ORGANIZED CRIME AS A SUBJECT OF A SCIENTIFIC RESEARCH Cover Image

ORGANIZOVANI KRIMINALITET KAO PREDMET NAUČNOG ISTRAŽIVANJA
ORGANIZED CRIME AS A SUBJECT OF A SCIENTIFIC RESEARCH

Author(s): Mile Šikman
Subject(s): Criminal Law, Higher Education , Criminology, Penology, Penal Policy
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: organized crime; scientific research; criminology; criminal law; criminal process law;

Summary/Abstract: Organizovani kriminalitet, kao kriminalni fenomen definitivno je i predmet naučnog istraživanja. Mnoge nauke bave se istraživanjem problema organizovanog kriminaliteta. Tako, kriminologija proučava organizovani kriminalitet sa aspekta njegove etiologije i fenomenologije (statike, dinamike i tipologije), krivičnopravne nauke sa gledišta krivičnih inkriminacija ponašanja i drugih delatnosti koje čine organizovani kriminalitet (npr. organizovanje kriminalne grupe), kao i procesnim aspektima suzbijanja organizovanog kriminaliteta. Kriminalistika se bavi primjenjivanjem postojećih i iznalaženjem novih metoda i sredstava suprotstavljanja (preventivnih i represivnih) organizovanom kriminalitetu. Takođe, problem organizovanog kriminaliteta naučno se posmatra i sa gledišta drugih nauka, kao što su sociologija, političke nauke, bezbednosne nauke i druge. Dakle, jasno je da je predmet naučnog proučavanja organizovanog kriminaliteta multidisciplinaran. Zbog toga se nameće potreba sistematizovanja koherentnih znanja, kroz uspostavljanje naučne discipline koja bi za predmet proučavanja imala organizovani kriminaliteta. S tim u vezi, u radu ćemo govoriti i o koncipiranju nastavnog predmeta Organizovani kriminalitet, kao i o odnosu sa srodnim nastavnim predmetima i disciplinama.

  • Issue Year: 15/2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 9-19
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian