Economic analysis of an enterprise under conditions of uncertainty Cover Image

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Economic analysis of an enterprise under conditions of uncertainty

Contributor(s): Cezary Kochalski (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Micro-Economics, Economic policy, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Financial Markets, Accounting - Business Administration, Marketing / Advertising, Business Ethics, Socio-Economic Research, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: przedsiębiorstwo;analiza finansowa;podejmowanie decyzji w warunkach niepewności;zrównoważony rozwój;raportowanie;interesariusze;bank centralny;rentowność;bankructwo;innowacje;rachunkowość;
Summary/Abstract: W monografii zajęto się wybranymi zagadnieniami analizy ekonomicznej pod kątem wzbogacenia poznawczych, metodycznych oraz aplikacyjnych podstaw systemu oceny przedsiębiorstw. Autorzy wychodzą z założenia, że ostatnie szoki kryzysowe, w tym te związane z pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, stawiają przed teoretykami i praktykami zadanie doskonalenia metod i narzędzi analizy ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do źródeł wyznaczających zakres i możliwości ocen, a także sposobów identyfikacji oddziaływania szoków kryzysowych na rentowność i płynność finansów przedsiębiorstw. Ulepszenie metod i narzędzi analizy ekonomicznej, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym już na polu uniwersyteckim oraz bankowości centralnej, uznano za niezbędne w kontekście monitorowania stanu i wyników polskiej gospodarki. Monografia powstała w związku z jubileuszem 30-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-195-8
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-194-1
  • Page Count: 174
  • Publication Year: 2023
  • Language: Polish
Potrzeby informacyjne interesariuszy w świetle odmiennych podejść teorii interesariuszy

Potrzeby informacyjne interesariuszy w świetle odmiennych podejść teorii interesariuszy
(The information needs of stakeholders in the light of different approaches to the stakeholders theory)

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na wyniki analizy finansowej – decyzje jednostek w warunkach niepewności

Wpływ przyjętej polityki rachunkowości na wyniki analizy finansowej – decyzje jednostek w warunkach niepewności
(The impact of the adopted accounting policy on the results of the financial analysis—decisions of individuals under conditions of uncertainty)

Ewolucja raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania informacyjne interesariuszy

Ewolucja raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania informacyjne interesariuszy
(Evolution of sustainable development reporting by companies in response to changing informational expectations of stakeholders)

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w banku centralnym

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w banku centralnym
(Economic analysis of an enterprise in the central bank)

Rentowność przedsiębiorstw w warunkach niepewności – analiza z wykorzystaniem sieci neuronowych

Rentowność przedsiębiorstw w warunkach niepewności – analiza z wykorzystaniem sieci neuronowych
(Profitability of enterprises during changes in macroeconomic conditions—analysis using neural networks)

Rentowność czy wydajność gotówkowa? Syntetyczny pomiar efektywności w kontekście działań z zakresu kreatywnej rachunkowości

Rentowność czy wydajność gotówkowa? Syntetyczny pomiar efektywności w kontekście działań z zakresu kreatywnej rachunkowości
(Profitability or cash efficiency? Synthetic measurement of efficiency in the context of creative accounting activities)

Holistyczna koncepcja procesu bankructwa przedsiębiorstwa

Holistyczna koncepcja procesu bankructwa przedsiębiorstwa
(A holistic concept of the corporate bankruptcy process)

Przyczyny i skutki zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach w sektorze B2B w Polsce i krajach europejskich

Przyczyny i skutki zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach w sektorze B2B w Polsce i krajach europejskich
(Causes and effects of payment backlogs in B2B sector in Poland and European countries)

Pomiar działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Pomiar działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
(The measure of companies’ innovation performance)

Zakończenie

Zakończenie
(Conclusions)