PARTNERSHIPS IN THE PUBLIC SPHERE Cover Image
 • Regular Price 7.00 €

PARTNERSTWA W SFERZE PUBLICZNEJ
PARTNERSHIPS IN THE PUBLIC SPHERE

Author(s): Joanna Figura, Wojciech Furman, Anna Gąsior-Niemiec, Leszek Graniszewski, Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba, Łukasz Laszczyński, Krzysztof Łabędź, Paulina Łazutka, Aleksander Noworól, Arkadiusz Nyzio, Agnieszka Pawłowska, Tomasz Potkański, Lucyna Rajca, Monika Sidor, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Marcin Szewczak
Contributor(s): Anna Kołomycew (Editor), Bogusław Kotarba (Editor)
Subject(s): Governance, Public Administration, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: partnership; public sphere
Summary/Abstract: Przedmiotem podjętych w książce analiz są partnerstwa w sferze publicznej, będące instrumentem zarządzania i sposobem świadczenia usług publicznych, opartym na współpracy zróżnicowanych podmiotów, łączeniu możliwości działania oraz dostępnych zasobów. Założeniem redaktorów było przedstawienie różnych typów partnerstw, wskazanie możliwości ich wykorzystania w sferze publicznej, jak również zwrócenie uwagi na problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem partnerstw. Są one ważnym przedmiotem badań naukowych, a także praktycznym rozwiązaniem zalecanym przy wdrażaniu wspólnotowych i krajowych polityk publicznych.Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw działających w obszarze usług publicznych. Przydatna będzie również studentom politologii, prawa, administracji, ekonomii oraz socjologii.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-741-6
 • Page Count: 237
 • Publication Year: 2014
 • Language: Polish
Świadomościowe uwarunkowania współpracy interpersonalnej w Polsce

Świadomościowe uwarunkowania współpracy interpersonalnej w Polsce
(Conscious conditions for interpersonal cooperation in Poland)

 • Price: 2.00 €
Uwarunkowania i przyczyny słabości dialogu społecznego w Polsce

Uwarunkowania i przyczyny słabości dialogu społecznego w Polsce
(Conditions and reasons for the weakness of social dialogue in Poland)

 • Price: 2.00 €
Kultura organizacyjna w procesie inicjowania oraz funkcjonowania partnerstw lokalnych

Kultura organizacyjna w procesie inicjowania oraz funkcjonowania partnerstw lokalnych
(Organizational culture in the process of initiating and functioning of local partnerships)

 • Price: 2.00 €
Partnerstwo jako recepta na sukces wspólnot lokalnych w wykorzystaniu atutów glokalizacji – nowe możliwości w kleszczach starych barier, nie tylko biurokracji

Partnerstwo jako recepta na sukces wspólnot lokalnych w wykorzystaniu atutów glokalizacji – nowe możliwości w kleszczach starych barier, nie tylko biurokracji
(Partnership as a recipe for the success of local communities in exploiting the advantages of glocalisation - new possibilities in ticks of old barriers, not only bureaucracy)

 • Price: 2.00 €
Partnerstwo publiczno-prywatne jako formuła współpracy sektorów publicznego i prywatnego. Rozwiązania prawne i praktyka

Partnerstwo publiczno-prywatne jako formuła współpracy sektorów publicznego i prywatnego. Rozwiązania prawne i praktyka
(Public-private partnership as a formula for cooperation between public and private sectors. Legal solutions and practice)

 • Price: 2.00 €
Prawne aspekty partnerstwa transgranicznego jako element kreowania europejskiej przestrzeni administracyjnej

Prawne aspekty partnerstwa transgranicznego jako element kreowania europejskiej przestrzeni administracyjnej
(Legal aspects of cross-border partnership as an element of creating a European administrative space)

 • Price: 2.00 €
Zarządzanie przez partnerstwa

Zarządzanie przez partnerstwa
(Management through partnerships)

 • Price: 2.00 €
Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom

Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom
(Management of the development of functional urban areas in the light of the Adaptive Governance concept Elinor Ostrom)

 • Price: 2.00 €
Zasady partnerstwa w wybranych działaniach samorządów gminnych

Zasady partnerstwa w wybranych działaniach samorządów gminnych
(Principles of partnership in selected activities of municipal governments)

 • Price: 2.00 €
Samorząd terytorialny jako architekt koalicji na rzecz rozwoju lokalnego

Samorząd terytorialny jako architekt koalicji na rzecz rozwoju lokalnego
(Territorial self-government as an architect of coalition for local development)

 • Price: 2.00 €
Organizacje społeczne w strukturze partnerstw międzysektorowych w województwie podkarpackim. Profesjonalizacja i formalizacja jako konsekwencja zmian sektora społecznego

Organizacje społeczne w strukturze partnerstw międzysektorowych w województwie podkarpackim. Profesjonalizacja i formalizacja jako konsekwencja zmian sektora społecznego
(Social organizations in the structure of intersectoral partnerships sectors in the Podkarpackie voivodship. Professionalization and formalization as a consequence of changes in the social sector)

 • Price: 2.00 €
Współpraca międzysamorządowa w Polsce: uwarunkowania instytucjonalne i prawne, skala zjawiska oraz agenda badawcza w kontekście wyzwań rozwojowych polskiego samorządu terytorialnego. Perspektywa praktyka samorządowego

Współpraca międzysamorządowa w Polsce: uwarunkowania instytucjonalne i prawne, skala zjawiska oraz agenda badawcza w kontekście wyzwań rozwojowych polskiego samorządu terytorialnego. Perspektywa praktyka samorządowego
(Intergovernmental cooperation in Poland: institutional and legal conditions, scale phenomena and research agenda in the context of challenges development of Polish territorial self-government. Perspective of local government practice)

 • Price: 2.00 €
Specyfika związku celowego w Niemczech na przykładzie landu Bawarii. Analiza prawnoporównawcza

Specyfika związku celowego w Niemczech na przykładzie landu Bawarii. Analiza prawnoporównawcza
(The specificity of the target association in Germany on the example of the Land of Bavaria. Comparative legal analysis)

 • Price: 2.00 €
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w procesie kreowania polityki publicznej w ochronie środowiska

Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w procesie kreowania polityki publicznej w ochronie środowiska
(Cooperation of local government units with non-governmental organizations in the process of creation public policy in environmental protection)

 • Price: 2.00 €
Rady działalności pożytku publicznego w największych miastach Polski

Rady działalności pożytku publicznego w największych miastach Polski
(Public benefit activity boards in major Polish cities)

 • Price: 2.00 €
Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia – powiatowe rady na rzecz rynku pracy

Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia – powiatowe rady na rzecz rynku pracy
(Local partnership for employment - poviat councils for the labor market)

 • Price: 2.00 €
„Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-pozarządowe w praktyce. Studium przypadku

„Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-pozarządowe w praktyce. Studium przypadku
("Zielony Dół" - public-non-government partnership in practice. Case study)

 • Price: 2.00 €
Paradoks partnerstwa władzy politycznej i mediów

Paradoks partnerstwa władzy politycznej i mediów
(A paradox of partnership between political power and the media)

 • Price: 2.00 €