SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS AS PREDICTORS OF INTERCULTURAL SENSITIVITY OF STUDENTS Cover Image

СОЦИОДЕМОГРАФСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ КАО ПРЕДИКТОРИ ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ ОСЕТЉИВОСТИ СТУДЕНАТА
SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS AS PREDICTORS OF INTERCULTURAL SENSITIVITY OF STUDENTS

Author(s): Igor R. Đurić, Daliborka R. Popović, Aleksandra Anđelković
Subject(s): Methodology and research technology, Demography and human biology
Published by: Универзитет у Нишу
Keywords: скала интеркултуралне осетљивости; културолошке разлике; социодемографске варијабле; студенти

Summary/Abstract: Друштвена хетерогеност, као глобална парадигма, представља снажну полу-гу иницијативе развијања и проучавања интеркултуралнe осетљивости поједи-наца и група. У последњим декадама интеркултуралност, интеркултуралне ком-петенције и интеркултурална осетљивост део су бројних истраживања у разли-читим областима. Интеркултурална осетљивост студената налази се у средишту истраживања овог рада и разматрана је кроз призму социодемографских детер-минанти. У методолошком делу рада представљени су резултати истраживања спроведеног на узорку од 452 студента са четири универзитета у Србији. Као инструмент коришћена је Скала интеркултуралне осетљивости Intercultural Sensitivity Scale – ISS. Циљ истраживања је утврђивање степена развијености ин-теркултуралне осетљивости студената у односу на поједине социодемографске варијабле. Циљ истраживања је утврђивање степена интеркултуралне осетљиво-сти студената у односу на поједине социодемографске варијабле. Резултати су показали да студенти Државног универзитета у Новом Пазару процењују да по-седују виши ниво интеркултуралне осетљивости на појединим димензијама Ска-ле. Просечан број чланова домаћинства идентификован је као варијабла са нега-тивном корелацијом на интеркултуралну осетљивост студената. У закључку је указано на неопходност промене приступа у развијању интеркултуралне осет-љивости студената, која се огледа у трагању за одговарајућим начинима рада којима се обогаћују њихова искуства и утиче на промене друштвеног и образов-ног контекста.

  • Issue Year: XLIV/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 403-422
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian