Values in Music. Vol. 2 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej
Values in Music. Vol. 2

Contributor(s): Jadwiga Uchyła-Zroski (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: tool of voice emission; conductor tool; Values in Music; technique piano; music education in college

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-229-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-1828-8
 • Page Count: 238
 • Publication Year: 2009
 • Language: Polish
Społeczne determinanty odbioru muzyki

Społeczne determinanty odbioru muzyki
(Social determinants of music reception)

 • Price: 4.50 €
Uczeń — kandydat na studia — student — absolwent edukacji muzycznej: postacie w labiryncie wartości. (Szkic do profilu aksjologicznego)

Uczeń — kandydat na studia — student — absolwent edukacji muzycznej: postacie w labiryncie wartości. (Szkic do profilu aksjologicznego)
(A learner — a candidate — a student — a graduate of music education: characters in the maze of values. (A draft to an axiological profile))

 • Price: 4.50 €
Nowa muzyka — terra incognita? Refleksja na marginesie prowadzenia zajęć dydaktycznych z historii muzyki XX i XXI wieku

Nowa muzyka — terra incognita? Refleksja na marginesie prowadzenia zajęć dydaktycznych z historii muzyki XX i XXI wieku
(New music — terra incognita? A reflection on the margin of conducting didactic classes in the history of 20th and 21st century music)

 • Price: 4.50 €
Rola analizy muzycznej w kształtowaniu osobowości przyszłych muzyków

Rola analizy muzycznej w kształtowaniu osobowości przyszłych muzyków
(The role of music analysis in shaping personality of musicians to be)

 • Price: 4.50 €
Folklor muzyczny w edukacji regionalnej (na przykładzie Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Wici” w Chorzowie)

Folklor muzyczny w edukacji regionalnej (na przykładzie Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Wici” w Chorzowie)
(A music folklore in a regional education (on the example of “Wici”, a Voivodship Overview of Folklore Bands in Chorzów))

 • Price: 4.50 €
Folklor muzyczny jako element wielopłaszczyznowego procesu edukacji muzycznej

Folklor muzyczny jako element wielopłaszczyznowego procesu edukacji muzycznej
(Music folklore as an element of a multi-level process of music education)

 • Price: 4.50 €
O doświadczeniu sztuk wizualnych w programie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

O doświadczeniu sztuk wizualnych w programie edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej
(On the experience of visual arts in the curriculum of artistic education within the scope of music art)

 • Price: 4.50 €
Refleksyjność wartością edukacji przez sztukę

Refleksyjność wartością edukacji przez sztukę
(Reflectivity as a value of education through art)

 • Price: 4.50 €
Spojrzenie na wartości w muzyce (fortepianowej) z perspektywy własnych doświadczeń edukacyjnych i estradowych

Spojrzenie na wartości w muzyce (fortepianowej) z perspektywy własnych doświadczeń edukacyjnych i estradowych
(A perspective on values in (a pianist) music from the point of view of one’s own educational and stage experiences)

 • Price: 4.50 €
Wybór środków dydaktycznych w procesie kształtowania wrażliwości muzycznej pianisty

Wybór środków dydaktycznych w procesie kształtowania wrażliwości muzycznej pianisty
(The choice of didactic means in the process of shaping the music sensitivity of a pianist)

 • Price: 4.50 €
Kształtowanie osobowości dyrygenta w aspekcie techniki i środków wyrazu artystycznego

Kształtowanie osobowości dyrygenta w aspekcie techniki i środków wyrazu artystycznego
(Shaping personality of a conductor in the light of a technique and artistic means of expression)

 • Price: 4.50 €
Rola pedagoga w kształtowaniu osobowości przyszłego dyrygenta chóralnego. Wybrane zagadnienia

Rola pedagoga w kształtowaniu osobowości przyszłego dyrygenta chóralnego. Wybrane zagadnienia
(The role of a pedagogue in shaping the personality of a choir conductor to be. Selected issues)

 • Price: 4.50 €
Współpraca kompozytora i dyrygenta w procesie tworzenia interpretacji utworu muzycznego

Współpraca kompozytora i dyrygenta w procesie tworzenia interpretacji utworu muzycznego
(A composer-conductor cooperation in the process of creating an interpretative version of a music work)

 • Price: 4.50 €
Emisja głosu — warsztat nauczyciela czy coś więcej?

Emisja głosu — warsztat nauczyciela czy coś więcej?
(Voice emission — just a teacher tool or something more?)

 • Price: 4.50 €
Edukacja oparta o wartości

Edukacja oparta o wartości
(Education based on values)

 • Price: 4.50 €
Aktywność twórcza studentów a cele kształcenia pedagogiki twórczości

Aktywność twórcza studentów a cele kształcenia pedagogiki twórczości
(A creative student activity and the educational goals of creative pedagogy)

 • Price: 4.50 €
Wartości niezbędne w kształtowaniu osobowości studenta — przyszłego nauczyciela szkoły muzycznej

Wartości niezbędne w kształtowaniu osobowości studenta — przyszłego nauczyciela szkoły muzycznej
(On values indispensable in shaping the personality of a student — a music school teacher to be)

 • Price: 4.50 €
Kształcenie studentów w zakresie terapii muzycznej — z doświadczeń własnych

Kształcenie studentów w zakresie terapii muzycznej — z doświadczeń własnych
(The education of students within the area of music therapy — from one’s own experiences)

 • Price: 4.50 €
Inspiracje pedagogiczno-artystyczne płaszczyzną kształtowania wartości estetycznych studentów pedagogiki w toku edukacji szkoły wyższej

Inspiracje pedagogiczno-artystyczne płaszczyzną kształtowania wartości estetycznych studentów pedagogiki w toku edukacji szkoły wyższej
(Pedagogic and artistic inspirations through the level of shaping aesthetic values of pedagogy students at the tertiary level)

 • Price: 4.50 €
Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunków pedagogicznych poprzez aktywność muzyczną

Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunków pedagogicznych poprzez aktywność muzyczną
(Shaping professional competences of students of pedagogic faculties by means of music activity)

 • Price: 4.50 €
Nauczyciel przedszkola w świetle potrzeb małego dziecka i kompetencji zawodowych — raport z badań

Nauczyciel przedszkola w świetle potrzeb małego dziecka i kompetencji zawodowych — raport z badań
(A kindergarten teacher in the light of the needs of a small child and professional competences — a report from the study)

 • Price: 4.50 €
Muzyczny aspekt kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

Muzyczny aspekt kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego
(A music aspect of the education of the pre-school education teachers)

 • Price: 4.50 €