THE DECONSTRUCTION OF AESTHETICS (upon Examples from Western and Islamic Aesthetics ) Cover Image

Деконструкција на естетиката
THE DECONSTRUCTION OF AESTHETICS (upon Examples from Western and Islamic Aesthetics )

Author(s): Afrim Redžepi
Subject(s): History of Islam, Cultural Essay
Published by: Институт за македонска литература
Keywords: empirical aesthetics; experimental aesthetics; deconstruction

Summary/Abstract: Позната прагма е дека онтолошки човекот е создаден врз основа на разликата, и единствено историски може да конструира структурирани универзуми, а кои, пак, ја откриваат не – сушноста која не може да се конструира. Да се дефинира битието како присуство, не е прифатливо за Дерида, а беше прифатливо за западната традиционална мисла. Да се дефинира битието како отсуство / празнина е прифатливо за Дерида бидејќи се разбива онтолошката мисла, а со тоа човекот не може да биде целосен и совршен бидејќи не е во центарот, бидејќи не е Бог. Така, привлекувањето и перцепцијата кон / на совршенството, биднува како Differance - разлика која спојува. Она што интригира е ставот на Берлајн, кој за разлика од Фехнер тврди „дека естетската перцепција не може да се сведе на пријатност“. Оттука, деконструкцијата aesthesis се однесува на деконструктивната прагма: објектот и јас за себе - преку перцепцијата на објектот во мене се создава интенционалниот објект / хипногеничниот - објектот на свеста.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 9
  • Page Range: 109-114
  • Page Count: 6
  • Language: English