The use of atypical forms of employment in violation of labour and social security laws - diagnosis and prospects for the future Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – diagnoza oraz perspektywy na przyszłość
The use of atypical forms of employment in violation of labour and social security laws - diagnosis and prospects for the future

Contributor(s): Tomasz Duraj (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Sociology of Law, Labour and Social Security Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: atypical forms of employment; term employment contracts; self-employment; employee outsourcing; fictitious civil law employment; legality of employment; working on digital platforms; labour law; social security law
Summary/Abstract: The monograph is a summary of the special 5th National Scientific Conference in the series "Atypical Employment Relations" organized at the Faculty of Law of the University of Lodz under the initiative of Prof. Tomasz Duraj, Ph.D., on 1-2 December 2022 by the Scientific Centre for Atypical Employment Relations and the Student Scientific Forum of Atypical Employment Relations of the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz, as well as the District Labour Inspectorate in Łódź. The dynamic development of atypical forms of employment leads to the precarisation of the labour market, generating uncertainty and instability of employment for contractors. This results in a significant reduction in standards in the following areas: protection of life and health, protection of remuneration for work, protection of dignity and personal rights, and protection against discrimination and unequal treatment. Bearing in mind this situation, as well as taking into account the fact that very often atypical forms of employment are used in violation of the applicable provisions of the labour law and social security law, the authors of the publication reflect on the reasons for this state of affairs. The aim of the monograph is to attempt to formulate constructive de lege ferenda conclusions that will allow for effective enforcement of labour law and social security law. There is an urgent need for the Polish legislator to take specific actions to strengthen legal mechanisms for counteracting violations of labour law and social security law in connection with the use of atypical forms of employment.

 • E-ISBN-13: 978-83-8331-396-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-8331-395-5
 • Page Count: 330
 • Publication Year: 2023
 • Language: Polish
Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa – wprowadzenie do dyskusji

Stosowanie nietypowych form zatrudnienia z naruszeniem prawa – wprowadzenie do dyskusji
(Use of atypical forms of employment in breach of the law – introduction to the discussion)

 • Price: 3.00 €
Dylematy podstaw prawnych i ochrony nietypowych form zatrudnienia

Dylematy podstaw prawnych i ochrony nietypowych form zatrudnienia
(Legal basises and protection of non-typical employment – a few dilemmas)

 • Price: 3.00 €
Kryteria efektywności prawa w rozważaniach nad nietypowymi formami zatrudnienia

Kryteria efektywności prawa w rozważaniach nad nietypowymi formami zatrudnienia
(Law effectiveness criteria in consideration of unusual/atypical forms of employment)

 • Price: 3.00 €
Pracodawca jako zakład pracy informatyczny (cyfrowy) – stosowanie narzędzi matematycznych w nietypowych formach zatrudnienia

Pracodawca jako zakład pracy informatyczny (cyfrowy) – stosowanie narzędzi matematycznych w nietypowych formach zatrudnienia
(The employer as an IT (digital) workplace – the use of mathematical tools in unusual forms of employment)

 • Price: 3.00 €
Wady konstrukcyjne umów o pracę na czas określony w polskim prawie pracy

Wady konstrukcyjne umów o pracę na czas określony w polskim prawie pracy
(Defects in the legal construction of fixed-term employment contracts in Polish labour law)

 • Price: 3.00 €
Nadużycie prawa do zawierania terminowych umów o pracę w kontekście ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia

Nadużycie prawa do zawierania terminowych umów o pracę w kontekście ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia
(Abuse of the right to conclude fixed-term employment contracts in the context of their socio-economic purpose)

 • Price: 3.00 €
Stosowanie umowy o pracę na okres próbny w świetle przepisów unijnych i krajowych

Stosowanie umowy o pracę na okres próbny w świetle przepisów unijnych i krajowych
(Application of an employment contract for a trial period in the light of EU and national regulations)

 • Price: 3.00 €
Semi-dependent self-employment under conditions characteristic of the employment relationship

Semi-dependent self-employment under conditions characteristic of the employment relationship
(Semi-dependent self-employment under conditions characteristic of the employment relationship)

 • Price: 3.00 €
Stosowanie samozatrudnienia z naruszeniem przepisów BHP i ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wnioski z projektu NCN nr 2018/29/B/HS5/02534

Stosowanie samozatrudnienia z naruszeniem przepisów BHP i ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wnioski z projektu NCN nr 2018/29/B/HS5/02534
(Use of self-employment in violation of health and safety regulations and the Minimum Wage Act – conclusions from NCN project No. 2018/29/B/HS5/02534)

 • Price: 3.00 €
Zasady zatrudniania pracowników cudzoziemskich – przykłady naruszeń prawa pracy

Zasady zatrudniania pracowników cudzoziemskich – przykłady naruszeń prawa pracy
(Principles of employing foreign workers – examples of labor law violations)

 • Price: 3.00 €
Stosowanie outsourcingu z naruszeniem przepisów o zatrudnieniu tymczasowym

Stosowanie outsourcingu z naruszeniem przepisów o zatrudnieniu tymczasowym
(Application of outsourcing in violation of temporary work regulations)

Outsourcing a leasing pracowniczy – zagadnienia praktyczne i formy naruszeń

Outsourcing a leasing pracowniczy – zagadnienia praktyczne i formy naruszeń
(Outsourcing vs. employee leasing – practical issues and forms of violations)

 • Price: 3.00 €
Labor outsourcing in Brazil: an atypical contract that legitimizes the legal and social setback

Labor outsourcing in Brazil: an atypical contract that legitimizes the legal and social setback
(Labor outsourcing in Brazil: an atypical contract that legitimizes the legal and social setback)

 • Price: 3.00 €
Praca platformowa – kontrowersje wokół praktyki jej stosowania

Praca platformowa – kontrowersje wokół praktyki jej stosowania
(Platform work – controversies surrounding the practice of its use)

 • Price: 3.00 €
Ochrona przed mobbingiem w niepracowniczych stosunkach zatrudnienia

Ochrona przed mobbingiem w niepracowniczych stosunkach zatrudnienia
(Protection against mobbing in work under non-employment contracts/non-labour employment contracts)

 • Price: 3.00 €
Nietypowe stosunki zatrudnienia a status sygnalisty w świetle aksjologii whistleblowingu

Nietypowe stosunki zatrudnienia a status sygnalisty w świetle aksjologii whistleblowingu
(Atypical employment relationships and whistleblower status in terms of whistleblowing axiology)

 • Price: 3.00 €
Granice rozszerzenia gwarancyjnych instytucji prawa pracy na zatrudnienie w stosunkach cywilnoprawnych

Granice rozszerzenia gwarancyjnych instytucji prawa pracy na zatrudnienie w stosunkach cywilnoprawnych
(Boundaries of extending labor law guarantee institutions to employment under civil law contracts)

 • Price: 3.00 €
Nietypowe formy zatrudnienia w praktyce kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy

Nietypowe formy zatrudnienia w praktyce kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy
(Atypical forms of employment in the control practice of the National Labour Inspectorate)

 • Price: 3.00 €
Wystąpienie jako forma ochrony prawa do minimalnej stawki godzinowej

Wystąpienie jako forma ochrony prawa do minimalnej stawki godzinowej
(Enforcement notice as a form of protection of the right to a minimum hourly rate)

 • Price: 3.00 €
Odpowiedzialność cywilna organizatora sieci franczyzowej za naruszenia praw pracowniczych wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci na podstawie atypowych form zatrudnienia

Odpowiedzialność cywilna organizatora sieci franczyzowej za naruszenia praw pracowniczych wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci na podstawie atypowych form zatrudnienia
(Civil liability of a franchise network organizer for violations of labor rights against employees employed by a network participant based on atypical forms of employment)

 • Price: 3.00 €
Przetwarzanie danych osobowych w związku z samozatrudnieniem

Przetwarzanie danych osobowych w związku z samozatrudnieniem
(Processing of personal data in connection with self-employment)

 • Price: 3.00 €
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
(Convergence of titles to insurance Social Security)

 • Price: 3.00 €
Kontrola pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Kontrola pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(Control of labour for one’s own employer within the meaning of Article 8 item 2a of the Social Insurance System Act)

 • Price: 3.00 €
Niektóre prawne następstwa przekształcenia stosunku pracy w fikcyjną – niepracowniczą – więź prawną. Abstrakcja czy skuteczna praktyka?

Niektóre prawne następstwa przekształcenia stosunku pracy w fikcyjną – niepracowniczą – więź prawną. Abstrakcja czy skuteczna praktyka?
(Some legal consequences of transforming an employment relationship into a fictitious – not an employee – legal relationship: abstraction or effective practice?)

 • Price: 3.00 €
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – uwagi na tle regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową – uwagi na tle regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego
(Offenses against the rights of employees – comments on the regulations of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure)

 • Price: 3.00 €
Multiplikowanie odpowiedzialności karnej związanej z nieterminowym wypłacaniem wynagrodzenia za pracę z perspektywy podstawy prawnej zatrudnienia

Multiplikowanie odpowiedzialności karnej związanej z nieterminowym wypłacaniem wynagrodzenia za pracę z perspektywy podstawy prawnej zatrudnienia
(Multiplication of criminal liability related to failure to pay remuneration on time from the perspective of the legal basis of employment)

 • Price: 3.00 €