EASTERN POLAND AND ORIENTALISM Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

POLSKA WSCHODNIA I ORIENTALIZM
EASTERN POLAND AND ORIENTALISM

Contributor(s): Tomasz Zarycki (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Sociology, Politics and society, Rural and urban sociology, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: Eastern Poland; orientalism;
Summary/Abstract: Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają problemy wzajemnej percepcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rysując szeroki kontekst teoretyczny, geopolityczny oraz historyczny. Zastanawiają się nad funkcjami obrazów tych obszarów, analizują tworzone w ich ramach własne tożsamości i wizerunki. Badają przemiany znaczeń takich fundamentalnych pojęć jak Kresy, orient czy peryferie. Wśród kluczowych zagadnień podjętych w pracy wymienić można pytania o to, dlaczego i w jakich okolicznościach powstają negatywne stereotypy Wschodu, jak zmieniają się ich formy na przestrzeni dziejów oraz jak odnosić do nich narzędzia krytycznej teorii społecznej na czele z tytułowym pojęciem orientalizmu Edwarda Saida.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-670-9
 • Page Count: 214
 • Publication Year: 2013
 • Language: Polish
Na wschód od centrum: konfiguracja nowoczesności na wschodnioeuropejskim pograniczu

Na wschód od centrum: konfiguracja nowoczesności na wschodnioeuropejskim pograniczu
(East of the center: configuration of modernity on the Eastern European border)

 • Price: 4.50 €
Peryferyjność w doświadczeniach jednostek (trzy argumenty na rzecz tezy o przydatności perspektywy indywidualnej w studiach nad centrami, peryferiami i pograniczami)

Peryferyjność w doświadczeniach jednostek (trzy argumenty na rzecz tezy o przydatności perspektywy indywidualnej w studiach nad centrami, peryferiami i pograniczami)
(Peripherality in the experience of individuals)

 • Price: 4.50 €
Orient i Wschód Polaków

Orient i Wschód Polaków
(Orient and East of Poles)

 • Price: 4.50 €
Polskie granice – na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu

Polskie granice – na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu
(Polish borders - east of the West and west of the East)

 • Price: 4.50 €
Wschodniosłowiańska umma a problem emancypacji: o „słabej” tożsamości Ukraińców i Białorusinów

Wschodniosłowiańska umma a problem emancypacji: o „słabej” tożsamości Ukraińców i Białorusinów
(East Slavic umma and the problem of emancipation: about the "weak" identity of Ukrainians and Belarusians)

 • Price: 4.50 €
Kresy Wschodnie w obliczu białoruskości. Obraz Polski w białoruskim dyskursie kulturowym

Kresy Wschodnie w obliczu białoruskości. Obraz Polski w białoruskim dyskursie kulturowym
(Eastern Borderlands in the face of Belarus. The image of Poland in the Belarusian cultural discourse)

 • Price: 4.50 €
Cywilizacyjna przynależność Polski i Białorusi w opiniach wybitnych teoretyków wielości cywilizacji

Cywilizacyjna przynależność Polski i Białorusi w opiniach wybitnych teoretyków wielości cywilizacji
(Civilizational affiliation of Poland and Belarus in the opinions of eminent theoreticians of the multiplicity of civilizations)

 • Price: 4.50 €
Użyteczność obrazu Polski Wschodniej w dyskursie akademickim i publicznym

Użyteczność obrazu Polski Wschodniej w dyskursie akademickim i publicznym
(The usefulness of Eastern Poland's image in academic and public discourse)

 • Price: 4.50 €
Promocja marki regionu, czyli o dyskursywnych strategiach odwracania się od Wschodu

Promocja marki regionu, czyli o dyskursywnych strategiach odwracania się od Wschodu
(Promotion of the region's brand, that is, discursive strategies of turning away from the East)

 • Price: 4.50 €
„Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej

„Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej
("Kresowe ideologie" in local communities of Eastern Poland)

 • Price: 4.50 €
Kresy: miejsce pamięci w procesie reprodukcji kulturowej

Kresy: miejsce pamięci w procesie reprodukcji kulturowej
(Borderlands: a place of remembrance in the process of cultural reproduction)

 • Price: 4.50 €
Paraliż tożsamości, czyli dyskurs kresoznawczy w potrzasku postkolonialnej melancholii

Paraliż tożsamości, czyli dyskurs kresoznawczy w potrzasku postkolonialnej melancholii
(Identity paralysis, or a cloistrative discourse in the grip of postcolonial melancholy)

 • Price: 4.50 €
Polskie dyskursy o „Wschodzie” wewnętrznym i zewnętrznym – próba analizy krytycznej

Polskie dyskursy o „Wschodzie” wewnętrznym i zewnętrznym – próba analizy krytycznej
(Polish discourses on the "internal and external" East - an attempt at critical analysis)

 • Price: 4.50 €