Theoretical and Empirical Studies on Money and Capital Markets Cover Image

Para ve Sermaye Piyasalarinda Teorik ve Ampirik Çalişmalar
Theoretical and Empirical Studies on Money and Capital Markets

Contributor(s): Ethem Kiliç (Editor)
Subject(s): Business Economy / Management, Islam studies, International relations/trade, Methodology and research technology, Economic development, Financial Markets, Globalization, Transport / Logistics
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: money markets; capital markets; Islamic finance;
Summary/Abstract: Globalization has serious effects in many areas. One of the areas where these effects are seen intensely is the financial markets. Financial markets are important for researchers as well as for investors. Investors are always trying to maximize their profits by investing in the right areas. In order to invest in the right area, it is necessary to obtain correct information by following the studies on financial markets. Researchers, on the other hand, need to carry out their research in an objective way. In addition, researchers are trying to obtain more detailed results using current techniques. Thus, it offers the right information to the investors.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-489-3
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-489-3
  • Page Count: 248
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish
Pandemi Sürecinin Menkul Kıymetler Borsasına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği

Pandemi Sürecinin Menkul Kıymetler Borsasına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
(The Effect of the Pandemic Process on the Stock Exchange: The Case of Borsa İstanbul)

Euro ile Borsa İstanbul’da Hesaplanan Endekslerin Getirileri Arasındaki Volatilite Etkileşimi

Euro ile Borsa İstanbul’da Hesaplanan Endekslerin Getirileri Arasındaki Volatilite Etkileşimi
(Volatility Interaction Between Returns of Euro and Indices Calculated on Borsa Istanbul)

Türkiye’de Finansman Şirketlerinde Finansal Performans ve Türev Araç Kullanımında Nedensellik İlişkisi

Türkiye’de Finansman Şirketlerinde Finansal Performans ve Türev Araç Kullanımında Nedensellik İlişkisi
(The Relationship of Financial Performance and the Use of Derivative Instruments in Financial Companies in Turkey)

Sermaye Yapısı Teorileri

Sermaye Yapısı Teorileri
(Capital Structure Theories)

Türkiye’de Küreselleşme, Finansallaşma ve Çevre Etkileşimi

Türkiye’de Küreselleşme, Finansallaşma ve Çevre Etkileşimi
(The Interaction of Globalization, Financialization and Environment in Türkiye)

Sermaye Yoğunluğunun Pay Getirileri Üzerindeki Uzun Dönem Etkisi: Türkiye’de İmalat-Sanayi Sektöründe Bir Araştırma

Sermaye Yoğunluğunun Pay Getirileri Üzerindeki Uzun Dönem Etkisi: Türkiye’de İmalat-Sanayi Sektöründe Bir Araştırma
(The Long-Run Effect of Capital Intensity on Stock Returns: A Research on Manufacturing Sector in Turkiye)

Para Piyasası Aracı Olarak Müşareke Finansmanı ve Dünya Uygulamaları

Para Piyasası Aracı Olarak Müşareke Finansmanı ve Dünya Uygulamaları
(Musharakah Financing as a Money Market Instrument and World Applications)

Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 ve BİST 30 Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin CCC- GARCH Modeli ile Tahmini

Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 ve BİST 30 Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin CCC- GARCH Modeli ile Tahmini
(Estimation of Volatility Interaction Between Fear Index (VIX) and BIST 100 and BIST 30 Indices with CCC-GARCH Model)

Asean-T Ülkelerinde Havayolu Firmalarının Finansal Performansının CRITIC Tabanlı MABAC Yöntemi ile Analizi

Asean-T Ülkelerinde Havayolu Firmalarının Finansal Performansının CRITIC Tabanlı MABAC Yöntemi ile Analizi
(Financial Performance of Airline Companies in ASEAN-T Countries Analysis with the CRITIC-Based MABAC Method)

BIST Otomotiv İşletmelerinin Karlılığını Etkileyen Unsurların Du Pont Analizi ile Ölçümlenmesi

BIST Otomotiv İşletmelerinin Karlılığını Etkileyen Unsurların Du Pont Analizi ile Ölçümlenmesi
(Measurement of the Factors Affecting the Profitability of BIST Automotive Companies with Du Pont Analysis)

İslami Finans Yöntemleri

İslami Finans Yöntemleri
(Islamic Finance Methods)