ASIAN PACIFIC – GLOBAL CONFLICT POTENTIAL Cover Image

AZIJSKI PACIFIK – GLOBALNI KONFLIKTNI POTENCIJAL
ASIAN PACIFIC – GLOBAL CONFLICT POTENTIAL

Author(s): Stanislav Stojanović, Žikica Bardžić
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Keywords: Geopolitics; resources; disputes; instability; China; USA;

Summary/Abstract: Rad razmatra Azijsko-pacifički region koji sa svojim geopolitičkim i geostrategijskim karakteristikama spada u red najznačajnijih prostora savremenog sveta, pa dinamika i karakter procesa koji se u njemu odvijaju imaju ogromne implikacije na međunarodnu politiku. Polazna hipoteza rada jeste da snažni potencijali koje Azijski Pacifik poseduje otvaraju mogućnost da on postane istinski predvodnik sveukupnog progresa u svetu, ali konflikti koji na tom prostoru postoje, od kojih su najdestruktivniji teritorijalni sporovi, nose isto tako potencijal za konfrontaciju globalnih razmera. Geostrategijski značaj, transportni koridori, ogromne rezerve nafte i gasa, najveća koncentracija ljudskih resursa, kao i visoka tehnološka dostignuća čine da region Azijskog Pacifika izrasta u jedan od najsnažnijih pokretača razvoja i progresa savremenog sveta. Takva jedinstvena pozicija Azijskog Pacifika doprinosi snažnoj koncentraciji interesa međunarodne politike na taj region. Naravno, Azijski Pacifik je prostor gde se sukobljavaju i najznačajniji geopolitički i geostrategijski interesi najznačajnih aktera savremene međunarodne politike. Te okolnosti čine da u bezbednosnom smislu taj region bude jedan od bezbednosno najosetljivijih prostora savremenog sveta. Primarni razlozi sukoba su ekonomski kao i geostrateške osobenosti tog prostora. Na vrhu brojnih i kompleksnih problema Azijskog Pacifika su konfliktni odnosi Kine i SAD, koji primarno određuju i karakter odnosa u regionu.

  • Issue Year: 20/2017
  • Issue No: 39-40
  • Page Range: 9-27
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian