Social readaptation of former convicts Discussions around the project implemented in Lubuskie Province* Cover Image

Readaptacja społeczna byłych skazanych Dyskusje wokół projektu realizowanego w województwie lubuskim
Social readaptation of former convicts Discussions around the project implemented in Lubuskie Province*

Author(s): Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad
Subject(s): Criminology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: readaptacja społeczna; projekt readaptacji; kreatywna resocjalizacja;wsparcie społeczne byłych skazanych

Summary/Abstract: W prezentowanym artykule skoncentrowano się na działaniach wspierających funkcjonowanie w przestrzeni społecznej byłych skazanych. Odnosząc się do założeń kreatywnej resocjalizacji, uznano że proces readaptacji rozpoczęty podczas izolacji powinien być kontynuowany po opuszczeniu zakładu karnego i obejmować: samodzielny rozwój jednostki,budowanie relacji z otoczeniem społecznym, aktywność zawodową oraz kulturalno-oświatową,odpowiedzialność i samostanowienie. Wskazane obszary pracy wymagają indywidualizacji oddziaływań resocjalizacyjnych oraz współpracę wielu specjalistów i instytucji.Uwzględniając powyższe poddano dyskusji efektywność projektu „Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim”. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie mocnych i słabych stron projektów perspektywie indywidualnych narracji odzwierciedlonych w doświadczeniach osób będących opiekunami skazanych przebywających na wolności, a objętych projektem. Główne pytanie badawcze przyjęło postać: Jakie są mocne i słabe strony projektu w perspektywie pozytywnej readaptacji osadzonych przebywających na wolności? W badaniach zastosowano metodę wywiadu indywidualnego z 18 opiekunami byłych skazanych, wybranych w sposób losowy. W wyniku analizy i interpretacji wyników badań uznano, że projekt uzupełnił brakujące ogniwa między instytucjami o zintensyfikowane wsparcie socjalne, miękkie i zawodowe. Stanowił również alternatywę dla stosunkowo ubogiej praktyki wsparcia nad rozwojem osobistym byłych osadzonych, ich wizerunkiem, przekwalifikowaniem.

  • Issue Year: 19/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 273-295
  • Page Count: 23
  • Language: Polish