Methods of Translating Vulgarisms in Film Translation in the Context of Transformations of Language Communication Cover Image

Metody przekładu wulgaryzmów w tłumaczeniu filmowym w kontekście przemian w komunikacji językowej
Methods of Translating Vulgarisms in Film Translation in the Context of Transformations of Language Communication

Author(s): Magdalena Hądzlik-Białek
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Pragmatics, Descriptive linguistics, Film / Cinema / Cinematography, Translation Studies
Published by: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium
Keywords: vulgarisms; film translation; methods

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania metod stosowanych w filmowym tłumaczeniu wulgaryzmów z języka angielskiego na język polski. Przedstawione metody zostały wyodrębnione w toku szeroko zakrojonego badania, którego celem był opis praktyk translatorskich w dobie przemian językowych i socjolingwistycznych związanych ze wzrostem częstotliwości stosowania jednostek nacechowanych wulgarnie nie tylko w codziennej komunikacji, ale również w filmie. W poniższym artykule zaprezentowano badania ilościowe dotyczące przemian w zakresie częstotliwości występowania wulgaryzmów w komunikacji w języku polskim i angielskim, ponieważ stanowią one podstawę do rozważań nad tym, czy zmiany w języku wpływają na decyzje translatorskie w przypadku przekładu wulgaryzmów. // The article is an attempt at systematizing methods used in film translation of swearwords / (vulgarisms) from English into Polish. The methods presented in the study were arrived at through extensive research, which aimed at describing translation practices in the age of linguistic and sociolinguistic changes involving the increase in the frequency of usage of swearwords not only in every-day communication but also in film. The article presents quantitative research concerning the changes in the frequency of using vulgarisms in communication in Polish and English. The results constitute the basis for considering whether the changes a given language is undergoing can influence the translator’s decisions with regard to vulgarisms.

  • Issue Year: 3/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 90-99
  • Page Count: 10
  • Language: Polish