Geological guidebook through Bosnia and Herzegovina Cover Image

Geološki vodič kroz Bosnu i Hercegovinu
Geological guidebook through Bosnia and Herzegovina

Author(s): Hazim Hrvatović
Subject(s): Physical Geopgraphy, Regional Geography, Historical Geography, Environmental Geography, Local History / Microhistory, Prehistory
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Geological evolution of Bosnia and Herzegovina; Tectonic structures; Kozara; Trebovac; Majevica; Vranica; paleozoic-triass allohtonous units; Dinaridi; granite; Post-orogenic volcanics; Metamorphic complex; Post-varisci formations;
Summary/Abstract: Prvo izdanje “Geološkog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu” je objavljeno na bosanskom jeziku 1999. godine (Hrvatović, 1999). Drugo izdanje vodiča je proizašlo iz potrebe da se prikažu novi podaci o rezultatima istraživanja brojnih geologa koji su, nakon prvog izdanja, objavljeni u naučnim radovima, monografijama, disertacijama i udžbenicima. Ovo izdanje vodiča sadrži 97 slika koje prikazuju geološke karte, stubove, profile i fotografije koje se odnose na prikaz tektonostratigrafskih jedinica i stijena Dinarida Bosne i Hercegovine. Vodič sadrži sljedeće: – samostalna poglavlja o tektonostratigrafskim jedinicama koja omogućavaju istraživačima i studentima da razumiju distribuciju i stratigrafiju geoloških formacija, grupe formacija, supergrupe formacija i mineralnih sirovina, – poglavlje o glavnim tektonskim strukturama i – poglavlje o geološkoj evoluciji Dinarida Bosne i Hercegovine. U ovom izdanju vodiča, treći dio prvog izdanja “Geološkog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu” koji opisuje trasu-profila koji presijeca Dinaride od Brčkog na sjeveru do Neuma na jugu je uključen u detaljniji opis tektonostratigrafskih jedinica Dinarida Bosne i Hercegovine.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-77-3
  • Page Count: 336
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian