The fundamental constitutional principles and their reflection in the branches of the Romanian legal system Cover Image

Principiile constituționale fundamentale și reflectarea lor în ramurile sistemului juridic românesc
The fundamental constitutional principles and their reflection in the branches of the Romanian legal system

Contributor(s): Mircea Duţu (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Commercial Law, Labour and Social Security Law
Published by: Universul Juridic
Keywords: Constitutional Principles; Romanian Legal System; Non-Discrimination; Right to Internet; Equality Before Justice; Right to Defense;
Summary/Abstract: The volume covers various fundamental constitutional principles and their applications across different branches of the Romanian legal system. Topics include non-discrimination and workplace harassment, the right to the internet, the constitutional principle of equality, the right to defense, aspects of guaranteeing the right to life and integrity, and the impact of protection order legislation. The papers also delve into specific legal domains such as civil, labor, family, commercial, insolvency, and criminal law. Additionally it examines the theoretical and practical implications of these constitutional principles, including contributions to the philosophy of law, doctrinal sources, national security, and the interpretation of legal norms.

  • E-ISBN-13: 978-606-39-1504-8
  • Page Count: 349
  • Publication Year: 2024
  • Language: Romanian
Principiul nediscriminării. Note privind hărțuirea la locul de muncă

Principiul nediscriminării. Note privind hărțuirea la locul de muncă
(The Principle of Non-Discrimination. Notes on Workplace Harassment)

Prolegomene privind dreptul la internet

Prolegomene privind dreptul la internet
(Preliminary Considerations on the Right to the Internet)

Manifestarea de voință la încheierea contractului inteligent

Manifestarea de voință la încheierea contractului inteligent
(Expression of Will at the Conclusion of the Smart Contract)

Principiul constituțional al egalității și egalitatea în fața justiției

Principiul constituțional al egalității și egalitatea în fața justiției
(The Constitutional Principle of Equality and Equality Before Justice)

Dreptul la apărare - principiu de drept fundamental

Dreptul la apărare - principiu de drept fundamental
(The Right to Defense - Fundamental Right Principle)

Aspecte ale garantării dreptului la viață și la integritate fizică și psihică a persoanei prin legislația privind ordinul de protecție

Aspecte ale garantării dreptului la viață și la integritate fizică și psihică a persoanei prin legislația privind ordinul de protecție
(Aspects of Guaranteeing the Right to Life and to Physical and Mental Integrity of the Person Through Protection Order Legislation)

Locuinţa familiei în perioada de „conviețuire armonioasă” şi cea de „criză conjugală” a soților în ambitusul regimului primar

Locuinţa familiei în perioada de „conviețuire armonioasă” şi cea de „criză conjugală” a soților în ambitusul regimului primar
(The Family Residence During the Period of "Harmonious Coexistence" and The Period of "Marital Crisis" of The Spouses in The Scope of The Primary Regime)

Considerații privind acordarea indemnizației pentru deținerea titlului științific de doctor începând cu 1 ianuarie 2024

Considerații privind acordarea indemnizației pentru deținerea titlului științific de doctor începând cu 1 ianuarie 2024
(Considerations Regarding The Granting of The Allowance for Holding The Scientific Title of Doctor as of January 1, 2024)

  • Price: 4.00 €
Libera dezvoltare a personalității umane vs. dreptul angajatorului de a controla activitatea salariatului, în era monitorizării generalizate

Libera dezvoltare a personalității umane vs. dreptul angajatorului de a controla activitatea salariatului, în era monitorizării generalizate
(Balancing the Free Development of Human Personality and Employer's Control Rights in the Context of Ubiquitous Surveillance)

Obligația de fidelitate și clauza de neconcurență – limite ale dreptului constituțional la muncă

Obligația de fidelitate și clauza de neconcurență – limite ale dreptului constituțional la muncă
(The Obligation of Fidelity and Non-competition Clause - Limitations of The Right to Work)

Efectele Deciziei nr. 79 din 11 decembrie 2023 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Efectele Deciziei nr. 79 din 11 decembrie 2023 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
(The Effects of Decision no. 79 of December 11, 2023 Pronounced by the High Court of Cassation and Justice-Complete for Resolving a Question of Law)

Reflectarea drepturilor constituționale fundamentale în dreptul muncii

Reflectarea drepturilor constituționale fundamentale în dreptul muncii
(Reflecting The Fundamental Constitutional Principles in Labor Law)

Instituția jurământului - considerații teologice și juridice

Instituția jurământului - considerații teologice și juridice
(The Institution of the Oath - Theological and Legal Considerations)

Doctrina ca izvor de drept - privire specială asupra recursului în interesul legii și deciziilor de neconstituționalitate

Doctrina ca izvor de drept - privire specială asupra recursului în interesul legii și deciziilor de neconstituționalitate
(The Doctrine as a Source of Law - Special Consideration on The Appeal in The Interest of The Law and Decisions of Unconstitutionality)

Principiile fundamentale, un ”dat” al dreptului

Principiile fundamentale, un ”dat” al dreptului
(The Fundamental Principles, a ”Given” in The Field of The Law)

Contribuția lui Dumitru Drăghicescu la dezvoltarea filosofiei dreptului în România

Contribuția lui Dumitru Drăghicescu la dezvoltarea filosofiei dreptului în România
(Dumitru Draghicescu's Contribution to The Development of The Philosophy of Law in Romania)

Adevărul - principiu sau metodă în sistemul de drept românesc?

