JURIDICO-POLITICAL AND LEGAL POSITION OF THE CITY OF SARAJEVO IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: POSSIBILITIES FOR REFORMING JURISDICTION AND TERRITORIAL ORGANIZATION Cover Image

POLITIČKO-PRAVNI I ZAKONSKI POLOŽAJ GRADA SARAJEVA U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI: MOGUĆNOSTI REFORME NADLEŽNOSTI I TERITORIJALNE ORGANIZACIJE
JURIDICO-POLITICAL AND LEGAL POSITION OF THE CITY OF SARAJEVO IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: POSSIBILITIES FOR REFORMING JURISDICTION AND TERRITORIAL ORGANIZATION

Contributor(s): Mirko Pejanović (Editor)
Subject(s): Politics, Constitutional Law, Governance, Government/Political systems, Political economy, Comparative politics, Social development, Policy, planning, forecast and speculation, Rural and urban sociology, Economic development, Inter-Ethnic Relations, EU-Legislation
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Sarajevo; politics; governance; legislation; Constitution; development; reform possibilities;
Summary/Abstract: Od obnove državnosti Bosne i Hercegovine na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a 1943. godine i donošenja Ustava Narodne Republike Bosne i Hercegovine 1946. godine Grad Sarajevo ima politički i ustavno-pravni status glavnog grada Bosne i Hercegovine. Status Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine utemeljen je i u Dejtonskom mirovnom sporazumu unutar Aneksa IV Ustava Bosne i Hercegovine. Tokom višedecenijskog razvoja Sarajevo je od 1945. do 1992. godine postiglo nove domete u urbanom, ekonomskom i kulturnom razvoju. Značajan uspon u ekonomsko-socijalnom i urbanom razvoju Sarajevo postiže u okviru projekta pripreme i održavanja XIV zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Sa Zimskim olimpijskim igrama Sarajevo dobija planetarnu promociju svog dotadašnjeg urbanog i kulturnog razvoja kao glavnog grada Bosne i Hercegovine. Sarajevo je na temelju stečenog iskustva antifašističkog otpora okupatoru zemlje u Drugom svjetskom ratu uspješno organizovalo svoje ljudske potencijale za odbranu grada u vremenu njegove, u novijoj istoriji najduže vojne opsade u ratu protiv suverene države Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine. Time je Sarajevo, kao glavni grad suverene i nezavisne države Bosne i Hercegovine, imalo jednu od glavnih uloga u odbrani suvereniteta, integriteta i istorijskog multietničkog bića Bosne i Hercegovine. Dejtonskim mirovnim sporazumom Sarajevo je sačuvalo svoju istorijski oblikovanu urbanu cjelinu na prostoru: Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće. Međutim, u vremenu uspostavljanja Kantona Sarajevo 1996. godine ukinut je dotadašnji pravni status Grada Sarajeva kao autonomne jedinice lokalne samouprave. Iza toga je Skupština Kantona Sarajevo 1997. godine usvojila Amandman I na Ustav Kantona Sarajevo kojim je uspostavljen Grad Sarajevo, ali bez punih samostalnih nadležnosti i sa suženom teritorijalnom organizacijom. U okviru Centra za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka unutar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine tokom 2019. i 2020. godine izvedeno je istraživanje na temu Sarajevo grad i regija u vremenu i prostoru – studija. U zaključnim stajalištima istraživački tim zagovara nužnost promjene postojećeg ustavno-zakonskog položaja Grada Sarajeva u pogledu nadležnosti i teritorijalne organizacije.1 U nastojanju da se dođe do sveobuhvatne naučne elaboracije bitnih aspekata reforme ustavno-zakonske nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva inicirana je priprema i održavanje međunarodne naučne konferencije Političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini: mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije. Za zbornik radova je pripremljeno 15 referata. Autorski referati pripremljeni za zbornik radova konferencije obuhvataju više tematskih područja: ustavno-pravni, politološki i sociološki aspekti položaja Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave Bosne i Hercegovine; komparativna analiza ustavno-zakonskog položaja glavnih gradova Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i referati iz oblasti urbanog i ekonomskog razvoja. Referate za konferenciju su napisali: prof. dr. Snežana Đorđević: Reforme organizacije i podele nadležnosti grada Beograda (2000–2022); prof. dr. Mehmed Bublin: Razvoj Grada Sarajeva; prof. dr. Ivana Domljan / prof. dr. Vjekoslav Domljan: Neminovnost razvoja znanjskih gradova; prof. dr. Elvis Fejzić: Nova politička vizija gradske autonomije: izazovi teritorijalne i institucionalne reorganizacije Grada Sarajeva; prof. dr. Franc Grad: Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji s posebnim ozirom na položaj glavnega mesta; prof. dr. Zijad Hasić Komparativni pogled na normativno i institucionalno uređenje glavnih gradova Beograda i Zagreba s osvrtom na glavni grad Sarajevo; prof. dr. Pavle Mijović: Rekonfiguracija urbanog Sarajeva. Od agonističkog pluralizma prema društvenoj koheziji; prof. dr. Slaviša Orlović: Model izbora skupštine grada, gradonačelnika i gradskog veća Grada Beogradu u uporednoj perspektivi; prof. dr. Jasmina Osmanković / dr. sci. Nataša Pelja Tabori: Uloga Grada Sarajeva u razvoju regije – institucionalni i financijski kapacitet; akademik Mirko Pejanović: Ustavno-pravni položaj Grada Sarajeva u postdejtonskom periodu sa uklonom na mogućnost reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije; dr. sci. Nataša Pelja Tabori / prof. dr. Jasmina Osmanković: Prostorno i urbanističko planiranje Sarajeva – prošlost, sadašnjost, budućnost; prof. dr. Elmir Sadiković: Glavni gradovi u nacionalnim sistemima lokalne samouprave – komparativna analiza Sarajeva, Beograda, Zagreba i Ljubljane; prof. dr. Kasim Trnka: Principi rehabilitacije ustavne pozicije Grada Sarajeva i mr. Amir Vuk Zec: Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Važan doprinos u pripremi referata dali su recenzenti: dopisni član ANUBiH-a Fikret Čaušević, prof. dr. Danica Fink-Hafner (Fakultet za družbene vede v Ljubljani), prof. dr. Muhamed Hamidović, prof. dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), akademik Slavo Kukić, akademik Miodrag N. Simović i akademik Miloš Trifković Osim autorskih studija, odnosno referata za zbornik radova, priređen je i prilog u vidu analize o provedenom empirijskom istraživanju. U istraživanju je izvršeno anketiranje vijećnika u šest gradskih opština: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Gradskom vijeću Sarajeva o njihovim stavovima o mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva. Kao prilog, pripremljen je i esej ratnog gradonačelnika Sarajeva, prof. dr. Tarika Kupusovića. Ideje i prijedlozi o mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva što su elaborirani u referatima za međunarodnu naučnu konferenciju mogu u godinama koje dolaze biti valjana osnova za donošenje odluka u nadležnim tijelima: Skupštini Kantona Sarajevo, Gradskom vijeću Sarajeva i opštinskim vijećima Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže i Vogošće o reformi nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-78-0
  • Print-ISBN-13: 978-9926-410-78-0
  • Page Count: 326
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian, Slovenian, Serbian
PRINCIPI REHABILITACIJE USTAVNE POZICIJE GRADA SARAJEVA

