Morphology Cover Image

Morfologie
Morphology

A Handbook for the Mandatory Subject of the Bachelor Level Czech Language and Literature Programme

Author(s): Robert Adam
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: morphology;
Summary/Abstract: Obsahem příručky Morfologie je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny; formální morfologii se věnuje jen obecně, neuvádí paradigmata jednotlivých ohýbacích typů ani popisy nepravidelností ve flexi. V oblasti morfologických kategorií volí spíše formální než sémantický přístup. Do značné míry vychází z obvyklého pojetí morfologie češtiny, tak jak je obsaženo v běžně dostupných mluvnicích a kompendiích (Mluvnice češtiny 2, Encyklopedický slovník češtiny, Příruční mluvnice češtiny a Čeština – řeč a jazyk).Tato příručka má charakter vysokoškolské učebnice; je určena posluchačům povinné přednášky z morfologie, která je součástí studijního plánu bakalářského oboru český jazyk a literatura na FF UK v Praze.

  • E-ISBN-13: 978-80-246-2800-4
  • Page Count: 98
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech