Non-financial indicators in terms of local governments’ performance in Poland Cover Image

Mierniki niefinansowe w pomiarze dokonań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Non-financial indicators in terms of local governments’ performance in Poland

Author(s): Magdalena Kowalczyk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Micro-Economics, Governance, Public Administration, Sociology, Economic policy, Environmental and Energy policy, Economic development, Environmental interactions, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: jednostki samorządu terytorialnego;informacje niefinansowe;zrównoważony rozwój;finansowanie;efektywność;sprawozdawczość niefinansowa;
Summary/Abstract: Jednostki samorządu terytorialnego realizują coraz większy zakres zadań i w związku z tym wzrasta nacisk na pokazanie efektów ich działalności. Powoduje to konieczność rozbudowania dotychczasowego pomiaru dokonań (bazującego głównie na miernikach finansowych) o mierniki niefinansowe. Obecne stosowane metody pomiaru dokonań przez jednostki samorządu terytorialnego wymagają wsparcia, ponieważ nie wszystko można zmierzyć, wykorzystując mierniki finansowe. W monografii zawarto koncepcję pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego przygotowaną właśnie w oparciu o mierniki niefinansowe. Pierwszy rozdział przedstawia ewolucję zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym. Pojęcie efektywności i racjonalności w jednostkach samorządu terytorialnego zawarto w rozdziale drugim, gdzie omówiono wpływ pomiaru dokonań na efektywność i racjonalność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono również uwarunkowania pomiaru dokonań i kierunki zwiększania sprawności działania jednostek samorządu terytorialnego. W trzecim rozdziale zaprezentowano podejście do pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego w ujęciu finansowym i niefinansowym. Czwarty referuje doświadczenia zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego (Amsterdam, Dublin), które wykorzystały mierniki niefinansowe do oceny pomiaru dokonań. Omówiono w nim przykłady implementacji przez jednostki samorządu terytorialnego: zrównoważonej karty wyników, raportowania zrównoważonego rozwoju czy wykorzystania kluczowych wskaźników efektywności do raportowania efektów ich funkcjonowania. Piąty rozdział pracy ma charakter empiryczny, przynosi ocenę wyników przeprowadzonych badań sondażowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast ostatni rozdział przedstawia autorską koncepcję pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego opracowaną w oparciu o mierniki niefinansowe.

  • E-ISBN-13: 978-83-66199-60-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-991-1
  • Page Count: 276
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish