Analyzing and planning the financial situation of the company Cover Image

Analyzovanie a plánovanie finančnej situácie podniku
Analyzing and planning the financial situation of the company

Co-report on the 6th part of Štefan Kassay's edition MANAGEMENT - Financial management of the company

Author(s): Jana Janičková
Subject(s): Economy, Business Economy / Management
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Summary/Abstract: V edičnom rade „Riadenie“ sa v šiestej. časti „Finančné riadenie podniku“ autor Š. Kassay venuje problematike určenej v jej názve a finančné riadenie označuje ako neoddeliteľnú, komplementárnu súčasť riadenia podniku. Obsah praktických činností spojených s finančným riadením podniku je teoreticky vymedzený pozitívne a súčasne i autonómne – podrobnou definíciou jeho podstaty. Zároveň sa naliehavo zdôrazňuje nevyhnutná vzájomná podmienenosť a nadväznosť finančného riadenia a ostatných podnikových činností. Preto finančné ciele podniku nemajú globálny, ale ani iba čisto finančný charakter, sú v nich aplikované vlastné budúce podnikateľské zámery i záujmy, implikované pre konkrétne finančné rozhodnutia. Vo finančnom rozhodovaní vlastníkov a manažérov podniku dominuje obvykle voľba kapitálovej štruktúry, ktorá po dôkladnej analýze predurčuje jeho finančnú situáciu, výkonnosť aj v ďalších rozmanitých parametroch. Relevantným zdrojom informácií pre finančné riadenie sú údaje z účtovníctva, ktoré je povinná viesť každá účtovná jednotka. Kým finančné účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii podniku podľa platnej zákonnej úpravy, manažéri vo väčšej miere využívajú manažérske účtovníctvo. Manažérske účtovníctvo nemá právne vymedzený obsah, vychádza z nákladového účtovníctva, poskytuje informácie s ekonomickým obsahom, ktoré využívajú manažéri pre efektívne riadiace procesy. Finančné i manažérske účtovníctvo, spolu s rozličnými typmi vnútropodnikového účtovníctva, tvoria ustálenú štruktúru účtovného informačného systému podniku. Cieľom state je sprítomniť pôvodné informácie o finančnom riadení podniku podľa Š. Kassaya, ich doplnením o vybrané aktuálne poznatky, najmä o veľkostnom rozdelení účtovných jednotiek podľa zákona o účtovníctve, o súčasnom stave poznania problematiky analýzy finančnej situácie využitím metodiky analýzy súhrnných výsledkov, ktorá logicky nadväzuje na finančné účtovníctvo a obohacuje účtovný informačný systém podniku. Ďalším prínosom je doplnenie pôvodných východísk o nové možnosti získania komplexných informácií o finančnej situácii slovenských podnikov zavádzaním elektronizácie a internetu, prostredníctvom elektronického webového portálu. Stať prezentujte aj zjednodušený postup tradičného prístupu k finančnej analýze a k tvorbe finančného plánu využitím špecifickej metódy percentuálneho podielu na tržbách v grafickom znázornení.

  • Issue Year: II/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 12-22
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak