The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control Cover Image

Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол
The Economy of Bulgaria and European Union: Finance, Accounting, Financial Control

Collective monograph

Contributor(s): Rumen Brussarski (Editor), Emil Asenov (Editor), Silvia Trifonova (Editor), Snejana Bacheva (Editor), Dimitar Nenkov (Editor), Ognyan Simeonov (Editor), Roumiana Pozharevska (Editor), Grigorii Vazov (Editor), Michael Musov (Editor), Kameliya Savova (Editor), Presiana Nenkova (Editor), Daniela Vatkova-Milusheva (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Sociology, Financial Markets, Public Finances, Accounting - Business Administration
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: banking; corporate finance; public finance; accounting; audit; tax control
Summary/Abstract: The collective monograph "THE ECONOMY OF BULGARIA AND THE EUROPEAN UNION: FINANCE, ACCOUNTING, FINANCIAL CONTROL" unites scientific studies in three thematic areas: Financial intermediation and financial markets, financial management, fiscal policy; Accounting policy, analysis and standardization; Systems for management control, audit, tax control. The object of the studies included in the monograph is both the Bulgarian economy as part of the EU economy and the EU economy as a whole. The subject of the papers are current theoretical and practical problems in the field of finance, accounting and financial control. The collective monograph is intended for a wide range of readers – scientists, lecturers, students, PhD students and practitioners.

  • Print-ISBN-13: 978-619-232-591-6
  • Page Count: 470
  • Publication Year: 2022
  • Language: English, Bulgarian
Възможности за оценяване на социално-икономическото състояние на държавите от Европейския съюз

Възможности за оценяване на социално-икономическото състояние на държавите от Европейския съюз
(Opportunities for Assessing the Socio-Economic Condition of the Countries of the European Union)

Механизъм за предупреждение на макроикономически дисбаланси в ЕС – концептуална рамка и литературен преглед по проблема за финансовата дисциплина и макроикономическите дисбаланси в ЕС

Механизъм за предупреждение на макроикономически дисбаланси в ЕС – концептуална рамка и литературен преглед по проблема за финансовата дисциплина и макроикономическите дисбаланси в ЕС
(Mechanism for Preventing Macroeconomic Imbalances in the EU – Conceptual Framework and Literature Review on the Problem of Financial Discipline and Macroeconomic Imbalances in the EU)

Измерения на неравенството в разпределението на дохода в страните от Балканския регион

Измерения на неравенството в разпределението на дохода в страните от Балканския регион
(Dimensions of Income Inequality in the Balkan Region Countries)

Фазата на изплащане при универсалните пенсионни фондове в България

Фазата на изплащане при универсалните пенсионни фондове в България
(The Payout Phase in Universal Pension Funds in Bulgaria)

Банковото кредитиране в България от глобалната финансова криза до COVID-19 кризата

Банковото кредитиране в България от глобалната финансова криза до COVID-19 кризата
(Bank Lending in Bulgaria from the Global Financial Crisis to COVID-19)

Влияние на някои нетрадиционни източници на дългосрочно финансиране при оценка на пазарната стойност на непублични компании в реалния бизнес

Влияние на някои нетрадиционни източници на дългосрочно финансиране при оценка на пазарната стойност на непублични компании в реалния бизнес
(Influence of Some Unconventional Sources of Long-Term Financing in Estimating the Market Value of Non-Public Companies in the Real Business)

Анализ на възвращаемостта в автомобилния сектор в България за периода 2017-2020 г.

Анализ на възвращаемостта в автомобилния сектор в България за периода 2017-2020 г.
(Profitability Analysis of Automotive Sector in Bulgaria for the Period 2017-2020)

Реакция на Европейската централна банка на кризата, причинена от Covid-19

Реакция на Европейската централна банка на кризата, причинена от Covid-19
(ECB’s Response to the COVID-19 Crisis)

Координация между фискалната и паричната политика в условията на Ковид-19 кризата

Координация между фискалната и паричната политика в условията на Ковид-19 кризата
(Fiscal and Monetary Policy Coordination during the Covid-19 Crisis)

Инвестиционно посредничество на валутни пазари – сигурност, ограничения, развитие

Инвестиционно посредничество на валутни пазари – сигурност, ограничения, развитие
(Investment Intermediation in Foreign Exchange Markets - Security, Restrictions, Development)

Закономерности и проблеми на съвременната счетоводна нормативна уредба на Р България

Закономерности и проблеми на съвременната счетоводна нормативна уредба на Р България
(Regularities and Problems of the Modern Accounting Legislation of the Republic of Bulgaria)

Счетоводни аспекти при признаването и оценяването на публичната инфраструктура

Счетоводни аспекти при признаването и оценяването на публичната инфраструктура
(Accounting Aspects of Public Infrastructure - Recognition and Measurement)

Представяне на бизнес модела в интегрирания отчет – анализ на промените от 2021 г.

Представяне на бизнес модела в интегрирания отчет – анализ на промените от 2021 г.
(Presentation of the Business Model in the Integrated Report – Analysis of the Changes from 2021)

За някои особености при текущото счетоводно отчитане на дългови финансови инструменти като инвестиционни носители

За някои особености при текущото счетоводно отчитане на дългови финансови инструменти като инвестиционни носители
(About Certain Features in the Accounting of Debt Financial Instruments as Investment Carriers)

Ретроспекция на международните стандарти за финансово отчитане и прилагането им в България

Ретроспекция на международните стандарти за финансово отчитане и прилагането им в България
(Retrospection of International Financial Reporting Standards and Their Application in Bulgaria)

Аналитични аспекти на вноса и износа на стоки и подходи за усъвършенстване на счетоводно-информационното им осигуряване в съвременните условия

Аналитични аспекти на вноса и износа на стоки и подходи за усъвършенстване на счетоводно-информационното им осигуряване в съвременните условия
(Analytical Aspects of the Import and Export of Goods and Approaches for Improving Their Accounting Information Provision in the Modern Conditions)

Стратегия за развитието на финансово-стопанския анализ

Стратегия за развитието на финансово-стопанския анализ
(Financial and Business Analysis Development Strategy)

Актуални проблеми на анализа на ликвидността на пенсионните фондове

Актуални проблеми на анализа на ликвидността на пенсионните фондове
(Relevant Issues of Analysis of Pension Funds’ Liquidity)

„Теория на ограниченията” – предизвикателство пред управленското счетоводство

„Теория на ограниченията” – предизвикателство пред управленското счетоводство
("Theory of Constraint (TOC)" - a Challenge for Management Accounting)

Роля на счетоводния анализ в управлението на банките

Роля на счетоводния анализ в управлението на банките
(Role of Accounting Analysis in the Management of Banks)

Предизвикателства пред счетоводството в условията на Covid-19

Предизвикателства пред счетоводството в условията на Covid-19
(Accounting Challenges in the Covid-19 Environment)

Кайзен концепцията като основа за съвременна бюджетна методика

Кайзен концепцията като основа за съвременна бюджетна методика
(The Kaizen Concept as a Basis for Innovative Budgeting Methodology)

Ефекти на регулирането и нормативното регламентиране на застрахователната дейност върху счетоводната система

Ефекти на регулирането и нормативното регламентиране на застрахователната дейност върху счетоводната система
(Effects of the Regulation and Legal Framework of the Insurance Activity on the Accounting System)

За необходимостта от разширяване на предмета, правомощията и ролята на президента в системата на държавно управление в Република България

За необходимостта от разширяване на предмета, правомощията и ролята на президента в системата на държавно управление в Република България
(On the Need to Expand the Subject, Powers And Role of The President in the System of Government in the Republic of Bulgaria)

Проблеми на връзката „счетоводно отчитане - данъчно облагане” в контекста на МСФО 16 Лизинг

Проблеми на връзката „счетоводно отчитане - данъчно облагане” в контекста на МСФО 16 Лизинг
(Problems of the Relationship Accounting - Taxation in the Context of IFRS 16 Leasing)

Докладване на нефинансова информация - предложения на ЕК за промяна и възможни проблеми на транспонирането на директивата в Р България

Докладване на нефинансова информация - предложения на ЕК за промяна и възможни проблеми на транспонирането на директивата в Р България
(Reporting of Non-Financial Information - Proposals of the European Commission for Change and Possible Problems of Transposition of The Directive in the Republic of Bulgaria)

Audit of Cryptocurrency Transactions

Audit of Cryptocurrency Transactions
(Audit of Cryptocurrency Transactions)