Economic determinants of entrepreneurship Cover Image

Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości
Economic determinants of entrepreneurship

Author(s): Aleksandra Gaweł
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Labor relations, Economic policy, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Fiscal Politics / Budgeting
ISSN: 1642-3119
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: przedsiębiorczość;aktywność zawodowa;mikroekonomia;makroekonomia;rynek pracy;polityka fiskalna;polityka monetarna;konkurencyjność;wzrost gospodarczy;zatrudnienie;dochody budżetowe;wydatki budżetowe;
Summary/Abstract: W monografii omówiono teoretyczne aspekty związane z ekonomiczną rolą przedsiębiorczości i teoriami je wyjaśniającymi. Przedstawiono ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości w Polsce w okresie transformacji. Zaprezentowano ogólne założenia dotyczące oddziaływania czynników ekonomicznych na aktywność zawodową oraz wpływ poszczególnych elementów ekonomicznego otoczenia zewnętrznego, w szczególności związanych z polityką zatrudnienia, fiskalną i monetarną. Następnie przedstawiono empiryczna weryfikację hipotez: ukazano kształtowanie się przedsiębiorczości na tle sytuacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1993-2004, omówiono sytuację na rynku pracy jako determinantę przedsiębiorczości, przedstawiono wpływ polityki fiskalnej na aktywność przedsiębiorczą zarówno na poziomie wpływu zagregowanych przychodów i wydatków budżetowych, jak i dochodów budżetowych z tytułu podatków pośrednich i dochodowych oraz wydatków budżetowych na świadczenia społeczne i inwestycyjne. Na koniec omówiono oddziaływanie polityki monetarnej na przedsiębiorczość, z uwzględnieniem podaży pieniądza, przykładowych instrumentów polityki pieniężnej oraz oszczędności i kredytów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-265-3
  • Page Count: 315
  • Publication Year: 2007
  • Language: Polish