Societas Classica. Cultures and Religions of the Balkans, the Mediterranean, and the East. Volume 10 Cover Image

Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Том 10
Societas Classica. Cultures and Religions of the Balkans, the Mediterranean, and the East. Volume 10

Contributor(s): Ivanka Doncheva (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Anthropology, Philosophy, Social Sciences, Language studies, Theatre, Dance, Performing Arts, Language and Literature Studies, Archaeology, Literary Texts, Fine Arts / Performing Arts, Cultural history, Foreign languages learning, Customs / Folklore, Architecture, Poetry, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Studies of Literature, Non-European Philosophy, Sociology, Diplomatic history, Economic history, Ethnohistory, Local History / Microhistory, Military history, Political history, Social history, Ancient World, Middle Ages, Special Historiographies:, Theology and Religion, Morphology, Syntax, Lexis, Semantics, Language acquisition, South Slavic Languages, East Asian Philosophy, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , 13th to 14th Centuries, The Ottoman Empire, Eastern Orthodoxy, Migration Studies, Ethnic Minorities Studies, Social Norms / Social Control, British Literature
Published by: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
Keywords: history; archaeology; language and literature studies; translation studies; culture and social structure; Christian theology and religion
Summary/Abstract: 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 is a multilingual collection of papers presented at the international scientific conference that has been organized by the Department of Classical and Eastern Languages ​​and Cultures of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria) since 2002. Until 2015, the conference was held annually. Since 2018, it is held once every two years. St Cyril and St Methodius University Press issues the collection within the Dr. Nicola Piccolo series. The wide range of topics and the opportunity for authors to submit their academic publications in the original language attracts researchers from all over the world.

  • E-ISBN-13: 978-619-208-197-3
  • Page Count: 466
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Bulgarian, Greek, Modern (1453-)
Легендата за Филис: античен текст в ренесансов контекст

Легендата за Филис: античен текст в ренесансов контекст
(The Legend of Phyllis: Ancient Text in Renaiisance Context)

Демократични ли са народните събрания в Рим? Няколко аргумента срещу Полибий

Демократични ли са народните събрания в Рим? Няколко аргумента срещу Полибий
(Are Roman Popular Assemblies Democratic? Some Arguments against Polybius)

Специфика на клиничните термини, възникнали чрез метафоризация на митологична и литературна образност

Специфика на клиничните термини, възникнали чрез метафоризация на митологична и литературна образност
(Specificity of Clinical Terms, Formed through Metaphorization of Mythological and Literary Imagery)

Преводът на латински християнски произведения на български език – въпроси и предизвикателства

Преводът на латински християнски произведения на български език – въпроси и предизвикателства
(Translation of Latin Christian Works into Bulgarian: Questions and Challenges)

Навлизане на християнството в Диоклецианопол

Навлизане на християнството в Диоклецианопол
(The Penetration of Christianity in Diocleatianopolis)

Гръкоезичното поетично творчество на трима възрожденски българи – Ив. Селимински, П. Протич, Г. Пърличев

Гръкоезичното поетично творчество на трима възрожденски българи – Ив. Селимински, П. Протич, Г. Пърличев
(The Greek-Language Poetic Work of Three Bulgarians: Ivan Seliminski, P. Protis, and Gr. Parlichef)

Близкородствените бракове в творбите на Менандър

Близкородствените бракове в творбите на Менандър
(Close-kin Marriages in Menander)

Непреходни глаголи с придобита транзитивност в новогръцкия език

Непреходни глаголи с придобита транзитивност в новогръцкия език
(Intransitive Verbs with Acquisition of Transitivity in the Greek Language)

Преводът на исторически реалии от гръцки език

Преводът на исторически реалии от гръцки език
(Translation from Greek Language of Historical Cultural Speciifics)

Културата на националното в политическия дискурс на съвременна Гърция

Културата на националното в политическия дискурс на съвременна Гърция
(The Culture of the National in the Political Discourse of Modern Greece)

За думата „хавра“ в българския, гръцкия и руския език

За думата „хавра“ в българския, гръцкия и руския език
(About the Word “Havra” in Bulgarian, Greek and Russian Language)

Ханако: една кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на XX в.

Ханако: една кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на XX в.
(Hanako: A Kabuki Actress Across Bulgaria and Transylvania at the Beginning of the 20th Century)

The Return of History in Colin Thubron's Travelogue Behind the Wall: A Journey through China

The Return of History in Colin Thubron's Travelogue Behind the Wall: A Journey through China
(The Return of History in Colin Thubron's Travelogue Behind the Wall: A Journey through China)

Характеристики и особености на Танската култура

Характеристики и особености на Танската култура
(Characteristic Features of Chinese Tang Culture)

Образът на едно съсловие в съзнанието на един народ – предпоставки за формиране

Образът на едно съсловие в съзнанието на един народ – предпоставки за формиране
(The Image of a Stratum in a Nation’s Perception: Prepequisites for Its Formation)

Глобализацията и нейното влияние върху обучението по японски език като втори

Глобализацията и нейното влияние върху обучението по японски език като втори
(Globalization and Its Influence on Teaching Japanese as a Second Language)

Японската глаголна форма "Та" – свършен вид или минало време (значения)

Японската глаголна форма "Та" – свършен вид или минало време (значения)
(The Japanese Ta- Form: Past Tense or Perfective Aspect)

Средства и методи за подаване на фонови знания и изграждане на умения за общуване в "китайска среда" на учениците, изучаващи китайски език в основното и средното училище

Средства и методи за подаване на фонови знания и изграждане на умения за общуване в "китайска среда" на учениците, изучаващи китайски език в основното и средното училище
(Tools and Methods for Introduction of Background Knowledge and Communication Skills in "Chinese Environment' of Students Studying Chinese at Primary and Secondary School)

Япония през 80-те години на XX век

Япония през 80-те години на XX век
(Japan in the 1980s)

Западните интерпретации на „Джуандзъ“

Западните интерпретации на „Джуандзъ“
(The Western Interpretations of "Zhuangzi”)

За подредбата на релефите с арабската кампания на Тиглат-Паласар III. Проблеми и хипотези

За подредбата на релефите с арабската кампания на Тиглат-Паласар III. Проблеми и хипотези
(On the Arrangement of Reliefs Revealing Tiglath-Pileser III's Arab Campaign. Problems and Hypotheses)

Сцени на поклонение и ритуални жертвоприношения пред божествата върху цилиндрични печати (III–I хил. пр. Хр.)

Сцени на поклонение и ритуални жертвоприношения пред божествата върху цилиндрични печати (III–I хил. пр. Хр.)
(Scenes of Worship and Ritual Sacrifices Before the Deities on the Mesopotamian Cylinder Seals (III–I mil B.C.))

Основни мотиви в сцените по цилиндричните печати от периода Урук в Месопотамия

Основни мотиви в сцените по цилиндричните печати от периода Урук в Месопотамия
(The Main Motives on Scenes of Mesopotamian Uruk Cylinder Seals)

Пророкът на Джубран Халил Джубран и американската контракултура на 20 в.

Пророкът на Джубран Халил Джубран и американската контракултура на 20 в.
(Gibran Khalil Gibran's “The Prophet” and the American Counterculture of the 20th Century)

Триумфът на кръста над полумесеца, или Краят на арабското господство на Иберийския полуостров

Триумфът на кръста над полумесеца, или Краят на арабското господство на Иберийския полуостров
(The Cross Triumphant over the Crescent Moon, or the End of the Arab Reign over the Iberian Peninsula)

Традиционната китайска семейна институция. Организация на традиционните семейни отношения в Китай

Традиционната китайска семейна институция. Организация на традиционните семейни отношения в Китай
(The Traditional Chinese Family Institution. Organization of Traditional Family Relationships in China)

Честване на традиционни календарни празници в живота на българските мигранти в Пекин

Честване на традиционни календарни празници в живота на българските мигранти в Пекин
(Celebration of Traditional Bulgarian Holidays By Bulgarian Migrants Living in Beijing)

От Херодот до християнските автори: за вдовиците на траките и ритуалната им смърт

От Херодот до християнските автори: за вдовиците на траките и ритуалната им смърт
(From Herodotus to Christian Authors: On the Widows of Thracians and Their Ritual Death)

Августовата идеология, въплътена в образността на храма на Mars Ultor

Августовата идеология, въплътена в образността на храма на Mars Ultor
(Ideology of Augustus Embodied by the Images in the Temple of Mars Ultor)

Българо-пущунски когнати. Анализ на тяхното значение и произход

Българо-пущунски когнати. Анализ на тяхното значение и произход
(Bulgarian-Pashto Cognates. Analysis of Their Meaning and Origin)

За произхода на името Казанлък и местоположението на град Крън

За произхода на името Казанлък и местоположението на град Крън
(On the Origin of the Name Kazanlak and the Location of the Town of Kran)

Дневникът на свещеноиконом Тодор Пенков (1878–1959) – един забравен разказ за „Св. Пантелеймон“ в старозагорското село Ягода

Дневникът на свещеноиконом Тодор Пенков (1878–1959) – един забравен разказ за „Св. Пантелеймон“ в старозагорското село Ягода
(Diary of Economos Todor Penkov (1878–1959): A Forgotten Story about the History of the Diocese Brotherhood Home and the St. Panteleimon Church in the Village of Yagoda, Diocese of Stara Zagora)

Циганите на Балканите и мястото им във възстановената българска държава (края на XIX – средата на XX век)

Циганите на Балканите и мястото им във възстановената българска държава (края на XIX – средата на XX век)
(Gypsies on the Balkans and their Place in the Restored Bulgarian State (Late 19th – Mid-20th Centuries))