HETEROTOPY IN THE NOVEL Cover Image

Хетеротопијата во романот
HETEROTOPY IN THE NOVEL

Author(s): Afrim Rexhepi
Subject(s): Literary Texts, Novel
Published by: Институт за македонска литература
Keywords: heterotopy; novel; code; space; psychic energy

Summary/Abstract: Хетеротопиите се кодови, а не системи, така што тие се деконструктивни, а не структурални. Случајот на фаталната средба на просторот и времето е решен. Фуко е експлицитен кога помислува дека егзистенцијалниот ритам на нашата епоха повеќе се спојува со просторот, отколку со времето. Времето како да се распарчува во програмскиот и деконструктивен систем на просторот – прецизира Фуко. Следејќи го него, може да заклучиме дека програмирањето на егзистенцијата е продукт на авторегулативниот систем на просторот. Таквите системи, ја прават егзистенцијалната конфигурација на бидувањето во светот. Функционална е идејата да се пишува една историја на просторот, која ќе ја ефектуира и историјата на моќта. Избраните романи за анализа означуваат релационистички и хетерогени простори, празнини без содржина, утописки проекции, реализирани преку когнитивната интуиција и феноменологијата. Романите означуват хетеротопии, реални простори, егзистенцијални простори во кои се случува трагичниот и комичниот ритам на животот. Хетеротопиите го откриват привлечниот закон на кодовите.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 12
  • Page Range: 173-178
  • Page Count: 6
  • Language: English