Adevărul - principiu sau metodă în sistemul de drept românesc?
(The Truth - Principle or Method in The Romanian Legal System?)

Conceptul de securitate națională - garanție a activității și reflectării principiilor constituționale fundamentale ale sistemului juridic românesc

Conceptul de securitate națională - garanție a activității și reflectării principiilor constituționale fundamentale ale sistemului juridic românesc
(The Concept of National Security - Guarantee of The Activity and Reflection of the Fundamental Constitutional Principles of The Romanian Legal System)

Interpretarea normei juridice și principiile constituționale

Interpretarea normei juridice și principiile constituționale
(Interpretation of The Legal Norm and Constitutional Principles)

Contribuții doctrinare și ale jurisprudenței constituționale la construcția principiilor proporționalității și egalității

Contribuții doctrinare și ale jurisprudenței constituționale la construcția principiilor proporționalității și egalității
(Contributions of The Doctrine and Constitutional Jurisprudence to The Construction of The Principles of Proportionality and Equality)

Noul design al conceptelor de drept public în economia digitală: influența fiscalității asupra conceptelor fundamentale

Noul design al conceptelor de drept public în economia digitală: influența fiscalității asupra conceptelor fundamentale
(The New Design of Public Law Concepts in The Digital Economy: Taxation Influence on Fundamental Concepts)

Supremația - proprietate esențială a Constituției. Abordări teoretice și argumente jurisprudențiale

Supremația - proprietate esențială a Constituției. Abordări teoretice și argumente jurisprudențiale
(Supremacy - An Essential Feature of a Constitution. Theoretical Approaches and Jurisprudence Reasoning)

Principiul egalității suverane a statelor

Principiul egalității suverane a statelor
(The Principle of the Sovereign Equality of States)

Principiul loialității constituționale – privire comparativă în dreptul național și în cel german

Principiul loialității constituționale – privire comparativă în dreptul național și în cel german
(The principle of Constitutional Loyalty – Comparative View in National and German Law)

Organizarea statutară a cultelor religioase - principiu constituțional fundamental în exercitarea libertății religioase

Organizarea statutară a cultelor religioase - principiu constituțional fundamental în exercitarea libertății religioase
(Statutory Organization of Religious Denominations - Fundamental Constitutional Principle in The Exercise of Religious Freedom)

Obligaţia constituţională a cetăţenilor de a contribui, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice

Obligaţia constituţională a cetăţenilor de a contribui, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice
(The Constitutional Obligation of Citizens to Contribute, Through Taxes and Fees, to Public Expenses)

Saga judiciară Roșia Montană. O radiografie a soluției de la ICSID Washington

Saga judiciară Roșia Montană. O radiografie a soluției de la ICSID Washington
(The Rosia Montana Judicial Saga. An x-ray of the ICSID Washington Solution)

Deducerea arestării sau perioadei executate în străinătate de către un cetățean român în ipoteza pluralității de infracțiuni din perspectivă constituțională și europeană

Deducerea arestării sau perioadei executate în străinătate de către un cetățean român în ipoteza pluralității de infracțiuni din perspectivă constituțională și europeană
(Deduction of The Arrest or Period Served Abroad by a Romanian Citizen in The Hypothesis of Plurality of Offences From a Constitutional and European Perspective)

Principiul legalității în dreptul penal. Scurte considerații

Principiul legalității în dreptul penal. Scurte considerații
(The Principle of Legality in Criminal Law. Short Considerations)

Reflectarea principiilor constituționale în legislația execuțional penală

Reflectarea principiilor constituționale în legislația execuțional penală
(The Reflection of Constitutional Principles in Criminal Executional Legislation)

Unele principii constituționale fundamentale și reflectarea lor în dreptul penal român

Unele principii constituționale fundamentale și reflectarea lor în dreptul penal român
(Some Fundamental Constitutional Principles and Their Reflection in Romanian Criminal Law)

Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare

Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare
(The Presumption of Innocence and The Right to Defence)

Problematica drogurilor - prevenire prin educație formală

Problematica drogurilor - prevenire prin educație formală
(The Drug Problem - Prevention Through Formal Education)

Principii constituționale românești: fundamente și impactul lor în sistemul național de drept penal – analiză jurisprudențială

Principii constituționale românești: fundamente și impactul lor în sistemul național de drept penal – analiză jurisprudențială
(Romanian Constitutional Principles: Foundations and Their Impact in The National Criminal Law System - Jurisprudential Analysis)

Libertatea persoanei şi garanţiile ei procesual-penale

Libertatea persoanei şi garanţiile ei procesual-penale
(Freedom of The Person and His Procedural-criminal Guarantees)

De la inviolabilitatea domiciliului la violarea de domiciliu. Noi reflecții asupra garanțiilor constituționale în materia percheziției domiciliare

De la inviolabilitatea domiciliului la violarea de domiciliu. Noi reflecții asupra garanțiilor constituționale în materia percheziției domiciliare
(From The Inviolability of The Domicile to The Violation of The Domicile. New Reflections on Constitutional Guarantees in The Matter of Home Searches)