HORIZONTAL EDUCATIONAL INEQUALITIES IN CONTEMPORARY POLAND Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

HORYZONTALNE NIERÓWNOŚCI EDUKACYJNE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE
HORIZONTAL EDUCATIONAL INEQUALITIES IN CONTEMPORARY POLAND

Author(s): Alicja Zawistowska
Subject(s): Preschool education, School education, Educational Psychology, Sociology of Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: horizontal educational inequalities; contemporary Poland
Summary/Abstract: Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych prowadzących do wyższego wykształcenia oraz na wzroście liczby miejsc na tym poziomie. Drugi obejmował zmiany wewnątrz poszczególnych szczebli i różnicowanie się instytucji. W efekcie tych zmian doszło do powstania rynku edukacyjnego oferującego większe niż dotychczas możliwości elastycznego kształtowania karier. Nieuchronnie prowadzi to również do zaostrzenia konkurencji między instytucjami edukacyjnymi i podziału na instytucje lepsze i gorsze. Warto wskazać w skrócie, co nowego do wiedzy o generowaniu nierówności edukacyjnych wnosi moja książka. Po pierwsze, inaczej niż dotychczas definiuję kluczowy obszar selekcji edukacyjnych – skupiam się na aspekcie horyzontalnym, a nie wertykalnym. Po drugie, w badaniach koncentruję się na ostatnich latach, traktując okres powojenny tylko jako tło tych analiz. Po trzecie, wyjaśniając nierówności, odwołuję się do teorii kapitału ludzkiego i teorii racjonalnego wyboru, a nie – jak robią to autorzy innych prac – do tradycyjnych koncepcji konfliktowych i funkcjonalistycznych obecnychw badaniach nad stratyfikacją od wielu dekad.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-545-0
  • Page Count: 230
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish