Information Architecture as a Research Problem within the Frame of Information Science Cover Image

Architektura informacji jako problem badawczy informatologii
Information Architecture as a Research Problem within the Frame of Information Science

Author(s): Piotr Tafiłowski
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Information architecture; Education; Information Science; Informatology

Summary/Abstract: CEL/TEZA: Celem artykułu jest zaprezentowanie refleksji nad związkami pomiędzy architekturą informacji a informatologią, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i dydaktyki uniwersyteckiej. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Rozważania dotyczące miejsca architektury informacji w systemie nauki o informacji podjąłem jako pracownik jednego z instytutów prowadzących badania w zakresie bibliologii i informatologii, który planował uruchomić kierunek studiów pod nazwą „Architektura informacji”. Było to konieczne, ponieważ plany utworzenia takiego kierunku spotkały się z niezrozumieniem powiązań tego obszaru badań i działalności praktycznej z bibliologią i informatologią ze strony rady wydziału. WYNIKI I WNIOSKI: Refleksja nad zakresem zagadnień wchodzących w pole zainteresowań architektury informacji z jednej strony, z drugiej zaś nad problematyką badawczą informatologii oraz nad programami studiów prowadzonych w jej zakresie wskazuje, że architektura informacji w wysokim stopniu wpisuje się w zakres zainteresowań informatologów. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Podjęcie tego typu rozważań oraz podanie uargumentowanej odpowiedzi na pytanie „Dlaczego informatolodzy powinni uczyć architektury informacji?” wydają się być uzasadnione przy wzięciu pod uwagę, iż wnioski o utworzenie takiego kierunku studiów w ramach naszej dyscypliny budziły kontrowersje i zastrzeżenia kolegów z innych instytutów czy też władz uczelni, zaś kompetencje informatologów w tym zakresie bywają kwestionowane. Prezentowany tekst pozwala na rozwianie wątpliwości w tym zakresie. Refleksji takiej do tej pory nikt jeszcze nie przedstawił.

  • Issue Year: 54/2016
  • Issue No: 2 (108)
  • Page Range: 37-47
  • Page Count: 11
  • Language: Polish