Reviews Cover Image

Recenzje i omówienia
Reviews

Author(s): Howard Louthan, Paweł Kras, Edmund Kizik, Maciej Ptaszyński, Sławomir Kościelak, Katarzyna Meller, Lucyna Harc, Jaśmina Korczak-Siedlecka, Radosław Rusnak
Subject(s): History, Review, Book-Review
Published by: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Reviews; Book-Reviews; History;

Summary/Abstract: Reviews: Polonia mea est: Erasmus and the Writing of the Polish Reformation. Maciej Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 746 pp. Reviewed by Howard Louthan; Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1: Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, bearb. von Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Martin Holý, Jiří Just, Martin Rothkegel, Ludger Udolph, Wiesbaden 2018, Harrassowitz, ss. 524. Reviewed by Paweł Kras; Initia Reformationis. Wittenberg und die frühe Reformation, hrsg. Irene Dingel, Armin Kohnle, Stefan Rhein, Ernst-Joachim Waschke, Leipzig 2017, Evangelische Verlagsanstalt (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie, Bd. 33), ss. 445. Reviewed by Edmund Kizik; Bjørn Ole Hovda, Th e Controversy over the Lord’s Supper in Danzig 1561–1567. Presence and Practice – Th eology and Confessional Policy, Göttingen 2017 [2018], Vandenhoeck & Ruprecht (Refo500 Academic Studies, t. 39), ss. 317. Reviewed by Maciej Ptaszyński; Friedrich Pollack, Kirche – Sprache – Nation. Eine Kollektivbiografi e der sorbischen evangelischen Geistlichkeit in der frühneuzeitlichen Oberlausitz, Bautzen 2018, Domowina-Verlag Bautzen (Schriften des Sorbischen Instituts / Spisy Serbskeho instituta, t. 65), ss. 402. Reviewed by Maciej Ptaszyński; Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej, red. nauk. Katarzyna Meller, Warszawa 2017, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, t. 8), ss. 394, il. 17. Reviewed by Sławomir Kościelak; Izabela Winiarska-Górska, Szesnastowieczne przekłady Pisma Świętego na język polski (1551–1599) jako gatunek nowożytnej książki formacyjnej, Warszawa 2017, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 191, il. Reviewed by Katarzyna Meller; Die Reformierten in Schlesien: vom 16. Jahrhundert bis zur Altpreußischen Union von 1817, hrsg. Joachim Bahlcke, Irene Dingel, Göttingen 2016, Vandenhoeck & Ruprecht (Veröff entlichungen d es Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte, t. 106), ss. 373. Reviewed by Lucyna Harc; Marta Wojtkowska-Maksymik, Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w „O ślachetności a zacności płci niewieściej” Macieja Wirzbięty, Warszawa 2017, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, ss. 429, 12 tabl. Reviewed by Jaśmina Korczak-Siedlecka; Marzena Walińska, „Żywoty świętych ten Apollo pieje”. Studia nad tradycją mitologiczną w literaturze staropolskiej, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 3756), ss. 250. Reviewed by Radosław Rusnak.

  • Issue Year: 63/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 257-313
  • Page Count: 57
  • Language: English, Polish