Law and global crises. Legal implications of the health crisis Cover Image

Dreptul si crizele globale. Implicatii jurdice ale crizei sanitare
Law and global crises. Legal implications of the health crisis

Author(s): Mircea Dutu
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Universul Juridic
Keywords: law; global crises; health crisis;
Summary/Abstract: Confronted with the health crisis, the legal systems reacted in many ways similarly and a first assessment in this regard can reveal important conclusions. The major challenges were aimed at finding a balance between respect for fundamental freedoms and collective responsibilities, between the freedom and safety of the citizen, the adoption of exceptional measures (some of which tend to become permanent), as well as the outline of a model as comprehensive as possible - including in terms of law - of response to global crises. The implications of the "shock" of the pandemic health crisis on each branch of law, from concepts to concrete regulations, compliance with the requirements of the rule of law, the administration of justice or the exercise of legal professions, the constitution of "coronavirus law" or that of emergency situations and their implications on to the general development of law and its science are as many issues on which we have proposed to debate as comprehensively as possible in the 2022 annual session of ICJ scientific communications.

  • Print-ISBN-13: 978-606-39-1111-8
  • Page Count: 322
  • Publication Year: 2022
  • Language: Romanian
Studiu teoretic și practic privind procedura insolvenţei persoanei fizice

Studiu teoretic și practic privind procedura insolvenţei persoanei fizice
(Theoretical and practical study on the insolvency procedure of the natural person)

Divergențe jurisprudențiale în materia formularului digital de intrare în țară, ca mijloc de prevenire a expunerii persoanelor la Covid-19

Divergențe jurisprudențiale în materia formularului digital de intrare în țară, ca mijloc de prevenire a expunerii persoanelor la Covid-19
(Jurisdictional Differences on the Digital Entry Form as a Means of Preventing Persons Exposure to Covid-19)

Provocările privind neexecutarea promisiunilor bilaterale de vânzare determinate de criza sanitară generată de pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2)

Provocările privind neexecutarea promisiunilor bilaterale de vânzare determinate de criza sanitară generată de pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2)
(Challenges Regarding Non-Fulfillment of Bilateral Sales Promises Caused by the Health Crisis Generated by the Covid-19 Pandemic (Sars-cov-2))

Perspective juridice asupra mecanismelor de finanțare ale societăților pe acțiuni în perioade de turbulențe economice

Perspective juridice asupra mecanismelor de finanțare ale societăților pe acțiuni în perioade de turbulențe economice
(Legal Perspectives on the Financing Mechanisms of Joint Stock Companies in Periods of Economic Turbulence)

Munca hibrid pe piața muncii post-pandemică

Munca hibrid pe piața muncii post-pandemică
(Hybrid Work in the Post-pandemic Labor Market)

Modificării ale legislației muncii determinate de criza sanitară din ultimii doi ani

Modificării ale legislației muncii determinate de criza sanitară din ultimii doi ani
(Amendments to Determined Labor Law Health Crisis in the Last Two Years)

Criza sanitară - un exercițiu impus de flexibilizare a raporturilor de muncă. Observații critice și propuneri de lege ferenda pe marginea Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

Criza sanitară - un exercițiu impus de flexibilizare a raporturilor de muncă. Observații critice și propuneri de lege ferenda pe marginea Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
(The Health Crisis - an Exercise Imposed to Make Labor Relations More Flexible. Critical observations and proposals for law ferenda on the side of Law no. 81/2018 on the regulation of telework activity)

Unele considerații privind măsurile de ocrotire a persoanei fizice în contextul modificării și completării Codului civil

Unele considerații privind măsurile de ocrotire a persoanei fizice în contextul modificării și completării Codului civil
(Some considerations regarding measures to protect the individual in the context of amending and supplementing the Civil Code)

Gândirea comunicațională și dreptul în contextul crizelor sociale

Gândirea comunicațională și dreptul în contextul crizelor sociale
(Communication Thinking and Law in the Context of Social Crises)

Cultura și patrimoniul cultural în era crizelor globale

Cultura și patrimoniul cultural în era crizelor globale
(Culture and Cultural Heritage in the Age of Global Crises)

Dreptul în vremuri de pandemie și război

Dreptul în vremuri de pandemie și război
(Law in Times of Pandemic and War)

Considerații privind implementarea unor instrumente și soluții digitale în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului judiciar

Considerații privind implementarea unor instrumente și soluții digitale în vederea îmbunătățirii funcționării sistemului judiciar
(Considerations Regarding the Implementation of Digital Tools and Solutions to Improve the Functioning of the Judiciary System)

Corelația dintre deciziile interpretative ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și normele juridice

Corelația dintre deciziile interpretative ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și normele juridice
(The Correlation Between the Interpretive Decisions of the High Court of Cassation and Justice and the Legal Norms)

Conținutul normei juridice în contextul crizei Covid. Ordonanța – Hotărâri – Ordine de ministru

Conținutul normei juridice în contextul crizei Covid. Ordonanța – Hotărâri – Ordine de ministru
(The Content of the Legal Rule in the Context of the Covid Crisis. Ordinance - Decisions - Minister Order)

Criza sanitară SARS-CoV-19 – criză a Dreptului?

Criza sanitară SARS-CoV-19 – criză a Dreptului?
(SARS-CoV-2 Health Crisis – Crisis of Law?)

Criza statului de drept în perioada actuală. Perspectiva UE

Criza statului de drept în perioada actuală. Perspectiva UE
(The crisis of the rule of law in the current period. EU perspective)

Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți în timpul crizei sanitare. Consecințe actuale

Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți în timpul crizei sanitare. Consecințe actuale
(Restriction of the Exercise of Some Rights and Freedoms During the Health Crisis. Current Consequences)

Drepturile fundamentale ale cetățeanului și criza sanitară globală

Drepturile fundamentale ale cetățeanului și criza sanitară globală
(Fundamental rights of the citizen and the global health crisis)

Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19

Protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în timpul crizei sanitare generate de Covid-19
(Protection of Fundamental Rights in the European Union During the Health Crisis Generated by Covid-19)

Criza generată de pandemia COVID-19: aspecte teoretice și practice din activitatea Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale

Criza generată de pandemia COVID-19: aspecte teoretice și practice din activitatea Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale
(The COVID-19 Crisis and the Protection of ESC Rights: Some Theoretical and Practical Aspects Related to the Activity of United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

Dinamica măsurilor provizorii ale Curții Europene a Drepturilor Omului în perioada crizei sanitare 2020-2022

Dinamica măsurilor provizorii ale Curții Europene a Drepturilor Omului în perioada crizei sanitare 2020-2022
(Dynamics of the Interim Measures of the European Court of Human Rights During the Health Crisis 2020-2022)

Necesitatea optimizării confidențialității și protecției datelor cu caracter personal prelucrate de către asociațiile de proprietari în contextul efectelor pandemice

Necesitatea optimizării confidențialității și protecției datelor cu caracter personal prelucrate de către asociațiile de proprietari în contextul efectelor pandemice
(The Need to Optimize the Confidentiality and Protection of Personal Data Processed by Owners' Associations in the Context of Pandemic Effects)

Inteligența artificială și dreptul la viața privată

Inteligența artificială și dreptul la viața privată
(Artificial Intelligence and the Right to Privacy)

Răspunsul Uniunii Europene cu privire la pandemia de SARSCOV-2

Răspunsul Uniunii Europene cu privire la pandemia de SARSCOV-2
(The European Union’s Management of the SARSCOV-2 Pandemic)

  • Price: 8.00 €
Tratatele - porți deschise sau închise pentru reglementarea unor probleme generate de crizele globale? Exemple

Tratatele - porți deschise sau închise pentru reglementarea unor probleme generate de crizele globale? Exemple
(Treaties - Can They be Open or Closed Doors to Regulate Problems Generated by Global Crises? Examples)

Drepturi și libertăți în criza sanitară. Dreptul la liberă exprimare. Fenomenul fake news

Drepturi și libertăți în criza sanitară. Dreptul la liberă exprimare. Fenomenul fake news
(Rights and Freedoms in the Health Crisis. The Right to Free Speech. Fake News Phenomenon)

Câteva observații în legătură cu propunerea eliminării expresiei ”cu rea – credință” din Codul penal

Câteva observații în legătură cu propunerea eliminării expresiei ”cu rea – credință” din Codul penal
(Some Observations Regarding the Proposal to Eliminate the Expression ”In Bad Faith" from the Criminal Code)

Evoluția traficului și consumului ilicit de droguri în perioada pandemiei

Evoluția traficului și consumului ilicit de droguri în perioada pandemiei
(The Evolution of the Illicit Drug Trafficking and Consumption During the Pandemic)

Excurs în politicile de securitate pe linia prevenirii terorismului în mediul online

Excurs în politicile de securitate pe linia prevenirii terorismului în mediul online
(Dissertation in Security Policies on the Line of Preventing Terrorism in the Online Environment)

Instituțiile iertării, amnistiei și grațierii în dreptul canonic și dreptul penal. Aspecte comparative

Instituțiile iertării, amnistiei și grațierii în dreptul canonic și dreptul penal. Aspecte comparative
(Forgiveness, Amnesty and Pardon in the Canon Law and the Criminal Law. Comparative Aspects)

Observații privind săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de calamintate, starea de urgență sau starea de asediu

Observații privind săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de calamintate, starea de urgență sau starea de asediu
(Observations On The Commission Of The Offence By A Person Who Took Advantage Of The Situation Arising From The State Of Emergency, The State Of Emergency Or The State Of Siege)

Efectele crizei sanitare la nivelul sistemului penitenciar românesc

Efectele crizei sanitare la nivelul sistemului penitenciar românesc
(The Effects of the Health Crisis at the Level of the Romanian Penitentiary System)

Sistemul dreptului – baza rezilienței societale în fața criminalității generată de crize

Sistemul dreptului – baza rezilienței societale în fața criminalității generată de crize
(The Law System – The Basis Of Societal Resilience In The Face Of Crisis-Related Crime)

Amenințări asimetrice în criză pandemică. Radicalizarea și extremismul

Amenințări asimetrice în criză pandemică. Radicalizarea și extremismul
(Asymmetric Threats in Pandemic Crisis. Radicalization and Extremism)