The European Union in the Process of Sustainable Development in the Conditions of the Covid-19 Pandemic Cover Image

Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19
The European Union in the Process of Sustainable Development in the Conditions of the Covid-19 Pandemic

Contributor(s): Zofia Wysokińska (Editor), Janina Witkowska (Editor)
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Transport / Logistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: European Union; Globalisation; circular economy; digitisation; international trade; capital movements; migrations
Summary/Abstract: W monografii p.t. Unia Europejska w Gospodarce światowej zaprezentowane zostały wyniki analizy i oceny pozycji Unii Europejskiej (UE) we współczesnej gospodarce światowej w kontekście dynamicznych zmian zachodzących w procesach globalizacji i międzynarodowej integracji gospodarczej. Gospodarka światowa definiowana jest tu jako system trwałych powiązań ekonomicznych, włączających gospodarki narodowe poszczególnych krajów w procesy produkcji i wymiany o zasięgu globalnym. W ostatnim 20-leciu należy podkreślić szczególnie silną pozycję UE we współczesnym świecie z punktu widzenia wspierania przez nią koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także jej roli jako prekursora we wdrażaniu Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030. Komisja Europejska, jako główny organ wykonawczy UE promuje rozwój ukierunkowany na zwiększenie wykorzystania technologii niskoemisyjnych i źródeł czystej energii oraz aktualizuje przepisy, aby ułatwić niezbędne inwestycje prywatne i publiczne w tych dziedzinach. Jest to bowiem korzystne nie tylko dla planety jako całości, lecz również dla poszczególnych gospodarek oraz konsumentów. Idea zrównoważonego rozwoju stała się punktem wyjścia na drodze do gospodarki cyrkularnej, jako tej koncepcji, która odchodzi od dotychczasowego modelu gospodarczego, opierającego się na stałym wzroście i czerpie z wzorca rozwoju, w ramach którego nic się nie marnuje, a odpady, jeśli powstają, są wykorzystywane jako surowiec.

  • E-ISBN-13: 978-83-8220-934-1
  • Print-ISBN-13: 978-83-8220-933-4
  • Page Count: 188
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish
Unia Europejska w handlu międzynarodowym na drodze do zrównoważonej gospodarki cyfrowej w warunkach pandemii COVID-19

Unia Europejska w handlu międzynarodowym na drodze do zrównoważonej gospodarki cyfrowej w warunkach pandemii COVID-19
(The European Union in International Trade on the Path to a Sustainable Digital Economy Under the Covid-19 Pandemic)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju Unii Europejskiej: aspekty ekologiczne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju Unii Europejskiej: aspekty ekologiczne
(Foreign Direct Investment in the Process of the Sustainable Development of the European Union: Ecological Aspects)

Wyzwania dla nowej wspólnej polityki rolnej w kontekście zielonego ładu oraz zrównoważonego rozwoju Europy w dobie pandemii COVID-19

Wyzwania dla nowej wspólnej polityki rolnej w kontekście zielonego ładu oraz zrównoważonego rozwoju Europy w dobie pandemii COVID-19
(Challenges for the New Common Agricultural Policy in the Context of the Green Deal and Sustainable Development of Europe in the Covid-19 Pandemic)

Zrównoważony rozwój turystyki w dobie pandemii COVID-19 – przykład państw Bałkanów Zachodnich kandydujących do Unii Europejskiej

Zrównoważony rozwój turystyki w dobie pandemii COVID-19 – przykład państw Bałkanów Zachodnich kandydujących do Unii Europejskiej
(Sustainable Development of Tourism in the Time of the Covid-19 Pandemic - The Example of Western Balkan Countries Candidate to the European Union)

Zmiany w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym w warunkach pandemii COVID-19 w świetle polityk EU i jego perspektywy na przyszłość

Zmiany w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym w warunkach pandemii COVID-19 w świetle polityk EU i jego perspektywy na przyszłość
(Changes in the Polish Textile-Clothing Sector in the Conditions of Covid-19 Pandemic in the Light of EU Policies and its Prospects for the Future)

Toggle Accessibility Mode