Private life of Poles in the 19th century. Perspective of the table. Volume 11 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 11.00 €

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Perspektywa stołu. Tom 11
Private life of Poles in the 19th century. Perspective of the table. Volume 11

Contributor(s): Maria Korybut-Marciniak (Editor), Jarosław Kita (Editor)
Subject(s): History, Local History / Microhistory, Family and social welfare, 19th Century
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: pożywienie; Polacy; niedostatek jedzenia; życie prywatne Polaków; XIX wiek; zdrowie; jedzenie
Summary/Abstract: Prezentowany, jedenasty tom z serii Życie prywatne Polaków w XIX wieku, opatrzony podtytułem „Perspektywa stołu”, przenosi uwagę na kulturowe i społeczne kwestie spożywania i jedzenia. Stanowi próbę oglądu życia prywatnego i życia codziennego epoki przez pryzmat praktyk i nawyków żywieniowych oraz szeroko pojętej kultury jedzenia. Analiza życia prywatnego dziewiętnastowiecznych Polaków „z perspektywy stołu” – w kontekście kultury kulinarnej, rytuałów konsumpcyjnych oraz społecznych uwarunkowań wyżywienia nie była do tej pory podejmowana przez badaczy. Zdecydowanie lepiej opracowane są tradycje żywieniowe w epoce nowożytnej (kuchnia staropolska) czy w dobie wieków średnich. Wiek XIX, oglądany przez pryzmat kuchni, wydaje się szczególnie interesujący. Znamionował go szybki rozwój przemysłu i komunikacji (kolej), co dało początek stopniowej niwelacji zjawiska głodu na kontynencie europejskim. Na ziemiach polskich nastąpiło zetknięcie „kuchni polskiej” z „kuchnią zaborców”. Kulturowy i społeczny kontekst wyżywienia odsłania nie tylko warunki życia codziennego, ale stwarza też grunt pod refleksje na temat przemian cywilizacyjnych, gospodarczych i kulturowych społeczeństwa polskiego. Obrazuje procesy i kierunki modernizacji oraz obszary zacofania i środowiska spauperyzowane. „Pogoń za chlebem” była głównym motywem migracji ze wsi do miast. W realiach zaborowych „kultura stołu” może być odczytywana jako kultura „własna” – narodowa i „obca”, przenikająca ze struktur o odmiennej tradycji. Praktyki kulinarne i konwenanse związane ze spożywaniem przynoszą informacje również o mentalności Polaków. Doświadczenia kulinarne podczas podróży, na emigracji czy na zesłaniu, były często ważnym wątkiem literatury wspomnieniowej, dzienników i korespondencji. Tematyka dziewiętnastowiecznej kuchni i kultury przygotowywania oraz spożywania posiłków stwarza wiele możliwości interpretacyjnych i otwiera nowe perspektywy w badaniach nad społeczeństwem polskim w dobie zaborów.

 • E-ISBN-13: 978-83-8331-313-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8331-312-2
 • Page Count: 306
 • Publication Year: 2023
 • Language: Polish
Kilka uwag na temat historycznej „perspektywy stołu”

Kilka uwag na temat historycznej „perspektywy stołu”
(Some remarks on the historical “table perspective”)

 • Price: 1.50 €
Ojczyzna smakami zapamiętana. Patriotyczno-literacka apoteoza polskiej

Ojczyzna smakami zapamiętana. Patriotyczno-literacka apoteoza polskiej
(Homeland is remembered with flavors. Patriotic and literary apotheosis of Polish cuisine)

 • Price: 1.50 €
,,Pije Kuba do Jakuba…”. Co Polacy śpiewali przy stole w XIX i na początku XX wieku

,,Pije Kuba do Jakuba…”. Co Polacy śpiewali przy stole w XIX i na początku XX wieku
(,,Pije Kuba do Jakuba”… What did Poles sing at the table in the 19th and early 20th centuries?)

 • Price: 1.50 €
Co każda panna o kuchni powinna wiedzieć? Rozważania teoretyczne w świetle XIX-wiecznych poradników dla młodych kobiet

Co każda panna o kuchni powinna wiedzieć? Rozważania teoretyczne w świetle XIX-wiecznych poradników dla młodych kobiet
(What should every woman know about the kitchen? Theoretical considerations in the light of the nineteenth-handbooks for young women)

 • Price: 1.50 €
Dietetyka lecznicza w polskich uzdrowiskach w drugiej połowie XIX wieku

Dietetyka lecznicza w polskich uzdrowiskach w drugiej połowie XIX wieku
(Therapeutic dietetics in Polish spas in the second half of the 19th century)

 • Price: 1.50 €
Pożywienie i jego wpływ na stan zdrowia mieszkańców Mazowsza Północnego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Pożywienie i jego wpływ na stan zdrowia mieszkańców Mazowsza Północnego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
(The Nutrition of the Residents of Northern Mazovia and its Impact on Health In the Second Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century)

 • Price: 1.50 €
„Jarskie uzdrowisko” w Bojarowie i jego twórca Konstanty Moes-Oskragiełło

„Jarskie uzdrowisko” w Bojarowie i jego twórca Konstanty Moes-Oskragiełło
(„Vegetarian health resort” in Bojarów and its founder Konstanty Moes-Oskragiełło)

 • Price: 1.50 €
„Żołnierski wikt” w wojsku polskim w 1807 roku

„Żołnierski wikt” w wojsku polskim w 1807 roku
(“Food for a soldier” in the Polish army in 1807)

 • Price: 1.50 €
Żywieniowe strategie przetrwania. Polscy uchodźcy polityczni w Anglii wobec perspektywy niedożywienia i głodu w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku

Żywieniowe strategie przetrwania. Polscy uchodźcy polityczni w Anglii wobec perspektywy niedożywienia i głodu w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku
(Nutritional Survival Strategies. Polish political refugees in England against the prospect of malnutrition and famine in the 1830s and 1840s)

 • Price: 1.50 €
Kuchnia ubogich. Elity intelektualne Wilna wobec zjawiska głodu w pierwszej połowie XIX wieku

Kuchnia ubogich. Elity intelektualne Wilna wobec zjawiska głodu w pierwszej połowie XIX wieku
(Cuisine of the poor. Vilnius’s intellectual elites in the face of hunger in the first half of the 19th century)

 • Price: 1.50 €
Urzędniczy wikt. Sytuacja materialna urzędników administracji państwowej w Imperium Rosyjskim w XIX wieku

Urzędniczy wikt. Sytuacja materialna urzędników administracji państwowej w Imperium Rosyjskim w XIX wieku
(Clerical maintenance. The material situation of state administration officials in the Russian Empire in the 19th century)

 • Price: 1.50 €
Stół w życiu codziennym uczniów Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu

Stół w życiu codziennym uczniów Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu
(Table-board in daily life of students of the Volhynian Gymnasium and Secondary School in Kremenets)

 • Price: 1.50 €
Wokół tradycji wielkopolskiego stołu: przedmioty, ludzie, obyczaje

Wokół tradycji wielkopolskiego stołu: przedmioty, ludzie, obyczaje
(Around the tradition of the Wielkopolska table: objects, people, customs)

 • Price: 1.50 €
„O smaku ze smakiem” – czy Jan Matejko otrzymał czarną polewkę, kim był Czarny Strzelec, gdzie malarz pijał najlepszą kawę...?

„O smaku ze smakiem” – czy Jan Matejko otrzymał czarną polewkę, kim był Czarny Strzelec, gdzie malarz pijał najlepszą kawę...?
(“About taste with taste” – did Jan Matejko receive black soup, who was Czarny Strzelec, where the painter drank the best coffee...?)

 • Price: 1.50 €
O dziczyźnie na polskich stołach w drugiej połowie XIX wieku

O dziczyźnie na polskich stołach w drugiej połowie XIX wieku
(About game meat on Polish tables in the second half of the 19th cen)

 • Price: 1.50 €
Kulinarne rozkosze ze snu naczelnego mechanika korwety „Żubr” D. D. Guslikowa z 18 lipca 1858 r. w Suchumi

Kulinarne rozkosze ze snu naczelnego mechanika korwety „Żubr” D. D. Guslikowa z 18 lipca 1858 r. w Suchumi
(Culinary delights from the dream of the chief mechanic of the corvette “Zubr” D. D. Guslikov from Sukhumi on 18 July 1858)

 • Price: 1.50 €
Przykłady wykwintnej kuchni dworskiej księcia żagańskiego Napoléona Louisa (Ludwika) de Talleyrand-Périgord w latach 1878–1894

Przykłady wykwintnej kuchni dworskiej księcia żagańskiego Napoléona Louisa (Ludwika) de Talleyrand-Périgord w latach 1878–1894
(Examples of exquisite court cuisine of the duke of Sagan Napoléon Louis (Ludwig) de Talleyrand-Périgord in the years 1878-1894)

 • Price: 1.50 €
„Woli w Polszcze leda schaby / Niż tu ostrygi i żaby / „Woli zraz pieczeni spory / Niźli kaulafiory”. Kuchnia włoska w oczach polskich peregrynantów

„Woli w Polszcze leda schaby / Niż tu ostrygi i żaby / „Woli zraz pieczeni spory / Niźli kaulafiory”. Kuchnia włoska w oczach polskich peregrynantów
(Woli w Polszcze leda schaby / Niż tu ostrygi i żaby / Woli zraz pieczeni spory / Niźli kaulafiory”. Italian cuisine in the eyes of Polish peregrinates)

 • Price: 1.50 €