Institutionalization of Détournement. How Alternative Culture Autonomous Places Were Being Created. The Case of Free Culture Center in Lublin Cover Image

Instytucjonalizacja przechwyceń. Jak stwarzano autonomiczne miejsca kultury alternatywnej na przykładzie Ośrodka Wolnej Kultury w lublinie
Institutionalization of Détournement. How Alternative Culture Autonomous Places Were Being Created. The Case of Free Culture Center in Lublin

Author(s): Xawery Stańczyk
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: kultura alternatywna; wspólnota; występ; miejsce; alternative culture; community; performance; place

Summary/Abstract: The aim of this article is to analyse forgotten history of LAGA – anarchistic youth group which activity took place in very moment of political transformation in Poland. Main categories used in explanation process are: performance, communitas, place, space, practise. Theoretical approach based on sociological and anthropological conceptions by Victor Turner, Michel Maffesoli, Erving Goffman and Michel de Certeau presents LAGA as dynamic heterogeneous alternative community effective in defining situation in protests, demonstrations and social actions but not coordinated enough to establish their own order. Celem tego artykułu jest analiza zapomnianej historii LAG-i – anarchistycznej młodzieżowej grupy, której aktywność przypadła na szczególny czas politycznej transformacji w Polsce. Główne kategorie wykorzystane w procesie wyjaśniania to: występ, communitas, miejsce, przestrzeń, praktyka. Teoretyczne podejście, oparte na socjologicznych i antropologicznych koncepcjach Victora Turnera, Michela Maffesolego, Ervinga Goffmana i Michela de Certeau, przedstawia LAG-ę jako dynamiczną, zróżnicowaną, alternatywną wspólnotę, skuteczną w definiowaniu sytuacji w protestach, demonstracjach i akcjach społecznych, jednakże niewystarczająco skoordynowaną, by ustanowić swój własny porządek.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 7
  • Page Range: 150-177
  • Page Count: 28
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode