Research on Social Sciences III Cover Image

Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar III
Research on Social Sciences III

Contributor(s): Nüket Kirci Çevik (Editor)
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Psychology, Visual Arts, Criminal Law, International relations/trade, Personality Psychology, Clinical psychology, Studies in violence and power, Family and social welfare, Demography and human biology, Rural and urban sociology, Environmental interactions, Fiscal Politics / Budgeting, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research, Sociology of Art, Sociology of Religion, Peace and Conflict Studies
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Social Sciences; Technological developments; globalization; economy;
Summary/Abstract: Hukuki metinler toplumun huzur içerisinde yaşamalarını sağlamayı amaçlayan belgelerdir. Bu belgelerde sosyal konular yer almasının yanında oldukça fazla sayıda ekonomik konulara yönelik düzenlemelerin olduğu da bilinmektedir. Özellikle tarih boyunca ilk yazılı kanunlara rastlanan Mezopotamya’daki kanun metinlerinde iktisadi yaşama ait kanun maddelerine rastlanmıştır. Bu noktadan hareketle tespit edilen kanunnameler incelenmiştir. İncelemeler sonucunda Assur kanunları bu çalışmanın konusu olmuştur. Bu kanunun maddelerinde yer alan ekonomik maddeler ve bu ekonomik maddelerden muhasebe tarihi ile ilgili bulguların ortaya çıkarılması ve bu bulguların muhasebe tarihi çalışmaları kapsamında literatüre kazandırılması ve kanunnameleri muhasebe alanı bakışı ile yaklaşılmasına katkı sağlanmak amaçlanmıştır. Çalışmanın konu ve kapsamı doğrultusunda öncelikle Orta Assur Kanunları hakkında kısa verilecek, devam eden kısımda önce kanun metninin Prof. Dr. Mebrure TOSUN ve Doç.Dr. Kadriye YALVAÇ’ın “Sümer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Şaduga Fermanı” adlı eserden alınan maddeler doğrudan verilmiş ve bu maddelerin içeriğinde muhasebeyi doğrudan ya da dolaylı yoldan doğuran bulgulara dikkat çekilecektir...

  • E-ISBN-13: 978-975-447-586-9
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-586-9
  • Page Count: 402
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish, English
Muhasebe Tarihi Bakış Açısı ile Orta Assur Kanunları

Muhasebe Tarihi Bakış Açısı ile Orta Assur Kanunları
(Middle-Assurian Law in Accounting History Research)

Vergi Ceza Hukukunda İçtima ve Tekerrür Kavramlarının Vergi Suçlarına Etkisi

Vergi Ceza Hukukunda İçtima ve Tekerrür Kavramlarının Vergi Suçlarına Etkisi
(The Effect of Joinder of Offences and Repetition Concepts on Tax Crimes in Tax Criminal Law)

Terör ve Şiddet Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Terör ve Şiddet Üzerine Kavramsal Bir Çalışma
(A Conceptual Study on Terror and Violence)

20. Yüzyılda Türk Sosyal Politikasının Gelişimi

20. Yüzyılda Türk Sosyal Politikasının Gelişimi
(The Development of Turkish Social Policy in the 20th Century)

Yalnızlık Çağı’nda “Sorunlu Orta Yer” Kentte Hayvan

Yalnızlık Çağı’nda “Sorunlu Orta Yer” Kentte Hayvan
(Animal in "The Troubled Middle" Urban at Eremocene)

Türkiye’de Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinin Değerlendirilmesi ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırma

Türkiye’de Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinin Değerlendirilmesi ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırma
(Evaluation of the Motor Vehicles Tax as an Environmental Tax in Turkey and Comparison with Other Country Practices)

AB Yeşil Mutabakatı’nın ve Dijitalleşmenin Türkiye’deki Beyaz Eşya Sektörü Bağlamında Değerlendirilmesi

AB Yeşil Mutabakatı’nın ve Dijitalleşmenin Türkiye’deki Beyaz Eşya Sektörü Bağlamında Değerlendirilmesi
(The Evaluation of The EU Green Deal and Digitalization in the Context of the White Goods Sector in Turkey)

The revitalisation of the Silk Road: Theoretical Challenges and Policy implications

The revitalisation of the Silk Road: Theoretical Challenges and Policy implications
(The revitalisation of the Silk Road: Theoretical Challenges and Policy implications)

Tarihi Perspektifte İnovasyondan Günümüz İnovatif Okuryazarlığına

Tarihi Perspektifte İnovasyondan Günümüz İnovatif Okuryazarlığına
(From Innovation to Today in Historical Perspective Innovative Literacy)

Türkiye Cumhuriyeti’nde Çağdaş Seramik Sanatının Gelişim Süreci

Türkiye Cumhuriyeti’nde Çağdaş Seramik Sanatının Gelişim Süreci
(The Development Process of Contemporary Ceramic Art in The Republic of Turkey)

Türkiye’de Çocuk Evliliklerinin Siyaseti: Çocuğun Yaralanabilirliğinin İnşası

Türkiye’de Çocuk Evliliklerinin Siyaseti: Çocuğun Yaralanabilirliğinin İnşası
(The Politics of Child Marriages in Turkey: The Construction of Children as Vulnerable)

Türkiye’de Çevrim İçi Mizah Kültürü: Sayısallaşan Gülmenin Temsil Ritüelleri

Türkiye’de Çevrim İçi Mizah Kültürü: Sayısallaşan Gülmenin Temsil Ritüelleri
(Investigation of Online Humor Culture in Turkey in the Context of Representations and Interaction Rituals)

Bir Yönetim Sistemi Olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Konulu Yayınların WOS Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi

Bir Yönetim Sistemi Olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Konulu Yayınların WOS Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Publications on ISO 27001 Information Security System, Which Is a Management System, Based on WOS Database)

Post-partum Dönemdeki Kadınlarda Sosyo-Ekonomik Durumun Depresyonla Olan İlişkisi

Post-partum Dönemdeki Kadınlarda Sosyo-Ekonomik Durumun Depresyonla Olan İlişkisi
(The Relationship between Socio-economic Status and Depression in Post-partum Women)

Dindarlık ile Kişilik Arasındaki İlişki: Jung ve Maslow Örneği

Dindarlık ile Kişilik Arasındaki İlişki: Jung ve Maslow Örneği
(The Relationship between Religious and Personality: The Example of Jung and Maslow)