The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE – Sofia, Big Conference Room Cover Image

Членството на България в Европейския съюз: четиринадесет години по-късно : Двадесета научна конференция, 15 Октомври 2021 г., УНСС, Голяма конферентна зала
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE – Sofia, Big Conference Room

Contributor(s): Svetla Boneva (Editor), Vasil Petkov (Editor), Vesselina Dimitrova (Editor), Kaloyan Simeonov (Editor), Alexander Hristov (Editor), Dobroslav Emilov Mollov (Editor), Georgi Marinov (Editor), Silvia Kirova (Editor), Elif Dağdemir Uçkan (Editor), Mirko Tripunoski (Editor), Duško Dimitrijević (Editor), Silvana Jovcheska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Welfare systems, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Financial Markets, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration, Marketing / Advertising, Tourism, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, EU-Legislation
ISSN: 2815-2719
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: European Union; Bulgaria; EU Development; EU Policy; International Economics; European Integration; Innovations; Cohesion; Sustainability; Energy; Decarbonization; Marketing; Business; Trade; Single Market; Common Agricultural Policy
Summary/Abstract: The international scientific conference organized by International Economic Relations and Business Department at the University of National and World Economy was held for 20th time (14th since Bulgaria's accession to the European Union). Traditionally, it is dedicated to the Bulgarian membership in the European Union as well as the development of various aspects of the EU – policies, economy, circular economy, single market, banking, decarbonization, internal market, trade, marketing, innovations, technology, etc.

  • Page Count: 284
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bulgarian
Стратегическата автономия на ЕС и еврото

Стратегическата автономия на ЕС и еврото
(The EU Strategic Autonomy and the Euro)

Еврозоната: от концепцията за финансова стабилност до реалността на дефицити и дългове

Еврозоната: от концепцията за финансова стабилност до реалността на дефицити и дългове
(The Eurozone: From the Concept of Financial Stability to the Reality of Deficits and Debts)

Проблеми и предизвикателства пред търговската политика на Европейския съюз

Проблеми и предизвикателства пред търговската политика на Европейския съюз
(Issues and Challenges to the EU Trade Policy)

Еволюция на декарбонизацията на европейската икономика: европейския граничен въглероден данък

Еволюция на декарбонизацията на европейската икономика: европейския граничен въглероден данък
(Decarbonisation Evolution of The European Economy: The European Carbon Border Adjustment Mechanism)

Маркетингови комуникации в условията на променено потребление – какво се случва?

Маркетингови комуникации в условията на променено потребление – какво се случва?
(Marketing Communications Under the Conditions of Changed Consumption – What Is Happening?)

Културната политика в контекста на членството на България в Европейския съюз – финансови и институционални измерения

Културната политика в контекста на членството на България в Европейския съюз – финансови и институционални измерения
(Cultural Policy in the Context of Bulgaria’s Membership in the European Union – Financial and Institutional Dimensions)

Отключване на потенциала на кръговата икономика за преодоляване на последиците от пандемията

Отключване на потенциала на кръговата икономика за преодоляване на последиците от пандемията
(Unlocking the Circular Economy Potential to Deal with the Consequences of the Pandemic)

По някои въпроси на прилагането на процедура на договаряне без предварително обявление в контекста на европейското законодателство в областта на обществените поръчки

По някои въпроси на прилагането на процедура на договаряне без предварително обявление в контекста на европейското законодателство в областта на обществените поръчки
(Issues On the Use of Negotiated Procedure Without Prior Publication in the Context of European Public Procurement Law)

Разпоредбата на чл. 69 ЗКПО като данъчен стимул за развойни дейности

Разпоредбата на чл. 69 ЗКПО като данъчен стимул за развойни дейности
(Art. 69 CITA As a Tax Incentive for Development Activities)

Грешка ли беше премахването на мерките в областта на хидромелеорациите от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България?

Грешка ли беше премахването на мерките в областта на хидромелеорациите от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България?
(Was It a Mistake to Remove the Measures in the Field of Hydro-Amelioration From the National Recovery and Resilience Plan of the Republic Of Bulgaria?)

Противоепидемичните мерки в ЕС – препятствие пред функционирането на вътрешния му пазар

Противоепидемичните мерки в ЕС – препятствие пред функционирането на вътрешния му пазар
(EU Anti-Epidemic Measures – An Obstacle to Functioning of the Single Market)

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2021-2027: ще допринесе ли за повишаване на кохезията в ЕС?

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2021-2027: ще допринесе ли за повишаване на кохезията в ЕС?
(The Multiannual Financial Framework 2021-2027 of the European Union: Will It Contribute to Cohesion?)

Последици от Брекзит за сектора на финансови услуги на Великобритания и Европейския съюз

Последици от Брекзит за сектора на финансови услуги на Великобритания и Европейския съюз
(Consequences of Brexit for the UK and the EU Financial Services Sector)

Промени в потребителското поведение при бързооборотните стоки, породени от пандемията от COVID-19

Промени в потребителското поведение при бързооборотните стоки, породени от пандемията от COVID-19
(Consumer Behavior Changes Towards Fast-Moving Consumer Goods Induced by the COVID-19 Pandemic)

Google рекламите в интернет като инструмент на оптимизацията за търсещите машини

Google рекламите в интернет като инструмент на оптимизацията за търсещите машини
(Google Advertising in Internet as an Optimization Tool for Search Machines)

Банковият сектор в България – промени и регулации след приемането на страната в Европейски съюз

Банковият сектор в България – промени и регулации след приемането на страната в Европейски съюз
(Bulgarian Banking Sector – Changes & Regulations After Country’s Accession to the EU)

Европейската гаранция за детето като инструмент за управление на кризата с бедността при децата

Европейската гаранция за детето като инструмент за управление на кризата с бедността при децата
(EU Child Guarantee as a Tool to Manage the Child Poverty Crisis)

Защитни мерки за лицата, докладващи за изпирането на пари

Защитни мерки за лицата, докладващи за изпирането на пари
(Protective Measures for Persons Reporting to Money Laundering)

Нова рамка на публичните предприятия в България. Концепция и систематизация

Нова рамка на публичните предприятия в България. Концепция и систематизация
(New State Owned Enterprises Framework иn Bulgaria – Concepts and Systematization)

Оценяване на аспектите на проектното портфолио на българските стопански организации

Оценяване на аспектите на проектното портфолио на българските стопански организации
(Project Portfolio Evaluation Aspects of the Bulgarian Business Organisations)

Лидерство и мотивация на човешките ресурси в сферата на туризма

Лидерство и мотивация на човешките ресурси в сферата на туризма
(Leadership and Motivation of Human Resources in Tourism)

Новите предизвикателства пред Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2017 г.

Новите предизвикателства пред Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2017 г.
(The New Challenges in the Common Agricultural Policy of the EU for the Period 2021-2027)