The experience of staying in Poland in the narratives of foreign students Cover Image

Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów
The experience of staying in Poland in the narratives of foreign students

Author(s): Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak, Hadrian Lankiewicz
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: komunikacja międzykulturowa; wielojęzyczność; język lokalny; język angielski; lingua franca; wywiad narracyjny
Summary/Abstract: Monografia jest poświęcona wzajemnym relacjom między językiem a komunikacją międzykulturową ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia znajomości języków obcych w kształtowaniu pozytywnych doświadczeń osobistych, zawodowych i edukacyjnych przez studen­tów przebywających przez dłuższy czas za granicą, głównie w ramach programu Erasmus+. Autorzy przedstawiają krytyczną perspektywę postrzegania roli języka angielskiego jako lingua franca w relacjach międzykulturowych i podkreślają kluczową rolę języka lokalnego (w tym wypadku polskiego) w procesach kontroli rozmowy i integracji społecznej. Monografia rozpoczyna się od przeglądu literatury, który skupia się na rodzajach przyczyn leżących u podstaw decyzji o wy­jeździe lub pobycie za granicą oraz inwestowania w naukę lokalnego języka. W kolejnej części przedstawiono teoretyczne i metodologiczne aspekty badań narracyjnych w kontekście komunikacji międzykul­turowej. Rozważania kończy prezentacja wyników badania oparte­go na wywiadzie narracyjnym, w którym na przestrzeni dwóch lat (2018–2019) udział wzięło 53 respondentów – przedstawicieli 24 kra­jów doświadczających dłuższego pobytu w Polsce w celach edukacyj­nych lub zawodowych. Wbrew popularnym przekonaniom bada­nie wykazało, że znajomość języka angielskiego nie wystarcza, by swobodnie funkcjonować za granicą. Uzyskane wyniki wskazują, że osoby decydujące się na dłuższy pobyt poza krajem pocho­dzenia, powinny zainwestować w naukę języka lokalnego. W dłuższej perspektywie staje się on środkiem pogłębionej komunikacji międzykulturowej pomiędzy rodzimymi mieszkańcami a obcokrajowcami, którzy za jego po­mocą mogą budować trwalsze relacje, kreować własną pozycję w społeczności przyjmują­cej, a zarazem powiększać osobiste zasoby kulturowo-językowe.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-42-5
  • Page Count: 180
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish