(IL)LEGAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURES IN THE CASE LAW OF THE SUPREME COURT OF CASSATION IN 2019 AND 2020 Cover Image

(НЕ)ЗАКОНИТИ ДОКАЗИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У ПРАКСИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА У 2019. И 2020. ГОДИНИ
(IL)LEGAL EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURES IN THE CASE LAW OF THE SUPREME COURT OF CASSATION IN 2019 AND 2020

Author(s): Milana Pisarić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Advokatska komora Vojvodine
Keywords: criminal procedure; illegal evidence; Supreme Court of Cassation

Summary/Abstract: Законик о кривичном поступку прописује да се незаконити докази не могу користити у кривичном поступку, односно да се судске одлуке не могу заснивати на њима, осим у поступку који се води због прибављања таквих доказа. Прописано је да се незаконити докази издвајају из списа предмета, а уколико се судска одлука ипак заснива на њима, постоји могућност њеног оспоравања у жалби и у захтеву за зашти- ту законитости. И поред наизглед јасног законског одређења незаконитог доказа и последица његове појаве и употребе у кривичном поступку, у пракси постоје одређене недоумице. Како би се утврдило које неправилности у прикупљању и извођењу чине доказ незаконитим и какво је дејство његове појаве и употребе у кривичном постуку, у раду су анализиране одлуке Врховног касационог суда, у периоду од 1. 1. 2019. до 31. 12. 2020, поводом захтева за заштиту законитости изјављених у вези са незаконитим доказима.

  • Issue Year: 81/2021
  • Issue No: 2
  • Page Range: 435-478
  • Page Count: 44
  • Language: English, Serbian