Compulsory commitment of inmates into the restrictive housing in U.S. prisons – roles, goals and future dynamics Cover Image

Ścisłe odosobnienie skazanego w warunkach restrictive housing w północnoamerykańskich więzieniach – znaczenie, cele i wyzwania
Compulsory commitment of inmates into the restrictive housing in U.S. prisons – roles, goals and future dynamics

Author(s): Małgorzata Szwejkowska
Subject(s): Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: osadzony;system penitencjarny Stanów Zjednoczonych; jednostka penitencjarna;ścisłe odosobnienie; regulacje prawne i polityki dotyczące osadzania sprawców w jednostkach penitencjarnych

Summary/Abstract: Problematyka dotycząca umieszczania przymusowego skazanych w warunkach ścisłego odosobnienia, określanego w północnoamerykańskiej literaturze przedmiotu jako restrictivehousing, solitary confinement, administrative segregation lub supermax budzi liczne kontrowersje. W szczególności kwestionowana jest konstytucyjność rozwiązań prawnych dotyczących restrictive housing, jak i negatywny wpływ tego rodzaju warunków odbywania kary na dobrostan skazanych, którzy jak każda istota ludzka mają naturę społeczną i dążą do utrzymywania normalnych międzyludzkich interakcji. Zarówno wśród teoretyków badających naukowo problem, jak i wśród praktyków (funkcjonariuszy służby więziennej) można znaleźć zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ścisłego odosabniania skazanych. Dodatkowo trzeba wskazać, że na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej zabrania się stosowania takich warunków na czas nieoznaczony lub na czas nadmiernie wydłużony (Reguły Mandeli). Aktualnie zdają się przeważać opinie, iż niezbędne jest opracowanie alternatywnych środków i strategii postępowania ze skazanymi, które z jednej strony zapewnią porządek i bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych Stanów Zjednoczonych, a z drugiej, pozwolą na bardziej humanitarne postępowanie ze skazanymi, bez narażania ich na wysokie ryzyko negatywnych konsekwencji związanych ze stosowaniem warunków restrictive housing.

  • Issue Year: 19/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-106
  • Page Count: 16
  • Language: Polish