Assumptions and directions for improvement of quality of life and creating a stimulating environment for returnees Cover Image

Pretpostavke i pravci unapređenja kvalitete života i kreiranja stimulativnog okruženja za povratnike
Assumptions and directions for improvement of quality of life and creating a stimulating environment for returnees

Author(s): Muris Čičić, Mirko Pejanović, Lejla Turulja, Maja Arslanagić-Kalajdžić, Selma Kadić-Maglajlić, Melika Husić-Mehmedović, Amra Avdagić
Contributor(s): Miloš Trifković (Editor)
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Government/Political systems, Politics and society, Comparative politics, State/Government and Education, Health and medicine and law, Migration Studies, Socio-Economic Research
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Quality of life improvement; Migration studies; Why do people leave; BiH; Albania; Bulgaria; Poland; Czech Republic; Slovakia; Turkey; Education; Health; Economic security;
Summary/Abstract: Cilj Studije Pretpostavke i pravci unapređenja kvaliteta života i kreiranja stimulativnog okruženja za povratnike jeste analiza ukupnog zadovoljstva građana BiH kvalitetom života, te općeg blagostanja, kao i dovođenje rezultata u kontekst emigracijskih aspiracija i želje za napuštanjem zemlje. Pored toga, obzirom na stanje izazvano pandemijom COVID-19, studija adresira i pitanje uticaja pandemije na kvalitet života i opće raspoloženje građana BiH. Studija sadrži analizu stavova građana BiH o nekoliko dimenzija kvaliteta života koja je bazirana na namjenski prikupljenim primarnim podacima iz 2020. godine na uzorku opće populacije BiH te povratnika u BiH (oni koji su živjeli van BiH i vratili se u proteklih 10 godina). Na bazi prikupljenih I analiziranih podataka, te u skladu s literaturom, studija predlaže mjere koje su najčešće relevantne na nižim nivoima vlasti (npr. lokalni ili kantonalni), budući da se temama kvaliteta života i povratka najčešće bave ti nivoi vlasti. Tako da se predlaže tzv. top-down pristup u kojem će se mjere spuštati s nacionalnog ili entitetskih nivoa, za unaprijed definisanu i planiranu svrhu, na kantonalni, odnosno lokalni nivo. U Studiji je prepoznata važnost posebnog tretmana i kreiranje posebnih mjera kojima će se targetirati mladi kada su u pitanju emigracije. Uslijed permanentne krize u socijalnom i političkom razvoju bosanskohercegovačkog društva i države, populacija mladih se nalazi u veoma nepovoljnom socijalnom, ekonomskom i psihofizičkom stanju. Zbog toga je kod mladih, više nego kod drugih društvenih skupina, izražena motivacija za emigriranje u evropske države, članice Evropske unije. U Studiji su izdvojene mjere koje se odnose na mlade, kao što su: praksa podrške poduzetništvu mladih, subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, stipendiranje đaka u srednjim školama i studenata na visokoškolskim ustanovama, politike kreditiranja studenata pod povoljnim uslovima.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-60-5
  • Page Count: 114
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian