ORGANIZED CRIME: A NON-MILITARY THREAT TO NATIONAL SECURITY Cover Image

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ: НЕВОЈНА ПРЕТЊА НАЦИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ
ORGANIZED CRIME: A NON-MILITARY THREAT TO NATIONAL SECURITY

Author(s): Zoran Malbašić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: организовани криминал; невојна претња; држава; национална безбедност

Summary/Abstract: Кроз читаву историју, примарна претња по безбедност једне државе долазила је од стране војних потенцијала супротстављених држава или војних коалиција. Последње декаде доносе нам измењене околности, у којима је све већа претња по националну безбедност креирана од стране недржавних актера. Овај рад у први план истиче негативне ефекте организованог криминала, који представља основну невојну претњу по националну безбедност, те константну и слојевиту опасност коју је изузетно тешко препознати и на њу адекватно реаговати. Организовани криминал представља комплексну појаву у савременом друштву не само по широком спектру појавних облика оличених у бројним кривичним делима, већ и због чињенице да његово деловање производи директне негативне последице на економски систем државе, самим тим и на доношење најважнијих државних одлука у сфери привредно-политичких односа, али и у сектору безбедности. Аутор анализира појавне облике и карактеристике савременог организованог криминала, као и генезу ове негативне појаве са којима се сусрећу све државе света. Такође, истакнута је и мултидимензионалност последица које бројни појавни облици организованог криминала имају по безбедност државе на националном нивоу, али и на нивоу међународне заједнице. Коначно, истакнута је неопходност интердисциплинарног приступа у теоријском изучавању ове негативне друштвене појаве, као и неопходност сарадње на глобалном нивоу како би се пасивизирали негативни ефекти деловања организованих криминалних група.

  • Issue Year: 1/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 327-343
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian