Scientific Works - Plovdiv University "Paisii Hilendarski". Book 7. Social Sciences : Law, Volume 2 (2001) Cover Image

Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Книга 7. Обществени науки : Право, том 2 (2001)
Scientific Works - Plovdiv University "Paisii Hilendarski". Book 7. Social Sciences : Law, Volume 2 (2001)

Contributor(s): Emilia Drumeva (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law
ISSN: 0861-3184
Published by: Пловдивски университет »Паисий Хилендарски«
Keywords: history of law; theory of law; public law; private law; criminal law; Republic of Bulgaria
Summary/Abstract: The contributors in this issue are mainly researchers from the Law Faculty at the University of Plovdiv. Papers discuss various questions of history and theory of law, these of national public and private law, as well as of the criminal law of Republic of Bulgaria.

  • Page Count: 247
  • Publication Year: 2001
  • Language: Bulgarian
Развитие на международното частно право в Европейския съюз

Развитие на международното частно право в Европейския съюз
(Development of Private International Law in the EU)

Двойната наказуемост като условие за допустимост на екстрадицията

Двойната наказуемост като условие за допустимост на екстрадицията
(Double Punishability as a Condition to Grant Extraditiion)

Предишните осъждания на субекта на престъплението и обществената му характеристика като отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства

Предишните осъждания на субекта на престъплението и обществената му характеристика като отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства
(Former Sentences of the Acrot and His Social Characteristics as Mitigating and Aggravating Circumstances)

Български средновековни правни паметници

Български средновековни правни паметници
(Bulgarian Medieval Legal Monuments)

Правовият ред в българските възрожденски еснафи

Правовият ред в българските възрожденски еснафи
(Legal Order in the Bulgarian Revival-Time Guilds)

Ревизия на Конституцията на Република България от 1991 г.

Ревизия на Конституцията на Република България от 1991 г.
(Revision of the 1991 Constitution of the Republic of Bulgaria)

Структура и принципи на администрацията

Структура и принципи на администрацията
(Structure and Principles of the Administration)

Местожителство, адресна регистрация, постоянен и настоящ адрес съгласно българската правна уредба

Местожителство, адресна регистрация, постоянен и настоящ адрес съгласно българската правна уредба
(Residence, Address Registration. Permanent and Current Address According to Basic Bulgarian Legislation)

Протоколът относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

Протоколът относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
(The Madrid System on International Trademark Registration)

Основни елементи в Закона за кадастъра и имотния регистър

Основни елементи в Закона за кадастъра и имотния регистър
(Essential Elements of Cadastre and Estate Register Act)

Някои аспекти на понятието "предназначение за ползване"

Някои аспекти на понятието "предназначение за ползване"
(Some Aspects of "Usage Destination" Notion)

Трудови договори с определяем срок

Трудови договори с определяем срок
(Labour Contracts with a Definable Term)

Същото, но обратно

Същото, но обратно
(The Same but the Contrary)