SELF-SERVICE WELFARE STATES. WILL CIVIL CO-PRODUCTION RESCUE THE PUBLIC SERVICE? Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

SAMOOBSŁUGOWE PAŃSTWO DOBROBYTU, CZY OBYWATELSKA KOPRODUKCJA URATUJE USŁUGI PUBLICZNE?
SELF-SERVICE WELFARE STATES. WILL CIVIL CO-PRODUCTION RESCUE THE PUBLIC SERVICE?

Author(s): Dawid Sześciło
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Public Law, Law on Economics, Socio-Economic Research, Sociology of Law
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Komunikat płynący z książki Dawida Sześciły znacząco wykracza poza sferę rozważań nad technicznymi aspektami systemu usług publicznych. W istocie, na przykładzie ewolucji systemów usług publicznych, Autor opisuje przeobrażenia współczesnego państwa, w szczególności zaś postępujący demontaż tej jego postaci, którą zwyczajowo określa się mianem państwa dobrobytu. (…) Sześciło nie poprzestaje na surowej krytyce neoliberalnego konceptu świadczenia usług publicznych, co niestety czyni obecnie wielu badaczy zarządzania publicznego. Nie zadowalając się krytyką nowego zarządzania publicznego, podejmuje intelektualny trud poszukiwania innych rozwiązań. Czyni to w sposób rozważny i niedogmatyczny. Z jednej bowiem strony odrzuca etatystyczną pokusę powrotu do monopolu lub quasi-monopolu publicznego (zyskującą wielu wpływowych popleczników po ostatnim kryzysie finansowo-gospodarczym), z drugiej zaś przestrzega przed dezawuowaniem wartości rynku i związanych z nim mechanizmów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-788-1
  • Page Count: 204
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish