The insurance sector in the face of contemporary challenges Cover Image

Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności
The insurance sector in the face of contemporary challenges

Contributor(s): Malwina Lemkowska (Editor), Marcin Wojtkowiak (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Micro-Economics, Energy and Environmental Studies, Economic policy, Environmental and Energy policy, Management and complex organizations, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Marketing / Advertising, Business Ethics, Globalization, Socio-Economic Research, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: ubezpieczenia;sektor ubezpieczeń;rynek ubezpieczeniowy;ryzyko;COVID-19;innowacje;społeczna odpowiedzialność biznesu;ubezpieczenia środowiskowe;gospodarstwa domowe;zarządzanie ryzykiem;zakłady ubezpieczeń;
Summary/Abstract: Przedmiotem monografii są wyzwania dla ubezpieczycieli generowane przez zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego. Sektor ubezpieczeń jest silnie eksponowany na takie zmiany. Jako część rynku finansowego gwałtownie reaguje na przemienność faz cyklu koniunkturalnego, co przekłada się m.in. na wyniki operacyjne ubezpieczycieli i rentowność ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Będąc jedną z najbardziej regulowanych gałęzi gospodarki, musi nieustannie odpowiadać na zmiany otoczenia prawnego. Działalność sektora ubezpieczeń opiera się na kreowaniu ochrony ubezpieczeniowej dla różnych rodzajów ryzyka, stąd przy zmieniającym się otoczeniu ryzyka sektor ten nieustannie identyfikuje nowe zagrożenia albo ewoluuje, odpowiadając na nowe atrybuty ryzyka już znanego. Autorami monografii są przedstawiciele ubezpieczeniowego środowiska naukowego reprezentujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z CREG-University of Grenoble Alpes, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński i Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu. Publikacja jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki o ubezpieczeniach, jak i praktyków ubezpieczeniowych.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-131-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-130-9
  • Page Count: 172
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish
Pandemia COVID-19 i nowe ryzyka a rynek ubezpieczeniowy

Pandemia COVID-19 i nowe ryzyka a rynek ubezpieczeniowy
(The COVID-19 pandemics and new risks and the insurance market)

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek i efektywność ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek i efektywność ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
(The impact of the COVid-19 pandemic on the market and effectiveness of life insurance with insurance capital funds)

Analiza wyboru kanałów dystrybucji ubezpieczeń wśród gospodarstw domowych

Analiza wyboru kanałów dystrybucji ubezpieczeń wśród gospodarstw domowych
(Analysis of the selection of insurance distribution channels among households)

DeFi na rynku ubezpieczeniowym

DeFi na rynku ubezpieczeniowym
(DeFi in the insurance market)

Pojęcie równowagi na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń

Pojęcie równowagi na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń
(The concept of equilibrium in the competitive insurance market)

Instytucjonalne uwarunkowania niestabilności na rynku ubezpieczeń. Studium przypadku holdingu American International Group, Inc.

Instytucjonalne uwarunkowania niestabilności na rynku ubezpieczeń. Studium przypadku holdingu American International Group, Inc.
(Institutional determinants of instability in the insurance market: a case study of the holding company american International group, Inc.)

Wykorzystanie kaskad kopuli w agregacji ryzyka w procesie wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II

Wykorzystanie kaskad kopuli w agregacji ryzyka w procesie wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II
(The use of vine copula constructions in the process of determining solvency capital requirements in Solvency II)

Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem wskaźników finansowych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem wskaźników finansowych zakładów ubezpieczeń w Polsce
(Linear ordering applied to financial indicators of insurance companies in Poland)

Obszary ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Obszary ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Risk areas in the activity of small and medium-sized enterprises in Poland)

Ocena procesu wycofania telefonu Samsung Galaxy Note 7 wobec braku ubezpieczenia kosztów wycofania produktu

Ocena procesu wycofania telefonu Samsung Galaxy Note 7 wobec braku ubezpieczenia kosztów wycofania produktu
(Assessment of the Samsung Galaxy Note 7 recall process against no recall insurance)

Integracja ubezpieczeń środowiskowych i systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001 – raport z badań

Integracja ubezpieczeń środowiskowych i systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001 – raport z badań
(Integration of environmental insurance and environmental management systems according to Iso 14001 – a research report)

Zakończenie

Zakończenie
(Conclusions)