PRINCIPI REHABILITACIJE USTAVNE POZICIJE GRADA SARAJEVA
(PRINCIPLES OF REHABILITATION OF THE CONSTITUTIONAL POSITION OF THE CITY OF SARAJEVO)

USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ GRADA SARAJEVA U POSTDEJTONSKOM PERIODU SA UKLONOM NA MOGUĆNOST REFORME NADLEŽNOSTI I TERITORIJALNE ORGANIZACIJE

USTAVNO-PRAVNI POLOŽAJ GRADA SARAJEVA U POSTDEJTONSKOM PERIODU SA UKLONOM NA MOGUĆNOST REFORME NADLEŽNOSTI I TERITORIJALNE ORGANIZACIJE
(CONSTITUTIONAL AND LEGAL POSITION OF THE CITY OF SARAJEVO IN THE POST-DAYTON PERIOD WITH REMOVAL ON THE POSSIBILITY OF COMPETENCE REFORM AND TERRITORIAL ORGANIZATIONS)

KOMPARATIVNI POGLED NA NORMATIVNO I INSTITUCIONALNO UREĐENJE GLAVNIH GRADOVA BEOGRADA I ZAGREBA S OSVRTOM NA GLAVNI GRAD SARAJEVO

KOMPARATIVNI POGLED NA NORMATIVNO I INSTITUCIONALNO UREĐENJE GLAVNIH GRADOVA BEOGRADA I ZAGREBA S OSVRTOM NA GLAVNI GRAD SARAJEVO
(A COMPARATIVE VIEW OF THE NORMATIVE AND INSTITUTIONAL ARRANGEMENT OF THE CAPITAL CITIES OF BELGRADE AND ZAGREB WITH REFERENCE TO THE CAPITAL CITY OF SARAJEVO)

NOVA POLITIČKA VIZIJA GRADSKE AUTONOMIJE: IZAZOVI TERITORIJALNE I INSTITUCIONALNE REORGANIZACIJE GRADA SARAJEVA

NOVA POLITIČKA VIZIJA GRADSKE AUTONOMIJE: IZAZOVI TERITORIJALNE I INSTITUCIONALNE REORGANIZACIJE GRADA SARAJEVA
(NEW POLITICAL VISION OF CITY AUTONOMY: CHALLENGES OF TERRITORIAL AND INSTITUTIONAL REORGANIZATION OF THE CITY OF SARAJEVO)

