Political Identity of Serbia in the Gobal and Regional Context Cover Image

Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu
Political Identity of Serbia in the Gobal and Regional Context

Contributor(s): Vesna Knežević-Predić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Media studies, Civil Society, Communication studies, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

  • Page Count: 376
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Serbian
Političar i politički identitet

Političar i politički identitet
(Politicians and Political Identity)

Skupštinski govori i nove demokratske vrednosti

Skupštinski govori i nove demokratske vrednosti
(Parliament Speech and Newe Democratic Values)

Da li je populizam neizbežan sastojak politike u Srbiji?

Da li je populizam neizbežan sastojak politike u Srbiji?
(Is Populism an Inevitable Constituent of Politics in Serbia)

Dualna priroda srpskog nacionalnog identiteta

Dualna priroda srpskog nacionalnog identiteta
(Dual Nature of Serbian National Identity)

Podizanje kapaciteta institucija - kreiranje zajedničkog lokalnog ombudsmana za više opština

Podizanje kapaciteta institucija - kreiranje zajedničkog lokalnog ombudsmana za više opština
(Upgrading Institutional Capacities - Creation of Mutual Local Ombudsman for Multiple Municipalities)

Značaj upravljanja ljudskim resursima u podizanju upravljačkih kapaciteta javne uprave u Srbiji

Značaj upravljanja ljudskim resursima u podizanju upravljačkih kapaciteta javne uprave u Srbiji
(The Importance of Human Resource Managemenet in Raising Capacity of the Public Administration in Serbia)

Tehnološke i demokratske inovacije - komplementarni ili suprotni procesi

Tehnološke i demokratske inovacije - komplementarni ili suprotni procesi
(Technological and Democratic Innovations - Complementary or Opposite Processes)

Formalno i neformalno obrazovanje o internetu i individualno integrisanje intereneta u privatne, poslovne i političke aktivnosti

Formalno i neformalno obrazovanje o internetu i individualno integrisanje intereneta u privatne, poslovne i političke aktivnosti
(Formal and Informal Education about Internet and Personal Integration of Internet in Private, Business and Political Activities)

Lekcije grčke evro krize

Lekcije grčke evro krize
(Lessons of the Greek Euro Crisis)

Ljudska prava migranata u vreme krize

Ljudska prava migranata u vreme krize
(Human Rights of Migrants in Republic of Serbia in Time of Crisis)

Male države u svetu regiona i izazovi multipolarizacije međunarodnih odnosa početkom 21. veka

Male države u svetu regiona i izazovi multipolarizacije međunarodnih odnosa početkom 21. veka
(Small States in a World of Regions and the Challenges of Multipolarization of International Relations at the Beginning of the 21st Century)

Srbija 1914. i 2014. - sličnosti izazova

Srbija 1914. i 2014. - sličnosti izazova
(Serbia in 1914 and 2014 - Similarities of Challenges)

Serbia and International Law at the Crossroads of Centuries - Serbian Approach to International Law until the Beginning of the First World War

Serbia and International Law at the Crossroads of Centuries - Serbian Approach to International Law until the Beginning of the First World War
(Serbia and International Law at the Crossroads of Centuries - Serbian Approach to International Law until the Beginning of the First World War)

Uticaj Prvog svetskog rata na nastanak nauke o međunarodnim odnosima: između mita i stvarnosti

Uticaj Prvog svetskog rata na nastanak nauke o međunarodnim odnosima: između mita i stvarnosti
(Influence of the Fist World War on the Genesis of International Relations Science: Between Myth and Reality)

Rat koji je trebalo da okonča sve ratove - mir evropskoj nauci između 1918. i 1939. godine

Rat koji je trebalo da okonča sve ratove - mir evropskoj nauci između 1918. i 1939. godine
(The War that was Supposed to End all Wars: Peace in The European Science Between 1918 and 1945)

Kriza ekonomske globalizacije: pouke iz 1914. godine

Kriza ekonomske globalizacije: pouke iz 1914. godine
(The Crisis of Economic Globalization: Lessons from 1914)

Srbija i upotreba pravosudnog rešavanja međunarodnih sporova od 1914. do 2015. godine: vek neuspeha

Srbija i upotreba pravosudnog rešavanja međunarodnih sporova od 1914. do 2015. godine: vek neuspeha
(Serbia's Use of Judical Settlement of International Disputes (1914-2015): The Century of Failures)

Između "zabijanja noža u leđa" i "nacionalne katastrofe": Prvi svetski rat kao determinanta spoljne politike Srbije prema Bugarskoj

Između "zabijanja noža u leđa" i "nacionalne katastrofe": Prvi svetski rat kao determinanta spoljne politike Srbije prema Bugarskoj
(The First World War as a Historical Determinant of Serbia's Foreign Policy Towards Bulgaria)

Političnost umetnosti: slučaj Srbije

Političnost umetnosti: slučaj Srbije
(Art as Political Practice)

Da li će građansko novinarstvo zameniti profesionalno?

Da li će građansko novinarstvo zameniti profesionalno?
(Will Citizen Journalism Replace Professional Journalism?)

Perspektive preduzetničkog novinarstva u Srbiji

Perspektive preduzetničkog novinarstva u Srbiji
(Perspetitves of Entrepreneurial Journalism in Serbia)

Reforma politika obrazovanja i socijalnog uključivanja u procesu evropskih integracija kao pretpostavke socijalnog razvoja Srbije

Reforma politika obrazovanja i socijalnog uključivanja u procesu evropskih integracija kao pretpostavke socijalnog razvoja Srbije
(Reforms of Policies in the Areas of Education and Social Inclusion in the Process of European Integrations as Prerequisites of Social Development in Serbia)

Deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama između ljudskih prava i ustanova socijalne zaštite

Deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama između ljudskih prava i ustanova socijalne zaštite
(Deinstitutionalization of People with Intellectual and Mental Disabilities Between Human Rights and Social Protection Institutions)

Demografske promene i porodična politika

Demografske promene i porodična politika
(Demographic Changes and Family Policy)