SOME LEGAL ISSUES IN THE DISPUTE BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND SERBIA, FOR VIOLATING THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE Cover Image

NEKA PRAVNA PITANJA U SPORU BOSNE I HERCEGOVINE PROTIV SRBIJE ZBOG KRŠENJA KONVENCIJE O SPREČAVANJU I KAŽNJAVANJU ZLOČINA GENOCIDA
SOME LEGAL ISSUES IN THE DISPUTE BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND SERBIA, FOR VIOLATING THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

Author(s): Sakib Softić
Subject(s): Criminal Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, Military history, Studies in violence and power, Nationalism Studies, Transformation Period (1990 - 2010), Inter-Ethnic Relations, Peace and Conflict Studies
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Keywords: BiH-Serbia dispute; Legal issues; Crimes of genocide; Aggression on Bosnia; International Court of Justice; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;

Summary/Abstract: Ovaj rad se bavi pitanjima koja se tiču pravnog spora između Bosne i Hercegovine i Srbije vezanog za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Spor je privukao veliku medijsku pažnju, te se o njemu dosta govorilo i pisalo, ali samo od strane medija i političara. Pravnici u Bosnii Hercegovini ignorisali su ovu pravnu temu. Istina je da je spor dugo trajao i da je korišćena ogromna količina dokaznog materijala, da je prevladavala pravna praksa drugih pravnih tradicija, te da se spor nije vodio na našem maternjem jeziku, međutim, da li je sve to dovoljno opravdanje za ignorisanje jednog takvog historijsko-pravnog događaja? Autor u ovom tekstu nastoji ukratko opisati i objasniti osnovna pitanja koja su bila predmet spora, te opisati i objasniti kako je Bosna i Hercegovina nastojala dokazati vlastite tvrdnje, u čemu je uspjela a u čemu nije, uz zauzimanje vlastitih pravnih shvatanja o predmetnim pravnim pitanjima.

  • Issue Year: 9/2020
  • Issue No: 9
  • Page Range: 55-85
  • Page Count: 31
  • Language: Bosnian