REKONFIGURACIJA URBANOG SARAJEVA. OD AGONISTIČKOG PLURALIZMA PREMA DRUŠTVENOJ KOHEZIJI

REKONFIGURACIJA URBANOG SARAJEVA. OD AGONISTIČKOG PLURALIZMA PREMA DRUŠTVENOJ KOHEZIJI
(RECONFIGURATION OF URBAN SARAJEVO. FROM AGONISTIC PLURALISM TO SOCIAL COHESION)

LOKALNA SAMOUPRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI S POSEBNIM OBZIROM NA POLOŽAJ GLAVNEGA MESTA

LOKALNA SAMOUPRAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI S POSEBNIM OBZIROM NA POLOŽAJ GLAVNEGA MESTA
(LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA WITH SPECIAL RESPECT TO THE LOCATION OF THE CAPITAL CITY)

REFORME ORGANIZACIJE I PODELE NADLEŽNOSTI GRADA BEOGRADA (2000-2022)

REFORME ORGANIZACIJE I PODELE NADLEŽNOSTI GRADA BEOGRADA (2000-2022)
(REFORMS OF THE ORGANIZATION AND DIVISION OF COMPETENCES OF THE CITY OF BELGRADE (2000-2022))

GLAVNI GRADOVI U NACIONALNIM SISTEMIMA LOKALNE SAMOUPRAVE - KOMPARATIVNA ANALIZA SARAJEVA, BEOGRADA, ZAGREBA I LJUBLJANE

GLAVNI GRADOVI U NACIONALNIM SISTEMIMA LOKALNE SAMOUPRAVE - KOMPARATIVNA ANALIZA SARAJEVA, BEOGRADA, ZAGREBA I LJUBLJANE
(CAPITAL CITIES IN NATIONAL SYSTEMS OF LOCAL GOVERNMENT - COMPARATIVE ANALYSIS OF SARAJEVO, BELGRADE, ZAGREB AND LJUBLJANA)

MODEL IZBORA SKUPŠTINE GRADA, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA GRADA BEOGRADA U UPOREDNOJ PERSPEKTIVI

MODEL IZBORA SKUPŠTINE GRADA, GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA GRADA BEOGRADA U UPOREDNOJ PERSPEKTIVI
(MODEL OF THE ELECTION OF THE CITY ASSEMBLY, MAYOR AND CITY COUNCIL OF THE CITY OF BELGRADE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE)

RAZVOJ GRADA SARAJEVA

RAZVOJ GRADA SARAJEVA
(THE DEVELOPMENT OF THE CITY OF SARAJEVO)

ULOGA GRADA SARAJEVA U RAZVOJU REGIJE - INSTITUCIONALNI I FINANCIJSKI KAPACITET

ULOGA GRADA SARAJEVA U RAZVOJU REGIJE - INSTITUCIONALNI I FINANCIJSKI KAPACITET
(FINANCIAL AND INSTITUTIONAL CAPACITY AS A DETERMINANT OF THE ROLE OF THE CITY OF SARAJEVO IN THE DEVELOPMENT OF THE REGION)

SARAJEVO ĆE BITI, SVE DRUGO ĆE PROĆI

SARAJEVO ĆE BITI, SVE DRUGO ĆE PROĆI
(SARAJEVO WILL BE, EVERYTHING ELSE WILL PASS)

REVITALIZIRANJE PREDGRAĐA - POUKE ZA SARAJEVO

REVITALIZIRANJE PREDGRAĐA - POUKE ZA SARAJEVO
(REVITALIZATION OF SUBURBS - LESSONS FOR SARAJEVO)

PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE SARAJEVA – PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST

PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE SARAJEVA – PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST
(SPATIAL AND URBAN PLANNING OF SARAJEVO - PAST, PRESENT, FUTURE)

ANALIZA REZULTATA PROVEDENOG EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA USTAVNOPRAVNI I ZAKONSKI POLOŽAJ GRADA SARAJEVA: MOGUĆNOSTI REFORME NADLEŽNOSTI I TERITORIJALNE ORGANIZACIJE

ANALIZA REZULTATA PROVEDENOG EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA USTAVNOPRAVNI I ZAKONSKI POLOŽAJ GRADA SARAJEVA: MOGUĆNOSTI REFORME NADLEŽNOSTI I TERITORIJALNE ORGANIZACIJE
(ANALYSIS OF THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH CONDUCTED WITHIN THE PROJECT CONSTITUTIONAL AND LEGAL POSITION OF THE CITY OF SARAJEVO: POSSIBILITIES OF REFORM OF COMPETENCES AND TERRITORIAL ORGANIZATION)

RATNI GRADONAČELNIK SARAJEVA (1994-1996): ESEJ O SARAJEVU U VREMENU OPSADE

RATNI GRADONAČELNIK SARAJEVA (1994-1996): ESEJ O SARAJEVU U VREMENU OPSADE
(WARTIME MAYOR OF SARAJEVO (1994-1996): ESSAY ON SARAJEVO DURING THE SIEGE)