Summary/Abstract: Realizowana obecnie w Niemczech strategia transformacji energetycznej zakłada oparcie większości produkcji energii do 2050 roku na odnawialnych źródłach energii (OZE). Państwo wspiera rozwój OZE od początku lat 90., ale decyzja o intensyfikacji transformacji energetycznej po katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie przyspieszyła ten proces. Dzisiaj politycy mówią o niemieckiej strategii energetycznej jako o „projekcie stulecia”, a wśród partii politycznych, jak i przedstawicieli biznesu nie słychać sprzeciwu wobec obranego kierunku polityki energetycznej Berlina. // Raport pokazuje najważniejsze tendencje w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech. Interesy koncernów energetycznych, przemysłu (największego konsumenta energii elektrycznej), organizacji pozarządowych czy wreszcie nowych aktorów na rynku energii – osób prywatnych i spółdzielni energetycznych mają duży wpływ na dalszy kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii w RFN. W raporcie omówiono także wyzwania związane z realizacją transformacji energetycznej, takie jak: przebudowa rynku energii pod kątem produkcji prądu z niestabilnych OZE, rozbudowa infrastruktury, koordynacja polityki energetycznej na poziomie federalnym i europejskim oraz zmniejszenie kosztów. Właśnie zmniejszanie kosztów systemu wsparcia dla OZE przy równoczesnym utrzymaniu dużego poziomu inwestycji jest największym wyzwaniem dla niemieckiej transformacji energetycznej w następnych latach.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-46-5
  • Page Count: 69
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish